KSBR 28 INS 32635/2013-B-22
Jednací číslo: KSBR 28 INS 32635/2013-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lenkou Mlýnkovou ve věci insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Jaromír anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Trávník 13, 797 01 Kroměříž ,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků ve prospěch Petera anonymizovano , anonymizovano , Blumentálská 2724/7, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 18. 10. 2016, doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. 10. 2016, předložil syn dlužníků Peter anonymizovano , anonymizovano , Blumentálská 2724/7, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, soudu žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků. Žádost syna dlužníka se týkala nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

-pozemek parc. č. st. 46-zastavěná plocha a nádvoří, součástí kterého je stavba č.b, 64;

-pozemek parc.č. 13-zahrada

vše zapsáno na LV č. 92, k.ú. Zborov, obec Zborov na Moravě, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Svoji žádost syn dlužníků odůvodnil tím, že je jediným zájemcem o uvedené nemovitosti. Nemovitosti si syn dlužníků ponechat ve vlastnictví rodiny, jelikož jeho rodiče jsou již oba v pokročilém věku a jakékoliv změny by se mohly negativně projevit na jejich zdravotním stavu.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve isir.justi ce.cz lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V tomto insolvenčním řízení vykonává působnost věřitelského orgánu insolvenční soud (§ 66 odst. 1 IZ). S uvedeným postupem vyslovil souhlas také insolvenční správce, a to podáním soudu doručeným dne 1. 11. 2016.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty (udělení výjimky navrhla osoba uvedená ve výroku tohoto usnesení, funkci věřitelského orgánu vykonává insolvenční soud). Proto insolvenční soud výrokem tohoto usnesení panu Peteru anonymizovano , anonymizovano , Blumentálská 2724/7, 811 07 Bratislava, Slovenská republika., jakožto osobě blízké dlužníkům, ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu navrhovatele označeného ve výroku tohoto rozhodnutí bylo vyhověno (§ 295 odst. 3 věta za středníkem IZ).

Krajský soud v Brně dne 10. 11. 2016

Mgr. Lenka Mlýnková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Zuzana Štěpánková