KSBR 28 INS 27454/2013-A-7
Jednací číslo: KSBR 28 INS 27454/2013-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Jana Palacha 1263/9, Znojmo, o insolvenčním návrhu dlužníka samého, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 27454/2013-A-5, ze dne 30.10. 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 27454/2013-A-5, ze dne 30.10. 2013 se ve výroku mění t a k t o :

Insolvenční soud u k l á d á dlužníkovi: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Jana Palacha 1263/9, Znojmo, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol-1148, variabilní symbol-2849274543 u České národní banky, Praha, pobočky Brno-město, zálohu na náklady řízení ve výši 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud uložil dlužníkovi, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Proti uvedenému usnesení podal včas dlužník odvolání. Uvedl, že se domnívá, že výše zálohy na náklady řízení, která mu byla soudem vyměřena, je neúměrně vysoká a nad jeho aktuální finanční možnosti. Na podporu svého tvrzení odkázal např. na rozhodnutí KSBR 40 INS 4970/2009, 2 VSOL 264/2009, dále pak KSBR 37 INS 6524/2009, 2 VSOL 347/2009, kde Vrchní soud v Olomouci poukazuje na skutečnost, že Lze-li předpokládat povolení oddlužení a následné rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je skutečně rozhodující především posouzení možné výše nákladů, které v tomto období insolvenčnímu správci vzniknou s tím, že jeho výdaje za dobu po schválení oddlužení (ve výši 150,-Kč za každý započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), jsou hrazeny cestou pravidelných měsíčních splátek, takže zbývá poměrně krátké období, kdy správci vznikají zpravidla náklady pouze na úhradu poštovného a cestovních výdajů, vzniklých v souvislosti s účastí na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. V těchto případech by pak skutečně výše zálohy měla činit 2.000,-Kč.

Podle § 95 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že s ohledem na dlužníkem citovaná rozhodnutí je výše zálohy 2.000,-Kč dostačující a odpadly tak důvody pro uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 26. 11. 2013 Mgr. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana