KSBR 28 INS 27052/2052-A-28
Číslo jednací: KSBR 28 INS 27052/2052-A-28

ZKRÁCENÉ ZN ĚNÍ

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, Lipová 181, 251 01, Dobře jovice b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 se sídle m 33 Porte r Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, právně zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem AK Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, na majetek dlužníka: TORVINTANE s.r.o., IČO 24769380, Mečová 358/8, 602 00, Brno za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno o návrhu navrhovatele b) ze dne 23.11.2015 na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

tak to :

I. Předběžným správcem dlužníka TORVINTANE s.r.o., IČO 24769380, IČO 24769436, Mečová 358/8, 602 00, Brno se ustanovuje Mgr. Michaela Rotterová, advokátka AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 71463917.

II. Dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce.

III. Předběžný insolvenční správce předloží soudu ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zprávu o své činnosti, kde se vyjádří k otázce existence koncernového propojení tvrzeného navrhovateli a dlužníkem v dosavadním průběhu insolvenčního řízení.

IV. Navrhovatel b) je povinen uhradit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč na účet podepsaného soudu č. 3703-5720621/0710, VS 2849270525, konstantní symbol: 1148 do tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Po uč e ní :

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení úplného znění tohoto usnesení (tj. znění obsahujícího odůvodnění); odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, navrhovatelům, předběžnému insolvenčnímu správci a Krajskému státnímu zastupitelství v Brně bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům (Krajskému státnímu zastupitelství pokud vstoupí do řízení) běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ) V odvolání lze, pokud jde o osobu předběžného insolvenčního správce, namítat pouze to, že ustanovený předběžný insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. (§ 26 IZ)

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, učiní tak neprodleně. (§ 61 odst. 1 IZ)

Krajský soud v Brně dne 10. 12. 2015

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.