KSBR 28 INS 32058/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 28 INS 32058/2012 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 494/2015-B-20 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 28.května 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší spisové značky KSBR 28 INS 32058/2012, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Strachotice-Micmanice 332, PSČ 671 29, bez věcného vyřízení, neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně a o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.4.2015, č.j.-B-12, nelze dosud rozhodnout.

Z protokolu o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů ze dne 15.10.2013 (č.d. B-3) se podává, že soud prvního stupně jmenoval prozatímní věřitelský výbor. Dle ust. § 61 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), je třeba rozhodnutí, jímž insolvenční soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor, doručit zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci, přihlášenému věřiteli, který jmenování prozatímního věřitelského výboru navrhl a jmenovaným členům prozatímního věřitelského výboru. Soud prvního stupně však usnesení, jímž jmenoval prozatímní věřitelský výbor, písemně nevyhotovil a zvlášť nedoručil dlužnici, insolvenčnímu správci a jmenovaným členům prozatímního věřitelského výboru. Členům věřitelského výboru nedoručil ani výše uvedené napadené usnesení.

Je proto třeba, aby soud prvního stupně písemně vyhotovil usnesení o jmenování prozatímního věřitelského výboru ze dne 15.10.2013 a toto usnesení doručil zvlášť osobám uvedeným v ust. § 61 odst. 3 IZ. Členům věřitelského výboru je třeba zvlášť doručit i napadeného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.4.2015, č.j.-B-12.

Po provedení shora uvedených pokynů odvolacího soudu předložte spis opakovaně Vrchnímu soudu v Olomouci, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu