KSBR 28 INS 27036/2015-A-48
Číslo jednací: KSBR 28 INS 27036/2015-A-48

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, Lipová 181, 251 01, Dobře jovice b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 se sídle m 33 Porte r Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, právně zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem AK Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, na majetek dlužníka: RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517, Mečová 358/8, 602 00 Brno za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno o návrhu předběžného insolvenčního správce ze dne 29. 2. 2016 na vydání předběžného opatření

tak to :

I. Dlužníkovi RILGAMEN, s.r.o., IČ: 24671517 se zakazuje jakýmkoliv způsobem nakládat s nemovitostmi v majetku dlužníka a to: -stavební parcela č. 138/1; -stavební parcela č. 138/5, jejíž součástí je stavba č. p. 759; -stavební parcela č. 138/8; na LV 3970, k.ú. a obec Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Oprávnění nakládat a spravovat tyto nemovitosti přechází okamžikem účinnosti tohoto rozhodnutí v plném rozsahu na předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

II. Předběžný insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873 podá ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem zprávu o své činnosti ve vztahu k nemovitostem uvedeným ve výroku I. tohoto usnesení.

III. Toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Dne 29. 10. 2015 bylo u podepsaného soudu zahájeno řízení o návrhu navrhovatele a) označeném v záhlaví tohoto rozhodnutí. Účinky spojené se zahájením tohoto řízení popsané v § 109 až 111 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen IZ nebo insolvenční zákon ) nastaly dne 29. 10. 2015 v 14:30 hod. (§ 101, 109, 110 a 111 IZ). Usnesením ze dne 10. 12. 2015 (zkrácené znění jako dok. A-8, úplné znění jako dok. A-31) podepsaný soud rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým ustanovil do funkce předběžného správce Mgr. Michaelu Rotterovou, advokátku AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 71463917 (výrok I.) a stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce (výrok II). Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 11. 12. 2015 v 11:10 hod. (§ 89 odst. 1 IZ). Usnesením ze dne 15. 2. 2016 (dok. A-40) podepsaný soud odvolal tohoto předběžného insolvenčního správce z funkce a na jeho místo ustanovil jako předběžného insolvenčního správce spol. Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873. Tímto rozhodnutím podepsaný soud současně stanovil, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou plnění poskytovat dlužníkovi, ale předběžnému správci ustanovenému ve výroku II tohoto rozhodnutí a to od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 15. 2. 2016.

Podáním ze dne 29. 2. 2016 (dok. A-46) požádal ustanovený předběžný správce o vydání předběžného opatření, které je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. V návrhu předběžný insolvenční správce uvedl, že od svého ustanovení do funkce koná v souladu s § 112 odst. 3 IZ kroky vedoucí ke zjištění dlužníkova majetku. Z dosavadních výsledků vyplývá, že dlužník je vlastníkem nemovitého majetku označeného ve výroku tohoto rozhodnutí (dále také jen nemovitost ). Nemovitost slouží jako prostor, ve kterém je provozován Obchodní dům Bety. Jednotlivé samostatné prostory stavby jsou pronajaty nejméně 19 samostatným subjektům, které zde provozují svou podnikatelskou činnost. Obchodní dům je z lokálního hlediska důležitou složkou občanské vybavenosti města Týn nad Vltavou. Na základě místního šetření provedeného dne 26. 2. 2016, na základě komunikace s nájemci obchodního domu a dále na základě komunikace s dodavateli médií bylo zjištěno, že dlužník je dlouhodobě v prodlení s platbami za dodávky tepla do nemovitosti a dále, že dodávky elektrické energie jsou hrazeny s prodlením. Dle dostupných informací nebyly rovněž v zákonem stanovených lhůtách provedeny revize některých technických součástí nemovitosti, jak vyplývá z přílohou připojené zprávy správce nemovitosti p. Otčenáška adresované p. Gorgoňovi ze společnosti RILGAMEN s.r.o. (dlužník) ze dne 19. 2. 2016 (revize výtahů-neprovedeno za období leden 2016-má býti prováděno čtvrtletně). Uvedená nekonání ze strany dlužníka nyní vyústila v přerušení dodávek tepla do nemovitosti ze strany jeho dodavatele-VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s., IČ: 624 97 421, se sídlem Budějovická 82, Týn nad Vltavou, PSČ: 375 01. To vše za situace, kdy probíhá topná sezóna. Podle předběžného insolvenčního správce pokud bude současný stav spočívající v přerušení dodávek tepla do nemovitosti pokračovat, lze důvodně očekávat, že: 1. Stavebně konstrukční prvky nemovitosti mohou být vlivem případných mrazů nenávratně poškozeny (zejména topná soustava).

2. Trvající nájemní vztahy budou pro porušení povinností na straně pronajímatele (dlužníka) vypovězeny, neboť předmět nájmu (nemovitost) nebude možné využívat v souladu s jeho účelem. Insolvenční správce v této souvislosti na místě ověřil, že podnikatelská činnost vyvíjená jednotlivými subjekty předpokládá jako nezbytnou podmínku provozování ve vytápěných prostorech, když v prostorách nemovitosti je provozována (příkladmo) prodejna potravin, prodejna oblečení nebo také elektrodílna, ve které jsou ručně zpracovávány drobná elektronická zařízení. Na základě výše uvedeného insolvenční správce konstatoval, že hrozí, že dojde ke změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů, a to konkrétně tím, že nebudou-li zajištěny dodávky tepla do nemovitosti, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat: 1. Poškození stavební konstrukce nemovitosti. 2. Ukončení nájemních vztahů a tím snížení příjmů plynoucích z nájemného do majetkové podstaty dlužníka.

Svůj návrh předběžný insolvenční správce doložil listinami, které jsou součástí insolvenčního spisu jako dok. A-46 a A-47. Konkrétně jde o tyto listiny: -potvrzení o přerušení dodávek tepla a vyčíslení výše dluhu ze dne 29. 2. 2016, -zpráva správce nemovitosti ze dne 19. 2. 2016 (přehled revizních kontrol technických zařízení nemovitosti), -nájemní smlouvy (taktéž nájemní smlouvy, které byly uzavřeny s předcházejícím vlastníkem objektu, a které následně přešly na nového nabyvatele nemovitosti-dlužníka).

Předběžné opatření v podobě uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí může insolvenční soud vydat i bez návrhu. S ohledem na tyto skutečnosti a výše citované ustanovení § 82 odst. 1 IZ soud nepožadoval po navrhovateli tohoto předběžného opatření složení jistoty ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř.

Podle § 5 IZ Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

Podle § 82 odst. 1 a 2 IZ (1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. (2) Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Dle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Podle § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Dle § 113 odst. 1 IZ může soud, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, vydat předběžné opatření, kterým dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může s majetkovou podstatou nebo její částí nakládat pouze se souhlasem předběžného správce.

Dle § 229 odst. 3 IZ Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d) dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Podle § 235 IZ (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. (2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Insolvenčnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že v současné době je u zdejšího soudu vedeno pod těmito spisovými značkami insolvenční řízení na majetek těchto dlužníků:

Spisová značka Statutární orgán Prokurista dl užník Stav řízení řízení dl užníka dl užníka 28 INS AGROPROREA L C.M.B. 26999/ 2015 s.r.o., IČ: 28739175 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

Spisová značka Statutární orgán Prokurista dl užník Stav řízení řízení dl užníka dl užníka 28 INS Alusail s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27001/ 2015 25405535 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS APATIT a.s., IČ: C.M.B. 27004/ 2015 28474228 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS DRYETREN TRADE C.M.B. Bez meritorního 27009/ 2015 s.r.o., IČ: 29312451 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Elkana Property, s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27011/ 2015 IČ: 24314161 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS GLENCROS TRADE C.M.B. Bez meritorního 27014/ 2015 s.r.o., IČ: 29371066 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS HELIOS Tech., a.s., C.M.B. 27017/ 2015 IČ: 27350452 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS HT ENERGY s.r.o., C.M.B. 27020/ 2015 IČ: 28110391 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS ILANOVE s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27022/ 2015 29128986 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Lansdowne Invest, C.M.B. 27027/ 2015 s.r.o., IČ: 24800422 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Megantic Invest s.r.o., C.M.B. 27029/ 2015 IČ: 24288241 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS MERIPRA s.r.o., IČ: C.M.B. 27030/ 2015 02138816 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Montebello Invest C.M.B. Bez meritorního 27031/ 2015 s.r.o., IČ: 24799378 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Moravskoslezská C.M.B. Bez meritorního 27033/ 2015 agrární s.r.o., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 24854298 28 INS Revelstoke Invest C.M.B. Bez meritorního 27034/ 2015 s.r.o., IČ: 24120782 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RILGAM EN s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27036/ 2015 24671517 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Rimouski Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27038/ 2015 IČ: 24291196 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Rock Forrest Invest C.M.B. Bez meritorního 27039/ 2015 s.r.o., IČ: 22792856 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Solar Technology a.s., C.M.B. Bez meritorního 27042/ 2015 IČ: 29057191 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Soleil Energy a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27045/ 2015 24693677 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SUN DC/AC a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27046/ 2015 28383753 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SYNTEROSEN s.r.o, C.M.B. Bez meritorního 27047/ 2015 IČ: 24769436 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

Spisová značka Statutární orgán Prokurista dl užník Stav řízení řízení dl užníka dl užníka 28 INS TERATERA a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27049/ 2015 24728179 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORIRADA N a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27050/ 2015 24681580 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORVINTANE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27052/ 2015 IČ: 24769380 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS KREANS, a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27133/ 2015 29000327 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RA Y-ON a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27134/ 2015 27359760 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ZANA invest a.s., IČ: C.M.B. 27135/ 2015 24843024 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Matake Invest s.r.o., C.M.B. 27136/ 2015 IČ: 24281841 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS AWAC TRADE C.M.B. 27137/ 2015 ENERGY a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs 28461967 28 INS Marlborough Invest C.M.B. Bez meritorního 27139/ 2015 s.r.o., IČ: 24119831 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ENERGOSUN a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27141/ 2015 28386477 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TYRASIL TRADE C.M.B. Bez meritorního 27299/ 2015 s.r.o., IČ: 29352053 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Q2 ENERGIE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27300/ 2015 IČ: 26882591 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Vrchovina-zemědělská C.M.B. Bez meritorního 27301/ 2015 obchodní a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28608119 28 INS Baseland s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27304/ 2015 29274222 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS DESPERADOS s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27310/ 2015 IČ: 25423754 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Sun-Job a.s., C.M.B. Bez meritorního 32203/ 2015 IČ: 24662704 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

Všechny dlužníky uvedené v tabulce spojuje: a) osoba jednatele (u společností s ručením omezeným), resp. jediného člena představenstva (u akciových společností)-spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, b) osoba prokuristy, kterým je vždy p. Vít Zaorálek c) většinoví společníci příp. akcionáři, kterými jsou C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; ve výše uvedených řízeních, kde dlužník přistoupil se svým vlastním insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dlužník ke svým návrhům vždy připojil jako přílohu svého návrhu prohlášení jediného akcionáře p. Víta

Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD.

Úzké personální propojení všech výše uvedených dlužníků musí nutně vést k přenášení zjištění a závěrů učiněných v jednom z výše uvedených řízení do dalších z výše jmenovaných insolvenčních řízení.

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČ: 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-15, úplné znění na dok. A-27), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 konkrétně se jedná o řízení V-7523/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a dále řízení V-12149/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice (viz dok. A-14 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným členem představenstva dlužníka, e) jediným prokuristou spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

Dlužník se k návrhu na vydání předběžného opatření ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČ: 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) vyjádřil podáním ze dne 27. 11. 2015 (dok. A-21 spisu). Dlužník zpochybnil důvody pro vydání předběžného opatření; mimo jiné uvedl, že: v případě společnosti APATIT a.s. vůbec k převodu nemovitostí nedošlo, neboť se jednalo pouze o administrativní pochybení, přičemž dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva ruší a nevznikají jim z ní proto žádná práva a povinnosti; na základě toho pak byly vzaty zpět i návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž vkladová řízení již byla zastavena (což ostatně dlužník dokládal již v rámci řízení pod sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015)-k uzavření dohod o narovnání i ke zpětvzetí návrhů na vklad došlo, jakmile společnosti administrativní pochybení zjistily . Svá tvrzení dlužník nedoložil.

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Matake Invest s.r.o., IČO 242 81 841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-21, úplné znění na dok. A-30), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, konkrétně se jedná o řízení V -8590/2015 zahájené dne 27. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (viz dok. A-20 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka, e) jediným prokuristou spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16.11.2015 (zkrácené znění na dok. A-20, úplné znění na dok. A-29), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u těchto katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem:

Katastrální úřad Katastrální Sp. zn. řízení poznámka pro kraj pracoviště Středočeský Benešov V-10623/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Příbram V-11276/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Kolín V-11909/2015 Zastaveno 23.11.2015 Středočeský Kutná Hora V-8213/2015 Zastaveno 18.11.2015

Katastrální úřad Katastrální Sp. zn. řízení poznámka pro kraj pracoviště Středočeský Slaný V-4417/2015 Zastaveno 16.11.2015 Středočeský Mělník V-10825/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Mladá Boleslav V-11797/2015 Zastaveno 19.11.2015 Liberecký Česká Lípa V-9299/2015 Zastaveno 30.11.2015 Liberecký Frýdlant V-2014/2015 Zastaveno 16.11.2015 Liberecký Liberec V-11772/2015 Zastaveno 18.11.2015 Liberecký Semily V-6561/2015 Zastaveno 20.11.2015 Karlovarský Cheb V-7903/2015 Zastaveno 18.11.2015 Karlovarský Karlovy Vary V-10142/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Děčín V-5720/2015 Zastaveno 19.11.2015 Ústecký Chomutov V-6571/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Litoměřice V-12093/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Louny V-4476/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Most V-7272/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Teplice V-7448/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8589/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8623/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Žatec V-3844/2015 Zastaveno 16.11.2015

vždy ve prospěch nabyvatele spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Agroindustry LTD C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, EC3N 4AH LONDON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860293; tyto údaje vyplývají např. z příloh k insolvenčnímu návrhu dlužníka ve věci sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 zveřejněné jako dok. A-11 a A-12 spisu, d) jediným jednatelem spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka.

V této fázi insolvenčního řízení, kdy doposud nebylo meritorně rozhodnuto o insolvenčních návrzích navrhovatelů, má dle § 229 odst. 3 písm. a) IZ dispoziční oprávnění k majetku dlužníka dlužník sám. Dne 24. 11. 2015 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na určení předběžného insolvenčního správce, o tomto návrhu však insolvenční soud nemohl doposud rozhodnout (viz úřední záznam ze dne 2. 12. 2015 založený jako dok. A-27 spisu). V této fázi tedy nejsou dispoziční oprávnění nijak omezena, mimo omezení plynoucí z § 111 IZ.

Výše uvedená vkladová řízení byla zahájena ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2015, tj. několik dnů předtím, než navrhovatel odlišný od dlužníka podal u podepsaného insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Nelze tedy dlužníkovi přímo přičítat k tíži, že v okamžiku podání návrhu na zahájení vkladových řízení u katastru nemovitostí nevěděl o podaném insolvenčním návrhu navrhovatele a). Posuzovaný postup dlužníka nelze proto považovat za porušení zákazu daného § 111 odst. IZ, tj. zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení o několik dnů později než dlužník svými návrhy zahájil vkladová řízení u uvedených katastrálních úřadů.

Současně však nelze přehlížet fakt, že ve svém podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-17 spisu) dlužník výslovně uvedl, že drtivá většina koncernových společností jsou společnosti v úpadkové situaci (viz druhý odstavec bodu IV. dok. A-17 spisu), u nichž přichází podle dlužníka v úvahu pouze prohlášení konkursu. Z tohoto tvrzení samotného dlužníka lze vyvozovat, že dlužník si byl po delší dobu vědom své úpadkové situace. Této situace si byl dlužník nepochybně vědom také dne 27. 10. a 29. 10. 2015, kdy podával návrhy na zahájení vkladových řízení u příslušných katastrálních úřadů. Dále nelze ignorovat fakt, že dlužník se pokoušel o vyvedení předmětných nemovitostí na společnost, která je vlastněna koncernově propojeným subjektem a řízena stejným subjektem jako dlužník sám. Tato fakta musí vést k důvodné pochybnosti, zda ze strany dlužníka skutečně nešlo o snahu vyvést nemovitý majetek z vlastnictví dlužníka a postavit jej tak mimo účinky pro dlužníka v té době již důvodně očekávaného insolvenčního řízení. Za situace, kdy dlužník si byl vědom své úpadkové situace (ke které se nakonec přihlásil ve svém výše zmíněném podání ze dne 13. 11. 2015), mohl a měl dlužník vědět, že zcizení nemovitostí, tj. podstatného majetku dlužníka v okamžiku, kdy dlužník je již v úpadkové situaci, je napadnutelné cestou odpůrčích žalob ve smyslu § 235 IZ jako obecné definice neúčinného právního úkonu a některé ze skutkových podstat neúčinnosti popsaných ve výše citovaném § 240 až 242 IZ. Tento argument je o to závažnější, že jediným jednatelem dlužníka je subjekt, které řídí rozsáhlou koncernovou strukturu, která je v současné době předmětem insolvenčních řízení vedených u zdejšího soudu pod těmito spisovými značkami:

Spisová značka řízení dl užník Stav řízení

28 INS 26999/2015 AGROPROREA L s.r.o., IČ: 28739175 Prohlášen konkurs

28 INS 27001/2015 Alusail s.r.o., IČ: 25405535 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27004/2015 APATIT a.s., IČ: 28474228 Prohlášen konkurs

28 INS 27009/2015 DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 29312451 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27011/2015 Elkana Property, s.r.o., IČ: 24314161 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27014/2015 GLENCROS TRADE s.r.o., IČ: 29371066 Bez meritorního rozhodnutí

Spisová značka řízení dl užník Stav řízení

28 INS 27017/2015 HELIOS Tech., a.s., IČ: 27350452 Prohlášen konkurs

28 INS 27020/2015 HT ENERGY s.r.o., IČ: 28110391 Prohlášen konkurs

28 INS 27022/2015 ILANOVE s.r.o., IČ: 29128986 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27027/2015 Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: 24800422 Prohlášen konkurs

28 INS 27029/2015 Megantic Invest s.r.o., IČ: 24288241 Prohlášen konkurs

28 INS 27030/2015 MERIPRA s.r.o., IČ: 02138816 Prohlášen konkurs

28 INS 27031/2015 Montebello Invest s.r.o., IČ: 24799378 Bez meritorního rozhodnutí

Moravskoslezská agrárn í s.r.o., IČ: 28 INS 27033/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24854298

28 INS 27034/2015 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27036/2015 RILGAM EN s.r.o., IČ: 24671517 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27038/2015 Rimouski Invest s.r.o., IČ: 24291196 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27039/2015 Rock Forrest Invest s.r.o., IČ: 22792856 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27042/2015 Solar Technology a.s., IČ: 29057191 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27045/2015 Soleil Energy a.s., IČ: 24693677 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27046/2015 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27047/2015 SYNTEROSEN s.r.o, IČ: 24769436 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27049/2015 TERATERA a.s., IČ: 24728179 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27050/2015 TORIRADA N a.s., IČ: 24681580 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27052/2015 TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27133/2015 KREANS, a.s., IČ: 29000327 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27134/2015 RA Y-ON a.s., IČ: 27359760 Bez meritorního rozhodnutí

Spisová značka řízení dl užník Stav řízení

28 INS 27135/2015 ZANA invest a.s., IČ: 24843024 Prohlášen konkurs

28 INS 27136/2015 Matake Invest s.r.o., IČ: 24281841 Prohlášen konkurs

AWAC TRADE ENERGY a.s., IČ: 28 INS 27137/2015 Prohlášen konkurs 28461967

28 INS 27139/ 2015 Marlborough Invest s.r.o., IČ: 24119831 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27141/2015 ENERGOSUN a.s., IČ: 28386477 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27299/2015 TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: 29352053 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27300/2015 Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: 26882591 Bez meritorního rozhodnutí

Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., IČ: 28 INS 27301/2015 Bez meritorního rozhodnutí 28608119

28 INS 27304/2015 Baseland s.r.o., IČ: 29274222 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27310/2015 DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 Bez meritorního rozhodnutí

Osoba řídící tak rozsáhlou podnikatelskou strukturu si musí být výše uvedených dopadů vědoma. Nemluvě o obecné zásadě neznalost zákona neomlouvá , která dopadá bez rozdílu na všechny subjekty vstupující do právních vztahů.

Pokusy dlužníka o vyvedení nemovitostí ze své vlastnické struktury je dále nutno vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, především zásady uvedené v § 5 písm. a) IZ (maximální a rychlé uspokojení věřitelů dlužníka). Vedení příp. odpůrčích žalob směrem k připravovaným převodům nemovitostí by nepochybně prodloužilo a možná i snížilo míru uspokojení příp. insolvenčních věřitelů. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že všechna výše uvedená vkladová řízení byla zastavena. Zde je nutno vzít do úvahy fakt, že řízení byla v drtivé většině zastavena až po zveřejnění zkráceného znění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (16. 11. 2015).

Insolvenční soud, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a závěry, má za dostatečně osvědčenou obavu ze zkrácení příp. majetkové podstaty a tím i možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů. Vzhledem k výše uvedenému vydal insolvenční soud předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Podáním ze dne 1. 2. 2016 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) insolvenční správce Mgr. Jan Jukl sdělil podepsanému soudu, že tento dlužník na základě kupní smlouvy ze dne 1. 11. 2015 převedl vlastnické právo k pozemkům o výměře 21.269 m2 v k.ú. Skalice u Lovosic na LV č. 444 na spol.

NOVODESK, s.r.o., IČ: 04319702; právní účinky vkladu nastaly dne 1. 11. 2015; insolvenční řízení na majetek tohoto dlužníka bylo přitom zahájeno již dne 29. 10. 2015. Další kupní smlouvou ze dne 1.11.2015 stejný dlužník převedl vlastnické právo k pozemkům o výměře 58.977 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan na LV č. 424 na spol. NOVODESK, s.r.o., IČ: 04319702; právní účinky vkladu nastaly dne 1. 11. 2015. Mgr. Jukl poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 a spol. NOVODESK, s.r.o., IČ: 04319702 prostřednictvím osoby jednatele (C.M.B. Management, s.r.o.) a prokuristy p. Víta Zaorálka. Svá tvrzení Mgr. Jukl doložil příslušnými listy vlastnictví. Mgr. Jukl dále poukázal na údajné postupy pohledávek učiněné v době těsně před zahájením dotčeného insolvenčního řízení. V podrobnostech insolvenční soud odkazuje na podání Mgr. Jukla založené ve spise zdejšího soudu sp. zn. KSBR 39 INS 26999/2015 jako dok. B-12 a jeho přílohy.

Podáním ze dne 17. 2. 2016 ve věci dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27009/2015) bývalý předběžný insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová sdělil podepsanému soudu, že dlužník vlastní, kromě majetku uvedeného v jeho seznamu majetku, dále nemovitosti zapsané na LV 800 v k.ú. Jiřice u Humpolce a finanční prostředky na účtu ve výši 106.000,-Kč.

Podáním ze dne 22. 2. 2016 ve věci dlužníka Solar Technology a.s. (sp. zn. KSBR 28 INS 27042/2015) bývalý předběžný insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová sdělil podepsanému soudu, že dlužník je mimo jiné majitelem účtu investičních nástrojů vedeným společností WOOD & Company Services, a.s. (zůstatek cca 924.000,-Kč), který neuvedl ve svém seznamu majetku.

Podáním ze dne 17. 2. 2016 ve věci dlužníka ENERGOSUN a.s. (sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015) bývalý předběžný insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová sdělil podepsanému soudu, že dlužník byl držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích č. 111017403 s předmětem podnikání výroba elektřiny a provozovatelem energetického zařízení fotovoltaické elektrárny v k.ú. Bílina, obci Teplice (dále jen FVE). Příjmy z provozu této FVE byly hlavní podnikatelskou činností dlužníka a hlavním zdrojem jeho příjmů. Licence k provozování oprávnění byla udělena na dobu od 23. 11. 2010 do 22. 11. 2035 včetně. Dne 30. 10. 2015 byla podána k Energetickému regulačnímu úřadu žádost o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby, které bylo dne 2. 12. 2015 rozhodnutím o zrušení licence č.j. 10004-8/2015-ERU vyhověno. Souběžně s žádostí o zrušení licence dlužníka proběhlo u ERÚ řízení o udělení licence umožňující provozování téže FVÚ ve prospěch společnosti FAIPON s.r.o., IČ 26266997, sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, která vykazuje obdobnou majetkovou strukturu jako dlužník, když obě společnosti mají stejné prokuristy, stejného jednatele / předsedu představenstva a společníkem / akcionářem jsou majetkově propojené společnosti. Dle svého sdělení obě rozhodnutí ERÚ, tj. o zrušení licence dlužníkovi i o udělení licence společnosti FAIPON s.r.o., považuje bývalý předběžný insolvenční správce za nicotná či přinejmenším nezákonná, za dlužníka v řízení jednal zmocněnec, kterému nebyla řádně udělena plná moc (podrobněji viz podání bývalého předběžného správce, dok, A-47). Z tohoto důvodu byl ze strany bývalého předběžného insolvenčního správce podán podnět k zahájení přezkumného řízení či jiného řízení s obdobnými účinky. Dlužník měl do 3. 12. 2015 registrován v systému OTE pro podporované zdroje energie nárok na podporu pro fotovoltaický zdroj, ID zdroje 016419_Z11 o instalovaném výkonu 2,921 MW formou výkupní ceny; přičemž ode dne 4. 12. 2015 je nárok na podporu předmětného zdroje zaregistrován v uvedeném systému společností FAIPON s.r.o. Ke stejné změně registrace došlo i ohledně výplaty zeleného bonusu na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, kterou vyplácí společnost ČEZ Prodej s.r.o. V rámci trestního řízení souvisejícího s předmětnou FVE byl ekonomický prospěch z provozu FVE za dobu 20 let znalecky vyčíslen na částku 343 milionů Kč. Dožádáním u společnosti ČEZ Prodej s.r.o. bylo zjištěno, že za období od ledna 2013 do prosince 2015 bylo ze strany této společnosti vyplaceno dlužníkovi celkem 104.675.655,02 Kč. Podle bývalého předběžného správce lze tedy předpokládat, že zrušením licence na žádost dlužníka a jejím faktickým převodem na společnost FAIPON s.r.o., došlo k významnému poškození majetkové sféry dlužníka, když dlužník byl připraven o své budoucí příjmy v řádu stovek milionů Kč.

Podáním ze dne 19. 2. 2016 ve věci dlužníka Q2 ENERGIE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27300/2015) bývalý předběžný insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová sdělil podepsanému soudu, že dlužník vlastní, kromě majetku uvedeného v jeho seznamu majetku, dále nemovitosti zapsané na LV 3887 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště a dále věcná břemena k pozemkům zapsaným na LV 73, LV 96 a LV 408 v k.ú. Kučerov.

Z průběhu jednotlivých insolvenčních řízení označených výše, především ze zpráv insolvenčního správce nebo předběžného insolvenčního správce, především bývalého předběžného správce Mgr. Michaely Rotterové, je zřejmé, že tyto tři výše uvedené případy, kdy insolvenční soud vydával předběžná opatření, jimiž dlužníkům zakazoval nakládat s konkrétním majetkem, nebyly jediné případy, kdy dlužníci prováděli přinejmenším pochybné majetkové dispozice. V části řízení také dlužníci, přestože předložili seznamy majetku opatřené prohlášeními o jejich úplnosti a správnost, zatajili některé své majetkové hodnoty (a to i nemovitosti) či prováděli takové právní úkony, které podstatně snížily hodnotu majetkové podstaty.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že osoby jednající za dlužníky označené výše, vyváděli, resp. pokoušeli se vyvádět majetek z vlastnictví dlužníků, které ovládají, jak v době před zahájením insolvenčního řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení na jejich majetek. Uvedené úkony lze s velkou dávkou pravděpodobnosti hodnotit jako neúčinné; tento závěr platí především pro výše popsané úkony učiněné ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) a popsané insolvenčním správcem Mgr. Juklem v jeho podání ze dne 1. 2. 2016. Vyvedením majetku z vlastnictví dlužníka je snížen rozsah možné budoucí majetkové podstaty a tak zkráceno možné budoucí uspokojení věřitelů dlužníka; jsou tak naplněny podmínky § 235 odst. 1 IZ, který vymezuje v obecné rovině neúčinné právní úkony v insolvenčním řízení. Úkony provedenými po zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) došlo téměř určitě k porušení omezení dispozičních oprávnění daných § 111 IZ; pro tento závěr hovoří také rozsah převáděných nemovitostí.

V případě vyvedení majetku resp. pokusu vyvést majetek na spol. NOVODESK s.r.o., IČ: 04319702 přitom nejde u osob oprávněných jednat za dlužníky ve výše popsaném koncernu o první případ; první takový pokus je spojen s dlužníkem APATIT a.s., IČ:

28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) a je popsán výše. Ve světle těchto skutečností nelze obranu dlužníka použitou v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015 a popsanou výše (administrativní omyl) považovat za jakkoli relevantní. Ze strany osob oprávněných jednat za dlužníky v koncernové struktuře přitom jde o opakované snahy; to osvědčují výše popsané případy předběžných opatření ve věcech dlužníků Matake Invest s.r.o., IČ: 24281841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) a DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015), kde byly provedeny pokusy o převod nemovitostí na další společnosti ovládané stejnými subjekty jako dlužníci v koncernové struktuře.

Insolvenční soud nemohl uvěřit obraně subjektu tvořícího s dlužníkem koncern (společnosti APATIT a.s.) uvedené v jeho výše zmíněném podání ze dne 27. 11. 2015, tj. že v případě pokusu o převod nemovitostí šlo pouze o administrativní pochybení . Ve všech třech výše citovaných případech, kdy byla vydána předběžná opatření zakazující dlužníkům nakládat s nemovitým majetkem, i v případě dlužníka AGROPROREAL s.r.o. na obou stranách připravovaných smluvních vztahů stály prakticky stejné osoby; za potencionální nabyvatele nemovitostí jednaly stejné osoby jako za dlužníky. Při takové konstelaci nelze obranu subjektu tvořícího s dlužníkem koncern považovat za relevantní. Osoby jednající za všechny výše uvedené subjekty včetně dlužníka řídí rozsáhlé majetkové struktury a je nutno u nich předpokládat značné organizační a řídící schopnosti; administrativní nedopatření takového rozsahu nelze v tomto případě považovat za adekvátní obranu.

Zásady insolvenčního řízení popsané v § 5 IZ dopadají na celé insolvenční řízení, bez ohledu na fázi, ve které se řízení nachází. Insolvenční soud musí činit všechna možná opatření k zajištění jejich dodržení. Z odůvodnění výše citovaných rozhodnutí a z podání insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla a bývalého předběžného správce Mgr. Michaely Rotterové vyplývá, že osoby jednající za dlužníka se opakovaně pokoušely nakládat s majetkem jednotlivých subjektů-dlužníků vystupujících v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních způsobem, který mohl vést k porušení zásad insolvenčního řízení popsaných v § 5 IZ (převod nemovitostí, převod licence pro podnikání v energetickém odvětví). Souvislost mezi výše uvedenými insolvenčními řízeními nelze přehlížet; propojení dlužníka se subjekty, kde došlo k pokusu o vyvedení nemovitostí, je jasně dáno (viz výše uvedené skutečnosti o personálním propojení dlužníka a dalších uvedených společností).

Insolvenční soud dále musel přihlédnout k posunům ve stanoviscích jednotlivých subjektů k otázce existence jejich úpadku. Například v případě dlužníka Alusail s.r.o. (KSBR 28 INS 27001/2015) v podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-14 spisu) dlužník tvrdil existenci úpadku u všech výše uvedených dlužníků a v podání ze dne 26. 11. 2015 (dok. A-22 spisu) již úpadek dlužníka zpochybňuje. Změna v postoji jednotlivých dlužníků je o to zajímavější, že v případě několika koncernově propojených subjektů dlužníci existenci jejich úpadkové situace uznali a dlužníci do probíhajících insolvenčních řízení přistoupili se svými vlastními insolvenčními návrhy (viz výše uvedená tabulka o stavu jednotlivých insolvenčních řízení na majetek koncernově propojených subjektů).

Nepřiměřenost obrany subjektů tvořících s dlužníkem koncern proti návrhům na vydání předběžných opatření a posuny ve stanoviscích těchto subjektů k otázce jejich úpadku musí insolvenční soud vést k úvaze o účelovosti postupu jednotlivých subjektů v průběhu insolvenčních řízení. K úvahám o účelovosti postupů jednotlivých subjektů může vést také zatajování části majetku v případě některých subjektů nebo snaha podstatně snížit hodnotu majetku dlužníků (viz výše zmíněné podání bývalého předběžného insolvenčního správce Mgr. Rotterové ze dne 17. 2. 2016 ve věci dlužníka ENERGOSUN a.s., sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015). V takovém případě má insolvenční soud za to, že je třeba zajistit, aby po dobu do meritorního rozhodnutí o podaných insolvenčních návrzích nedošlo ze strany dlužníka ani dalších subjektů tvořících s ním koncern k dalším úkonům, které by mohly ohrozit rozsah majetku, který by mohl případně sloužit k poměrnému uspokojení věřitelů; pokud by bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Při omezování dlužníka v nakládání s jeho majetkem nad rámec stanovený insolvenčním zákonem musí insolvenční soud respektovat obecně uznávanou zásadu minimalizace zásahu do práv subjektů dotčených předběžný opatřením. Zásah do práv dotčených subjektů nesmí překročit míru nezbytně nutnou. Vhodným opatřením k zajištění, aby nedošlo k úkonům, které by mohly ohrozit rozsah majetkové podstaty, je dle názoru insolvenčního soudu ustanovení předběžného správce; to se v tomto řízení již stalo na základě usnesení ze dne 10. 12. 2015 (zkrácené znění jako dok. A-28, úplné znění jako dok. A-31) resp. ze dne 15. 2. 2016 (dok. A-40). Rozsah oprávnění nastavený v těchto rozhodnutích však nepokrývá situaci, kdy je dlužník pasivní a nevykonává řádně správu svého majetku; v takovém případě nemá předběžný správce k čemu udělit souhlas a ztrácí tak reálnou možnost pozitivně ovlivnit správu budoucí možné majetkové podstaty.

Podepsaný soud má za osvědčené, že nemovitosti označené ve výroku I. tohoto rozhodnutí jsou ve vlastnictví dlužníka; o tom svědčí zápis ve veřejně přístupném katastru nemovitostí. Z listin předložených předběžným insolvenčním správcem vyplývá, že dlužník nevykonává správu dotčených nemovitostí řádně. V důsledku neuhrazených závazků ze strany dlužníka došlo k zastavení dodávky tepla dlužníkovi resp. do nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, tj. i nemovitostí označených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Nemovitosti označené ve výroku I. tohoto rozhodnutí zahrnují areál Obchodního centra BETA (dále jen OC BETA ). V areálu OC BETA je uzavřeno ze strany dlužníka jako pronajímatele větší množství nájemních smluv s provozovateli prodejen, kancelářských prostor a dílen (viz nájemní smlouvy předložené podepsanému soudu). K provozu prodejen, kanceláří a dílen je dodávka tepla zcela nezbytná, zvláště v aktuálním ročním období. Ukončení nájemních smluv, které by mohlo přerušení dodávky médií do areálu OC BETA logicky vyvolat, by vedlo ke ztrátám na majetku dlužníka, tj. potencionální majetkové podstatě. Podepsaný soud dále musel zohlednit změnu původního předběžného opatření spočívající v přesměrování všech úhrad pohledávek dlužníka k rukám předběžného insolvenčního správce (viz výrok IV. usnesení ze dne 15. 2. 2016). Dlužník tak nemusí mít okamžitý přístup k finančním prostředkům, které potřebuje k úhradě záloh na dodávky médií. Stejný závěr platí také pro další činnosti spojené se správou areálu OC BETA, např. revize užívaných zařízení tak jak jsou popsány v zápise ze dne 19. 2. 2016 sepsaném správcem areálu OC BETA (viz. dok. A-46 spisu).

Za tohoto stavu věcí je nezbytné učinit opatření, které umožní vzniklou situaci okamžitě řešit. Takovým opatřením je dle podepsaného soudu předání správy uvedených nemovitostí na osobu předběžného insolvenčního správce, který z inkasa pohledávek dlužníka může zajistit obnovu dodávky médií do areálu OC BETA a další úkony spojené s provozem tohoto areálu.

Nastavený rozsah předběžného opatření může být podepsaným soudem změněn, pokud by v dalším průběhu řízení bylo řádně osvědčeno, že takový rozsah oprávnění předběžného insolvenčního správce není nutný a že dlužník je schopen a ochoten provoz areálu OC BETA pod pouhým dohledem předběžného insolvenčního správce řádně zajistit.

Předběžný insolvenční správce je, stejně jako řádný insolvenční správce (§ 27 odst. 2 IZ), v souladu s § 11 odst. 2 písm. o) zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích osvobozen od povinnosti hradit soudní poplatky. Podepsaný soud proto předběžného insolvenčního správce nevyzval k úhradě soudního poplatku za návrh na vydání předběžného opatření.

Po uč e ní :

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, navrhovatelům, předběžnému insolvenčnímu správci a Krajskému státnímu zastupitelství v Brně bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1. 3. 2016

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.