KSBR 28 INS 27301/2015-A-34
Číslo jednací: KSBR 28 INS 27301/2015-A-34

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) Mgr. Jan Jukl, advokát AK Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, IČ: 71463771 jako insolvenční správce dlužníka APATIT a.s., IČ: 28474228, se sídlem Mečová 358/8, 602 00, Brno, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, právně zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem AK Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, na majetek dlužníka: Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., IČ: 28608119, se sídlem Mečová 358/8, 602 00, Brno za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno o návrhu navrhovatele b) ze dne 23. 11. 2015 na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

I. Předběžným správcem dlužníka Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., IČ: 28608119 se sídlem Mečová 358/8, 602 00, Brno se ustanovuje Mgr. Michaela Rotterová, advokátka AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 71463917.

II. Dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce.

III. Předběžný insolvenční správce předloží soudu ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zprávu o své činnosti, kde se vyjádří k otázce existence koncernového propojení tvrzeného navrhovateli a dlužníkem v dosavadním průběhu insolvenčního řízení.

IV. Navrhovatel b) je povinen uhradit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč na účet podepsaného soudu č. 3703-5720621/0710, VS 2849273015, konstantní symbol: 1148 do tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 2. 11. 2015, navrhl navrhovatel a) zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen IZ nebo insolvenční zákon ) zahájil insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenční řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 2. 11. 2015 v 11:55 hodin.

Ve svém podání navrhovatel a) uvedl, že je přesvědčen, že se dlužník nachází v úpadku, neboť má více věřitelů, jejichž peněžité pohledávky, které jsou po splatnosti více než 30 dnů, není schopen plnit. Navrhovatel a) dále uvedl, že je mu známo, že dlužník je členem koncernu C.M.B. Koncern C.M.B. podléhá společnému obchodnímu vedení, když společnosti mají společný statutární orgán i společného konečného vlastníka. Součástí koncernu C.M.B. je rovněž společnost CRN s.r.o., IČ: 26975394, s níž je vedeno u zdejšího soudu insolvenční řízení pod sp. zn. 28 INS 25210/2013. Vzhledem k úzkému propojení společností v koncernu a s ohledem na účel insolvenčního řízení pak navrhovatel a) považuje za nutné, aby byl úpadkový stav dlužníka řešen formou tzv. koncernové insolvence. V podrobnostech soud odkazuje na dok. A-1 spisu.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 10. 11. 2015 navrhl navrhovatel b) zahájení insolvenčního řízení a přistoupil tak k návrhu navrhovatele a). V podrobnostech soud odkazuje na dok. A-6 spisu.

Podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 13. 11. 2015, se dlužník vyjádřil k návrhu navrhovatele b). Ve svém podání však dlužník reagoval pouze na tvrzení navrhovatele b) ohledně údajného propojení dlužníka a koncernu C.M.B. K tvrzeným pohledávkám navrhovatelů se dlužník nevyjádřil (v podrobnostech soud odkazuje na dok. A-11 soudního spisu). V podání ze dne 13. 11. 2015 dlužník mimo jiné uvedl, že: všechny společnosti koncernu, s nimiž bylo doposud zahájeno insolvenční řízení, jsou společnosti v úpadkové situaci, u nichž je jediným možným řešením jejich případně zjištěného úpadku prohlášení konkursu na jejich majetek. (viz druhý odstavec bodu IV. podání dlužníka ze dne 13. 11. 2015, dok. A-11 spisu).

Podáním ze dne 23. 11. 2015, insolvenčnímu soudu doručeným dne 24. 11. 2015, navrhl navrhovatel b) vydání předběžného opatření, kterým soud ustanoví předběžného správce (dok. A-15 spisu). Uvedl, že dlužník je součástí koncernu C.M.B., což je opakovaně deklarováno sesterskými společnostmi dlužníka v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních. Jako příklad označil insolvenční řízení vedené vůči dlužníkovi ZANA invest a.s., kde uvedená společnost uvádí konkrétní seznam koncernových společností (včetně dlužníka). V insolvenčním řízení společnosti ZANA invest a.s. bylo dne 19. 11. 2015 vydáno usnesení, kterým soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla, který tak působí ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření jako insolvenční správce celkem 7 společností, které jsou součástí koncernu C.M.B. Navrhovatel b) dále uvedl, že v současné době probíhají mj. insolvenční

řízení vůči dlužníkům APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. V rámci těchto řízení věřitel zjistil a doložil, že dotčení dlužníci provádějí v rámci koncernu zásadní majetkové dispozice, jimiž převádí nemovité věci na třetí osoby. V návaznosti na to proto insolvenční soud vydal předběžná opatření, kterými zakázal dotčeným dlužníkům dispozice s vybranými majetkovými hodnotami. Všichni uvedení dlužníci podléhají v rámci koncernu C.M.B. jednotnému řízení a jsou řízeni stejnou osobou. Dle navrhovatele b) je tedy dána důvodná obava, že s ohledem na již prokázané majetkové dispozice budou společnosti v rámci koncernu C.M.B. (včetně dlužníka) nadále pokračovat v jednáních, jimiž budou vyvedeny z dispozice dlužníka další majetkové hodnoty. Věřitel proto žádá, aby v daném případě zasáhl soud ve prospěch ochrany oprávněných zájmů věřitelů předběžným opatřením, kterým dlužníka omezí v jeho dispozičních oprávněních a zároveň za tím účelem ustanoví předběžného správce. Jako předběžného správce navrhl ustanovit Mgr. Jana Jukla, IČ: 71463771, se sídlem Přístavní 321/4, Praha.

Usnesením ze dne 27. 11. 2015 (dok. A-16) insolvenční soud vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k podaným insolvenčním návrhům. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 3. 12. 2015. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním ze dne 16. 12. 2015 (dok. A-29). Dlužník zpochybnil existenci pohledávky navrhovatele b) a předložil seznamy svého majetku a zaměstnanců.

Dlužník se k návrhu na vydání předběžného opatření vyjádřil podáním ze dne 27. 11. 2015 (dok. A-19). Dlužník označil návrh jako nedůvodný. Připravované převody nemovitostí u společnosti APATIT, a.s. označil jako administrativní nedopatření , které bylo vyřešeno cestou dohody o narovnání a zpěvzetím podaných návrhů u příslušného katastrálního úřadu (viz bod II. podání dlužníka). Stejně tak dlužník zpochybnil převody nemovitostí u společností DESPERADOS s.r.o. a Matake Invest s.r.o.; v podrobnostech insolvenční soud odkazuje na dok. A-19 spisu. Svá tvrzení dlužník žádným způsobem nedoložil a ani neoznačil důkazy k prokázání svých tvrzení.

Podle § 5 IZ Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

Podle § 82 odst. 1 a 2 IZ (1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. (2) Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Dle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Podle § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Dle § 113 odst. 1 IZ může soud, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, vydat předběžné opatření, kterým dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může s majetkovou podstatou nebo její částí nakládat pouze se souhlasem předběžného správce.

Dle § 229 odst. 3 IZ Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d) dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Dle § 235 IZ (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. (2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 240 IZ (1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. (2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle § 241 IZ (1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. (2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. (4) Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (5) Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle § 242 IZ (1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. (2) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. (3) Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Předběžné opatření v podobě uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí může insolvenční soud vydat i bez návrhu. S ohledem na tyto skutečnosti a výše citované ustanovení § 82 odst.

1 IZ soud nepožadoval po navrhovateli tohoto předběžného opatření složení jistoty ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř.

Insolvenčnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že v současné době je u zdejšího soudu vedeno pod těmito spisovými značkami insolvenční řízení na majetek těchto dlužníků:

Spisová dlužník Statutární orgán Prokurista značka dlužníka Stav řízení dlužníka řízení 28 INS AGROPROREAL s.r.o., C.M.B. 26999/2015 IČ: 28739175 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs 28 INS Alusail s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27001/2015 25405535 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS APATIT a.s., IČ: C.M.B. 27004/2015 28474228 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS DRYETREN TRADE C.M.B. Bez meritorního 27009/2015 s.r.o., IČ: 29312451 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Elkana Property, s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27011/2015 IČ: 24314161 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS GLENCROS TRADE C.M.B. Bez meritorního 27014/2015 s.r.o., IČ: 29371066 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS HELIOS Tech., a.s., IČ: C.M.B. 27017/2015 27350452 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS HT ENERGY s.r.o., IČ: C.M.B. 27020/2015 28110391 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS ILANOVE s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27022/2015 29128986 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Lansdowne Invest, s.r.o., C.M.B. 27027/2015 IČ: 24800422 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Megantic Invest s.r.o., C.M.B. 27029/2015 IČ: 24288241 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS MERIPRA s.r.o., IČ: C.M.B. 27030/2015 02138816 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Montebello Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27031/2015 IČ: 24799378 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Moravskoslezská agrární C.M.B. Bez meritorního 27033/2015 s.r.o., IČ: 24854298 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Revelstoke Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27034/2015 IČ: 24120782 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RILGAMEN s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27036/2015 24671517 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Rimouski Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27038/2015 IČ: 24291196 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Rock Forrest Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27039/2015 IČ: 22792856 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

28 INS Solar Technology a.s., C.M.B. Bez meritorního 27042/2015 IČ: 29057191 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Soleil Energy a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27045/2015 24693677 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SUN DC/AC a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27046/2015 28383753 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SYNTEROSEN s.r.o, IČ: C.M.B. Bez meritorního 27047/2015 24769436 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TERATERA a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27049/2015 24728179 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORIRADAN a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27050/2015 24681580 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORVINTANE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27052/2015 IČ: 24769380 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS KREANS, a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27133/2015 29000327 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RAY-ON a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27134/2015 27359760 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ZANA invest a.s., IČ: C.M.B. 27135/2015 24843024 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Matake Invest s.r.o., IČ: C.M.B. 27136/2015 24281841 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS AWAC TRADE C.M.B. 27137/2015 ENERGY a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs 28461967 28 INS Marlborough Invest C.M.B. Bez meritorního 27139/2015 s.r.o., IČ: 24119831 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ENERGOSUN a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27141/2015 28386477 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TYRASIL TRADE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27299/2015 IČ: 29352053 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27300/2015 26882591 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Vrchovina-zemědělská C.M.B. Bez meritorního 27301/2015 obchodní a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28608119 28 INS Baseland s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27304/2015 29274222 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS DESPERADOS s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27310/2015 IČ: 25423754 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

Všechny dlužníky uvedené v tabulce spojuje: a) osoba jednatele (u společností s ručením omezeným), resp. jediného člena představenstva (u akciových společností)-spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, b) osoba prokuristy, kterým je vždy p. Vít Zaorálek c) většinoví společníci příp. akcionáři, kterými jsou C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; ve výše uvedených řízeních, kde dlužník přistoupil se svým vlastním insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dlužník ke svým návrhům vždy připojil jako přílohu svého návrhu prohlášení jediného akcionáře p. Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD.

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČO 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-15, úplné znění na dok. A-27), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 konkrétně se jedná o řízení V-7523/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a dále řízení V-12149/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice (viz dok. A-14 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným členem představenstva dlužníka, e) jediným prokuristou spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Matake Invest s.r.o., IČO 242 81 841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-21, úplné znění na dok. A-30), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, konkrétně se jedná o řízení V -8590/2015 zahájené dne 27. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (viz dok. A-20 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka, e) jediným prokuristou spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

V rámci tohoto insolvenčního řízení na majetek dlužníka DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-20, úplné znění na dok. A-29), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: f) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu g) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u těchto katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem:

Katastrální úřad Katastrální Sp. zn. řízení poznámka pro kraj pracoviště Středočeský Benešov V-10623/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Příbram V-11276/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Kolín V-11909/2015 Zastaveno 23.11.2015 Středočeský Kutná Hora V-8213/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Slaný V-4417/2015 Zastaveno 16.11.2015 Středočeský Mělník V-10825/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Mladá Boleslav V-11797/2015 Zastaveno 19.11.2015 Liberecký Česká Lípa V-9299/2015 Zastaveno 30.11.2015 Liberecký Frýdlant V-2014/2015 Zastaveno 16.11.2015 Liberecký Liberec V-11772/2015 Zastaveno 18.11.2015 Liberecký Semily V-6561/2015 Zastaveno 20.11.2015 Karlovarský Cheb V-7903/2015 Zastaveno 18.11.2015 Karlovarský Karlovy Vary V-10142/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Děčín V-5720/2015 Zastaveno 19.11.2015 Ústecký Chomutov V-6571/2015 Zastaveno 18.11.2015

Katastrální úřad Katastrální Sp. zn. řízení poznámka pro kraj pracoviště Ústecký Litoměřice V-12093/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Louny V-4476/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Most V-7272/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Teplice V-7448/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8589/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8623/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Žatec V-3844/2015 Zastaveno 16.11.2015

vždy ve prospěch nabyvatele spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, h) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Agroindustry LTD C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, EC3N 4AH LONDON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860293; tyto údaje vyplývají např. z příloh k insolvenčnímu návrhu dlužníka ve věci sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 zveřejněné jako dok. A-11 a A-12 spisu, i) jediným jednatelem spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka.

V této fázi insolvenčního řízení, kdy doposud nebylo meritorně rozhodnuto o insolvenčních návrzích navrhovatelů, má dle § 229 odst. 3 písm. a) IZ dispoziční oprávnění k majetku dlužníka dlužník sám. Dne 24. 11. 2015 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na určení předběžného insolvenčního správce, o tomto návrhu však insolvenční soud nemohl doposud rozhodnout (viz úřední záznam ze dne 2. 12. 2015 založený jako dok. A-27 spisu). V této fázi tedy nejsou dispoziční oprávnění nijak omezena, mimo omezení plynoucí z § 111 IZ.

Výše uvedená vkladová řízení byla zahájena ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2015, tj. několik dnů předtím, než navrhovatel odlišný od dlužníka podal u podepsaného insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Nelze tedy dlužníkovi přímo přičítat k tíži, že v okamžiku podání návrhu na zahájení vkladových řízení u katastru nemovitostí nevěděl o podaném insolvenčním návrhu navrhovatele a). Posuzovaný postup dlužníka nelze proto považovat za porušení zákazu daného § 111 odst. IZ, tj. zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení o několik dnů později než dlužník svými návrhy zahájil vkladová řízení u uvedených katastrálních úřadů.

Současně však nelze přehlížet fakt, že ve svém podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-17 spisu) dlužník výslovně uvedl, že drtivá většina koncernových společností jsou společnosti v úpadkové situaci (viz druhý odstavec bodu IV. dok. A-17 spisu), u nichž přichází podle dlužníka v úvahu pouze prohlášení konkursu. Z tohoto tvrzení samotného dlužníka lze vyvozovat, že dlužník si byl po delší dobu vědom své úpadkové situace. Této situace si byl dlužník nepochybně vědom také dne 27. 10. a 29. 10. 2015, kdy podával návrhy na zahájení vkladových řízení u příslušných katastrálních úřadů. Dále nelze ignorovat fakt, že dlužník se pokoušel o vyvedení předmětných nemovitostí na společnost, která je vlastněna koncernově propojeným subjektem a řízena stejným subjektem jako dlužník sám. Tato fakta musí vést k důvodné pochybnosti, zda ze strany dlužníka skutečně nešlo o snahu vyvést nemovitý majetek z vlastnictví dlužníka a postavit jej tak mimo účinky pro dlužníka v té době již důvodně očekávaného insolvenčního řízení. Za situace, kdy dlužník si byl vědom své úpadkové situace (ke které se nakonec přihlásil ve svém výše zmíněném podání ze dne 13. 11. 2015), mohl a měl dlužník vědět, že zcizení nemovitostí, tj. podstatného majetku dlužníka v okamžiku, kdy dlužník je již v úpadkové situaci, je napadnutelné cestou odpůrčích žalob ve smyslu § 235 IZ jako obecné definice neúčinného právního úkonu a některé ze skutkových podstat neúčinnosti popsaných ve výše citovaném § 240 až 242 IZ. Tento argument je o to závažnější, že jediným jednatelem dlužníka je subjekt, které řídí rozsáhlou koncernovou strukturu, která je v současné době předmětem insolvenčních řízení vedených u zdejšího soudu pod těmito spisovými značkami:

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení

28 INS 26999/2015 AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 Prohlášen konkurs

28 INS 27001/2015 Alusail s.r.o., IČ: 25405535 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27004/2015 APATIT a.s., IČ: 28474228 Prohlášen konkurs

DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 28 INS 27009/2015 Bez meritorního rozhodnutí 29312451

28 INS 27011/2015 Elkana Property, s.r.o., IČ: 24314161 Bez meritorního rozhodnutí

GLENCROS TRADE s.r.o., IČ: 28 INS 27014/2015 Bez meritorního rozhodnutí 29371066

28 INS 27017/2015 HELIOS Tech., a.s., IČ: 27350452 Prohlášen konkurs

28 INS 27020/2015 HT ENERGY s.r.o., IČ: 28110391 Prohlášen konkurs

28 INS 27022/2015 ILANOVE s.r.o., IČ: 29128986 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27027/2015 Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: 24800422 Prohlášen konkurs

28 INS 27029/2015 Megantic Invest s.r.o., IČ: 24288241 Prohlášen konkurs

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení

28 INS 27030/2015 MERIPRA s.r.o., IČ: 02138816 Prohlášen konkurs

28 INS 27031/2015 Montebello Invest s.r.o., IČ: 24799378 Bez meritorního rozhodnutí

Moravskoslezská agrární s.r.o., IČ: 28 INS 27033/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24854298

28 INS 27034/2015 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27036/2015 RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27038/2015 Rimouski Invest s.r.o., IČ: 24291196 Bez meritorního rozhodnutí

Rock Forrest Invest s.r.o., IČ: 28 INS 27039/2015 Bez meritorního rozhodnutí 22792856

28 INS 27042/2015 Solar Technology a.s., IČ: 29057191 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27045/2015 Soleil Energy a.s., IČ: 24693677 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27046/2015 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27047/2015 SYNTEROSEN s.r.o, IČ: 24769436 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27049/2015 TERATERA a.s., IČ: 24728179 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27050/2015 TORIRADAN a.s., IČ: 24681580 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27052/2015 TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27133/2015 KREANS, a.s., IČ: 29000327 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27134/2015 RAY-ON a.s., IČ: 27359760 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27135/2015 ZANA invest a.s., IČ: 24843024 Prohlášen konkurs

28 INS 27136/2015 Matake Invest s.r.o., IČ: 24281841 Prohlášen konkurs

AWAC TRADE ENERGY a.s., IČ: 28 INS 27137/2015 Prohlášen konkurs 28461967 Marlborough Invest s.r.o., IČ: 28 INS 27139/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24119831

28 INS 27141/2015 ENERGOSUN a.s., IČ: 28386477 Bez meritorního rozhodnutí

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: 28 INS 27299/2015 Bez meritorního rozhodnutí 29352053

28 INS 27300/2015 Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: 26882591 Bez meritorního rozhodnutí

Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., 28 INS 27301/2015 Bez meritorního rozhodnutí IČ: 28608119

28 INS 27304/2015 Baseland s.r.o., IČ: 29274222 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27310/2015 DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 Bez meritorního rozhodnutí

Osoba řídící tak rozsáhlou podnikatelskou strukturu si musí být výše uvedených dopadů vědoma. Nemluvě o obecné zásadě neznalost zákona neomlouvá , která dopadá bez rozdílu na všechny subjekty vstupující do právních vztahů.

Pokusy dlužníka o vyvedení nemovitostí ze své vlastnické struktury je dále nutno vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, především zásady uvedené v § 5 písm. a) IZ (maximální a rychlé uspokojení věřitelů dlužníka). Vedení příp. odpůrčích žalob směrem k připravovaným převodům nemovitostí by nepochybně prodloužilo a možná i snížilo míru uspokojení příp. insolvenčních věřitelů. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že všechna výše uvedená vkladová řízení byla zastavena. Zde je nutno vzít do úvahy fakt, že řízení byla v drtivé většině zastavena až po zveřejnění zkráceného znění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (16. 11. 2015).

Insolvenční soud, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a závěry, má za dostatečně osvědčenou obavu ze zkrácení příp. majetkové podstaty a tím i možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů. Vzhledem k výše uvedenému vydal insolvenční soud předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zásady insolvenčního řízení popsané v § 5 IZ dopadají na celé insolvenční řízení, bez ohledu na fázi, ve které se řízení nachází. Insolvenční soud musí činit všechna možná opatření k zajištění jejich dodržení. Z odůvodnění výše citovaných rozhodnutí vyplývá, že osoby jednající za dlužníka se opakovaně pokoušely nakládat s majetkem jiných subjektů-dlužníků vystupujících v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních způsobem, který mohl vést k porušení zmíněných zásad. Souvislost mezi výše uvedenými insolvenčními řízeními nelze přehlížet; propojení dlužníka se subjekty, kde došlo k pokusu o vyvedení nemovitostí, je jasně dána (viz výše uvedené skutečnosti o personálním propojení dlužníka a dalších uvedených společností).

Současně musí insolvenční soud respektovat obecně uznávanou zásadu minimalizace zásahu do práv subjektů dotčených předběžný opatřením. Zásah do práv dotčených subjektů nesmí překročit míru nezbytně nutnou.

Dlužník v tomto případě proti návrhu na vydání předběžného opatření ohradil (viz dok. A-19). Insolvenční soud nemohl uvěřit obraně dlužníka uvedené v dalších výše uvedených insolvenčních řízeních, tj. že v případě pokusu o převod nemovitostí šlo pouze o administrativní pochybení . Ve všech třech výše citovaných případech na obou stranách připravovaných smluvních vztahů stály prakticky stejné osoby; za potencionální nabyvatele nemovitostí jednaly stejné osoby jako za dlužníky. Při takové konstelaci nelze obranu dlužníka považovat za relevantní. Osoby jednající za všechny výše uvedené dlužníky řídí rozsáhlé majetkové struktury a je nutno u nich předpokládat značné organizační a řídící schopnosti; administrativní nedopatření takového rozsahu nelze v tomto případě považovat za adekvátní obranu.

Insolvenční soud dále musel přihlédnout k posunům ve stanoviscích dlužníka na existenci jeho úpadku. Zatímco v podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-11 spisu) dlužník tvrdil existenci úpadku u všech výše uvedených dlužníků, v podání ze dne 16. 12. 2015 (dok. A-29 spisu) již dlužník svůj úpadek zpochybňuje. Změna v postoji dlužníka je o to zajímavější, že v případě několika koncernově propojených subjektů dlužník existenci jejich úpadkové situace uznal a dlužníci do probíhajících insolvenčních řízení přistoupili se svými vlastními insolvenčními návrhy (viz výše uvedená tabulka o stavu jednotlivých insolvenčních řízení na majetek koncernově propojených subjektů).

Nepřiměřenost obrany dlužníka proti návrhu na vydání předběžného opatření a posuny ve stanoviscích dlužníka k otázce jeho úpadku musí insolvenční soud vést k úvaze o účelovosti jeho postupu v průběhu insolvenčního řízení. V takovém případě má insolvenční soud za to, že je třeba zajistit, aby po dobu do meritorního rozhodnutí o podaných insolvenčních návrzích nedošlo ze strany dlužníka k dalším úkonům, které by mohly ohrozit rozsah majetku, který by mohl případně sloužit k poměrnému uspokojení věřitelů; pokud by bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Takovým opatřením je dle názoru insolvenčního soudu ustanovení předběžného správce. Ustanovený předběžný správce nepřevezme přímo žádná oprávnění k nakládání s majetkem dlužníka, bude však kroky dlužníka při nakládání s majetkem odsouhlasovat. Tímto způsobem bude zajištěna dostatečná kontrola nad úkony dlužníka, které by potencionálně mohly ovlivnit rozsah případné budoucí majetkové podstaty. Současně bude respektována zásada minimalizace zásahů do oprávnění dlužníka při nakládání s jeho majetkem.

V průběhu řízení insolvenční soud evidoval rozdílná stanoviska účastníků insolvenčního řízení k otázce existence koncernového propojení mezi dlužníkem a dalšími subjekty, na jejichž majetek je u podepsaného soudu vedeno insolvenční řízení a které jsou označeny ve výše uvedené tabulce. Také v tomto případě musí insolvenční soud přihlédnout ke změně stanovisek dlužníka k otázkám, které se týkají průběhu insolvenčního řízení. Insolvenční soud proto vyzval předběžného insolvenčního správce, aby se k otázce koncernového propojení mezi zmíněnými subjekty vyjádřil.

Soudní poplatek byl navrhujícímu věřiteli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 a § 2 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, navrhovatelům, předběžnému insolvenčnímu správci a Krajskému státnímu zastupitelství v Brně bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ) V odvolání lze, pokud jde o osobu předběžného insolvenčního správce, namítat pouze to, že ustanovený předběžný insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. (§ 26 IZ)

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, učiní tak neprodleně. (§ 61 odst. 1 IZ)

Krajský soud v Brně dne 10. 12. 2015

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.