KSBR 28 INS 27038/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 28 INS 27038/2015 Krajský soud v Brně Ze dne: Naše spis.zn.: 3 VSOL 113/2017-A-121 Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 BRNO telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 23. března 2017

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 28 INS 27038/2015 bez věcného vyřízení.

Vrchnímu soudu v Olomouci byla věc podle předkládací zprávy (založené na č.l. A-115) předložena k rozhodnutí o odvolání dlužníka Rimouski Invest s.r.o., insolvenčního navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o. a věřitele LEVAPLECK LTD. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.6.2016, č.j. KSBR 28 INS 27038/2015-A-89, jímž zastavil řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele a) (výrok I.), zjistil úpadek dlužníka Rimouski Invest s.r.o. (výrok II.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.), insolvenčním správcem ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny (výrok V.), učinil další potřebné výzvy a poučení podle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů na den 13.12.2016 (výroky VI. až XIV.), uložil navrhovatelům a) a b) RALT COMPANY s.r.o. a Glory Daze Associated S.A. povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok XV.) a zamítl návrh věřitele LEVAPLECK LTD. ze dne 2.6.2016 na povolení reorganizace dlužníka (výrok XVI.). Dlužník podal odvolání do výroků II., III., IV. a XVI. usnesení soudu prvního stupně, insolvenční navrhovatel a) RALT COMPANY s.r.o. do výroků I., II., III., IV. a XVI. a věřitel LEVAPLECK LTD. do výroků III. a XVI. citovaného usnesení.

Podle obsahu spisu navrhovatel a) RALT COMPANY s.r.o. v odvolacím řízení požádal o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20.12.2016, č.j.-A-112 navrhovateli a) RALT COMPANY s.r.o. osvobození od soudního poplatku za podané odvolání proti označenému usnesení Krajského soudu v Brně nepřiznal a současně pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o odvolání insolvenčního navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.6.2016, č.j. KSBR 28 INS 27038/2015-A-89 v rozsahu podaného odvolání do výroků II., III. a XVI. . isir.justi ce.cz ze dne 20.12.2016, č.j.-A-112 Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23.3.2017, č.j., 3 VSOL 114/2017-A-120, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne20.12.2016, č.j. KSBR 28 INS 27038/2015-A-112, ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. o zastavení odvolacího řízení však usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že odvolateli RALT COMPANY s.r.o., jemuž nebylo přiznáno osvobození od placení soudního poplatku, musí být poskytnut reálný časový prostor pro případnou úhradu soudního poplatku a tím pro pokračování v řízení o odvolání, a teprve za situace, nebude-li poplatková povinnost splněna v přiměřené lhůtě po právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na osvobození od placení soudních poplatků, bude namístě odvolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

Z uvedeného vyplývá, že tak dosud pro odvolací soud není vyřešen okruh účastníků odvolacího řízení, neboť není zřejmé, zda odvolatel RALT COMPANY s.r.o., jemuž nebylo přiznáno osvobození od placení soudních poplatků, svoji poplatkovou povinnost splní.

V případě, že odvolatel RALT COMPANY s.r.o. svoji poplatkovou povinnost v přiměřené lhůtě nesplní, rozhodne soud prvního stupně o zastavení řízení o odvolání insolvenčního navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o. proti výrokům II., III. a XVI. usnesení ze dne 10.6.2016, č.j.-A-89 pro nezaplacení soudního poplatku, a poté lze spis opětovně předložit odvolacímu soudu, s novou předkládací zprávou.

Pro úplnost odvolací soud připomíná, že je třeba také rozhodnout (pokud tak soud prvního stupně dosud neučinil) o dispozitivním úkonu navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o., který vzal svou přihlášku pohledávky zpět, podle ustanovení § 184 odst. 1 IZ.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu