KSBR 28 INS 27141/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSBR 28 INS 27141/2015 29 NSČR 24/2017-A-149

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Tomáše Brauna V insolvenční věci dlužníka ENERGOSUN a. s., se sídlem V Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28386477, vedené u Krajského soudu V Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ RALT COMPANY s. r. o., se sídlem V Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 02138816, 2/ Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem V Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, a 3/ LEVAPLECK LTD., se sídlem V Coventry, THE APEX, Sheriffs Orchard 0, CVl 3PP, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 9212937, zastoupenému JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, se sídlem V Hradci Králové, Resslova 956/13, PSČ 500 02, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem V Brně, Mozartova 3, PSČ 601 52, o návrhu na nařízení předběžného opatření dle 5 113 insolvenčního zákona, o dovolání Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. s., se sídlem V Praze 4-Nuslích, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 29414873, insolvenčního správce dlužníka, zastoupeného JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, se sídlem V Praze 4, Táborská 65/29, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu V Olomouci ze dne 2. listopadu 2016, č.j., 1 VSOL 519/2016-A-132, takto:

Dovolání se odmítá. Odůvodněnt

Usnesením ze dne 3. března 2016, č. j.-A-56, rozhodl Krajský soud V Brně (dále jen insolvenční soud ) o návrhu předběžného insolvenčního správce dlužníka [Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s. (dále též jen společnost A )] na nařízení předběžného opatření tak, že:

[1] Zakázal dlužníku jakkoli nakládat s označenou licencí, udělenou 23. listopadu 2010 (dále jen licence č. 1 ) [bod 1. výroku].

[2] Zakázal společnosti FAIPON s. r. 0. (dále jen společnost F ) jakkoli nakládat s označenou licencí, udělenou 2. prosince 2015 (dále jen licence č. 2 ) [bod 11. výroku].

[3] Určil, že dlužník je oprávněn činit veškerá právní jednání nebo procesní úkony ve vztahu k licenci č. 1 pouze s předchozím souhlasem předběžného správce (bod 111. výroku).

[4] Přikázal společnosti ČEZ Prodej, s. r. 0. (dále jen společnost Č ), aby veškerá plnění ve prospěch dlužníka nebo společnosti F vyplývající z označených smluv o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů plnila ode dne vydání předběžného opatření na zvláštní účet zřízený předběžným insolvenčním správcem (bod IV. výroku).

[5] Uložil předběžnému insolvenčnímu správci zřízení onoho zvláštního účtu do 3 dnů od doručení rozhodnutí (bod V. výroku) a povolil mu použití tam zaslaných prostředků jen na hrazení nutných výdajů spojených s provozem označeného fotovoltaického zdroje (bod VI. výroku).

[6] Zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, podle kterého by společnost F byla oprávněna činit veškerá právní jednání nebo procesní úkony ve vztahu k licenci č. 2 pouze s předchozím souhlasem předběžného insolvenčního správce (bod VII. výroku).

[7] Určil, že rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku (bod VIII. výroku).

K odvolání společnosti F, prvního insolvenčního navrhovatele a dlužníka Vrchní soud V Olomouci V záhlaví označeným usnesením:

[1] Změnil usnesení insolvenčního soudu V bodech I., II. a III. výroku tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl (první Výrok).

[2] Potvrdil usnesení insolvenčního soudu V té části bodu IV. výroku, která se týkala dlužníka (druhý Výrok).

[3] Změnil usnesení insolvenčního soudu V té části bodu IV. výroku, která se týkala společnosti F, tak, že potud návrh na vydání předběžného opatření zamítl (třetí Výrok).

Proti měnícím výrokům usnesení odvolacího soudu podala společnost A (nynější insolvenční správce dlužníka) dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení 5 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené části rozhodnutí změnil tak, že usnesení insolvenčního soudu se potud potvrzuje.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle % 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné. Učinil tak proto, že podle ustanovení 5 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. dovolání podleš 237 není přípustné též proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření.

O tom, že úprava nepřípustnosti dovolání (tam, kde by jinak mohlo být přípustné dle 5 237 o. s. ř.) proti rozhodnutím o předběžných opatřeních dle 5 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. neodporuje (jde-li o rozhodnutí o předběžných opatřeních vydaná insolvenčním soudem V insolvenčním řízení) zásadám, na kterých spočívá insolvenční řízení [srov. ustanovení

5 7 zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), na které potud poukazuje dovolatel], Nejvyšší soud nemá žádných pochyb.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodoval o odvolání proti usnesení insolvenčního soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření V insolvenční Věci, odmítl Nejvyšší soud (bez dalšího) jako nepřípustné (s poukazem na ustanovení 5 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.) např. usnesením ze dne 29. září 2014, sen. zn. 29 NSČR 92/2014 [usnesení je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže) dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu], nebo usnesením ze dne 29. září 2014, sen. zn. 29 NSČR 98/2014 (ústavní stížnost proti němu podanou odmítl Ústavní soud

A7 i\DL/R Aůl'lAUl I usnesením ze dne 5. května 2015, sp. zn. II. ÚS 3894/2014, dostupným na webových stránkách Ustavního soudu).

Podle jiných ustanovení (5 23 8a 0. s. ř.) dovolání též není přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2017

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.