KSBR 28 INS 3477/2011-A-9
Jednací číslo: KSBR 28 INS 3477/2011-A-9

Usnesení Krajský soud v Brně samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: Sebastian anonymizovano , anonymizovano , bytem Zašovice 35, okr. Třebíč, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2011, č.j. KSBR 28 INS 3477/2011-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2011, č.j. KSBR 28 INS 3477/2011-A-7, se mění tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40 000,--Kč neukládá.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 40 000,--Kč s odůvodněním, že dlužník nevyužil poskytnuté peněžní prostředky k úhradě svých dřívějších závazků, ale užil je ke koupi nových věcí, pro osobní spotřebu, přičemž v takovém jednání soud spatřuje nepoctivý záměr. Uvedené usnesení bylo vydáno vyšší soudní úřednicí. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, s odůvodněním, že získané prostředky použil rovněž k uhrazení předešlých závazků. Z obsahu spisu insolvenční soud zjistil, že dlužník některé z úvěrů či půjček použil k úhradě splátek předchozích úvěrů či půjček. S ohledem na tuto skutečnost insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání lze zcela vyhovět, proto podle § 374 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 31. května 2011

Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kudzbelová