KSBR 28 INS 27133/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : KSBR 28 INS 27133/2015 Ze dne: Naše sp. zn.: 2 VSOL 167/2017-A-129 Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 5855396321 601 95 Brno email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 31. března 2017

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis Vaší spisové značky KSBR 28 INS 27133/2015, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka KREANS, a. s., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo 29000327.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 2.2.2017 k rozhodnutí o odvolání dlužníka, navrhujících věřitelů a) RALT COMPANY s. r. o., identifikační číslo 02138816, a c) LEVAPLECK LTD, registrační číslo 9212937, proti usnesení ze dne 9.6.2016, č. j.-A-97, jímž insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka (výrok I.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenčního správce (výrok III.) a zamítl návrh na povolení reorganizace (výrok XV.).

Usnesením ze dne 19.12.2016, č. j.-A-120, insolvenční soud věřiteli RALT COMPANY s. r. o. nepřiznal osvobození od soudního poplatku za toto odvolání a řízení o odvolání zastavil pro nezaplacení soudního poplatku. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30.3.2017, č. j. KSBR 28 INS 27133/2015, 2 VSOL 168/2017-A-128, k odvolání věřitele RALT COMPANY s. r. o. označené usnesení insolvenčního soudu ve výroku o nepřiznání osvobození od soudního poplatku potvrdil a ve výroku o zastavení řízení o odvolání zrušil. Podle odvolacího soudu nebyly dány předpoklady pro zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku, neboť dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o žádosti odvolatele o osvobození od soudních poplatků.

Za popsaného stavu věci je zjevné, že ve vztahu k odvolateli RALT COMPANY s. r. o. není dosud vyřešen rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu. Proto je třeba, aby insolvenční soud po právní moci rozhodnutí, kterým věřiteli RALT COMPANY s. r. o. nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, prověřil úhradu soudního poplatku z podaného odvolání a reakci tohoto věřitele přizpůsobil svůj další postup. Nebude-li soudní poplatek zaplacen, zastaví řízení o odvolání proti rozhodnutí ze dne 9.6.2016, č. j.-A-97, v rozsahu odvolání věřitele RALT COMPANY s. r. o. do výroků ve věci samé. isir.justi ce.cz 2 VSOL 167/2017-A-129

Teprve poté opětovně předloží věc s novou předkládací zprávou odvolacímu soudu k rozhodnutí o podaných odvoláních.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu