KSBR 28 INS 27137/2015
KSBR 28 INS 27137/2015 29 NSCR 126/2018-A-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční věci dlužníka AWAC TRADE ENERGY a. s., se sídlem V Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28461967, zastoupeného Mgr. Janem Vančurou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Salmovská 1534/11, PSČ 120 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27137/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitelů 1/ RALT COMPANY s. r. o., se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 02138816, a 2/ Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. 0. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o dovolání věřitele Crius Capital, SE, se sídlem v Bratislavě, Krížna 56, PSČ 821 08, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 36862070, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. srpna 2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 3 VSOL 38/2016-A-62, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka AWAC TRADE ENERGY a. s., prvního věřitele (RALT COMPANY s. r. o.) a společnosti Crius Capital, SE, (dále jen společnost Q ) potvrdil usnesení Krajského soudu vBmě (dále jen insolvenční soud ) ze dne 24. listopadu 2015, č. j.-A-23, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod 11. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla (bod 111. výroku).

Proti usnesení odvolacího soudu, a to proti části výroku, jíž byl potvrzen bod 111. výroku usnesení insolvenčního soudu, podala společnost C dne 5. prosince 2016 dovolání (A-66).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (& 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 3. února 2017, č. j.-A-75, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení s poučením o následcích nesplnění této povinnosti.

O žádosti dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 28. srpna 2017, č. j.-A-96, tak, že jí nevyhověl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. června 2018.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle % 241b odst. 2 věty před středníkem, % 104 odst. 2 a % 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku 11. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

P 0 u č e ní : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30.8.2018

Mgr. Milan Polášek v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková