KSBR 28 INS 27034/2015-A-70
Číslo jednací: KSBR 28 INS 27034/2015-A-70

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, Lipová 181, 251 01, Dobřejovice b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, právně zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem AK Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, na majetek dlužníka: Revelstoke Invest s.r.o., IČO 24120782, Mečová 358/8, 602 00 Brno za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno o návrhu předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 29414873 ze dne 4. 5. 2016 na vydání předběžného opatření

takto: I. Společnosti RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1-Nové Město s e z a k a z u j e n a k l á d a t s nemovitostmi: -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 835, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 836, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 837, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 838, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 839, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 840, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 841, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 842, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 843, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 844, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 845, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 846, vše v katastrálním území Nová Ves pod Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, LV 1143, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, tj. společnost RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089 je povinna

zejména zdržet se převodu těchto nemovitostí na třetí osobu nebo zatížit tyto nemovitosti věcným právem ve prospěch třetí osoby.

II. Návrh na vydání předběžného opatření, aby Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 29414873 jako předběžný insolvenční správce dlužníka Revelstoke Invest s.r.o., IČ 24120782 byl oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené dne 12. srpna 2015 mezi dlužníkem Revelstoke Invest s.r.o., IČ 24120782, se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno jako prodávajícím a společností RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089 jako kupujícím, kde předmětem prodeje byly tyto nemovitosti: -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 835, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 836, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 837, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 838, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 839, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 840, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 841, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 842, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 843, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 844, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 845, -rozestavěná stavba na pozemku parc. č. St. 846, vše v katastrálním území Nová Ves pod Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, LV 1143, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kupní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č.j. V-9183/2015-211, právní účinky zápisu ke dni 27. srpna 2015, zápis proveden dne 7. října 2015 s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 29. 10. 2015, navrhl navrhovatel a) zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen IZ nebo insolvenční zákon ) zahájil insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenční řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 29. 10. 2015 v 13:58 hodin.

Ve svém podání navrhovatel a) uvedl, že je přesvědčen, že se dlužník nachází v úpadku, neboť má více věřitelů, jejichž peněžité pohledávky, které jsou po splatnosti více než 30 dnů, není schopen plnit. Navrhovatel a) dále uvedl, že je mu známo, že dlužník je členem koncernu C.M.B. Koncern C.M.B. podléhá společnému obchodnímu vedení, když společnosti mají společný statutární orgán i společného konečného vlastníka. Součástí koncernu C.M.B. je rovněž společnost CRN s.r.o., IČ: 26975394, s níž je vedeno u zdejšího soudu insolvenční

řízení pod sp. zn. 28 INS 25210/2013. Vzhledem k úzkému propojení společností v koncernu a s ohledem na účel insolvenčního řízení pak navrhovatel a) považuje za nutné, aby byl úpadkový stav dlužníka řešen formou tzv. koncernové insolvence. V podrobnostech soud odkazuje na dok. A-1 spisu.

Podáním insolvenčnímu soudu doručeným dne 10. 11. 2015 navrhl navrhovatel b) zahájení insolvenčního řízení a přistoupil tak k návrhu navrhovatele a). V podrobnostech soud odkazuje na dok. A-9 spisu.

Usnesením ze dne 5. 11. 2015 (dok. A-8) byl dlužník vyzván, aby se k návrhu navrhovatele a) vyjádřil. Podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 12. 11. 2015, se dlužník vyjádřil k návrhu navrhovatele b). Ve svém podání však dlužník reagoval pouze na tvrzení navrhovatele b) ohledně údajného propojení dlužníka a koncernu C.M.B. K tvrzeným pohledávkám navrhovatelů se dlužník nevyjádřil (v podrobnostech soud odkazuje na dok. A-11 soudního spisu). V podání ze dne 12. 11. 2015 dlužník mimo jiné uvedl, že: všechny společnosti koncernu, s nimiž bylo doposud zahájeno insolvenční řízení, jsou společnosti v úpadkové situaci, u nichž je jediným možným řešením jejich případně zjištěného úpadku prohlášení konkursu na jejich majetek. (viz druhý odstavec bodu IV. podání dlužníka ze dne 12. 11. 2015, dok. A-11 spisu). Podáním ze dne 26. 11. 2015 se dlužník vyjádřil k pohledávce navrhovatele b), kterou zpochybnil. Současně předložil soudu seznamy svého majetku a závazků; v seznamu majetku dlužník mimo jiné uvedl, že vlastní nemovitosti v k. ú. Dolní Rudná, Petrušov a Nová ves pod Pleší a uvedl, že tento seznam je správný a úplný (viz dok. A-20 spisu).

Usnesením ze dne 9. 12. 2015 (zkrácené znění jako dok. A-29, úplné znění jako dok. A-34) podepsaný soud rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým ustanovil do funkce předběžného správce Mgr. Michaelu Rotterovou, advokátku AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 71463917 (výrok I.) a stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce (výrok II). Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 10. 12. 2015 v 12:20 hod. (§ 89 odst. 1 IZ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.4.2016 č.j. 2 VSOL 239/2016-A-56, které nabylo právní moci dne 14.4.2016. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 27034/2015-A-43 ze dne 15. února 2016 byl předchozí předběžný insolvenční správce odvolán a novým předběžným správcem dlužníka byl ustanoven Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873; rozhodnutí nabylo účinnosti dne 15. 2. 2016 (§ 89 odst. 1 IZ)

Podáním ze dne 4. 5. 2016, insolvenčnímu soudu doručeno téhož dne, navrhl předběžný insolvenční správce (dále jen navrhovatel ) vydání předběžného opatření. V podaném návrhu uvedl, že navrhovatel zjistil, že dlužník jako prodávající uzavřel dne 12. srpna 2015 kupní smlouvu (dále též jen jako kupní smlouva ), na jejímž základě prodal kupující společnosti RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089 nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí. Kupní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č.j. V-9183/2015-211, právní účinky zápisu ke dni 27. srpna 2015, zápis proveden dne 7. října 2015. Na základě kupní smlouvy byla společnost RILGACOM CZ s.r.o. zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitostí, a to na listu vlastnictví číslo 1143 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pro katastrální území Nová Ves pod Pleší. Kupní cena byla v kupní smlouvě sjednána ve výši 5,800.000,-Kč bez DPH, tedy v celkové výši 7,018.000,-Kč včetně DPH a kupující společnost RILGACOM CZ s.r.o. se zavázala, že kupní cenu v plné výši zaplatí dlužníkovi nejpozději do 60 dnů ode dne platnosti a účinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí s právními účinky zápisu ke dni 27. srpna 2015, což znamená, že lhůta pro zaplacení kupní ceny uplynula dne 26. října 2015. V článku VII. odst. 2 kupní smlouvy se účastníci dohodli, že pokud kupující neuhradí kupní cenu ani v dodatečné době, kterou mu pro úhradu prodávající poskytne, má prodávající právo od smlouvy písemně odstoupit. Navrhovatel zjistil, že kupující RILGACOM CZ s.r.o. kupní cenu dlužníkovi nezaplatil, a to ani částečně, neboť na účet č. 2106500117/2700 označený v kupní smlouvě, žádné plnění neobdržel. Proto navrhovatel ve smyslu kupní smlouvy vyzval kupujícího RILGACOM CZ s.r.o. k zaplacení kupní ceny a stanovil mu dodatečnou lhůtu ke splnění jeho povinnosti na účet č. 2189177/5800. Výzvu k plnění v dodatečně poskytnuté lhůtě si kupující RILGACOM CZ s.r.o. převzal dne 1. dubna 2016, avšak ani v dodatečné 10 denní lhůtě, resp. do dnešního dne nezaplatil z kupní ceny ničeho. Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník kupní smlouvou ze dne 12. srpna 2015 vyvedl z majetkové podstaty nemovitosti, které byly ve smlouvě oceněny částkou 5,800.000,-Kč bez DPH. K nemovitostem je k dnešnímu dni v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo společnosti RILGACOM CZ s.r.o. (společnost personálně propojená se společností Revelstoke Invest s.r.o.), aniž by tato společnost zaplatila dlužníkovi sjednanou kupní cenu, resp. poskytla jakoukoliv odpovídající protihodnotu. Z důvodu ochrany majetkové podstaty (aby nemohlo docházet k jejímu dalšímu poškozování) má navrhovatel za to, že je nezbytné, aby bylo společnosti RILGACOM CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu zakázáno převést vlastnické právo k nemovitostem či zatížit nemovitosti věcnými právy ve prospěch třetích osob. Z aktuální nabídky nemovitostí zveřejněné na internetových stránkách projektu Na Včelníku vyplývá, že tyto jsou stále předmětem prodeje, resp. že se společnost RILGACOM CZ s.r.o. již zavázala převést vlastnické právo k nim na třetí subjekt, neboť tyto nemovitosti jsou označeny jako prodané . Pokud by došlo k převodu nemovitostí (nebo jejich účelovému zatížení věcnými právy ve prospěch třetích osob), pak by se zásadně ztížilo, ne-li zcela znemožnilo jejich navrácení do majetkové podstaty dlužníka, přičemž takové jednání je způsobilé rozsáhle poškodit věřitele dlužníka. Dále je navrhovatel přesvědčen, že prodávající má z důvodu nezaplacení kupní ceny právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž odstoupením od kupní smlouvy dochází k obnovení vlastnického práva dlužníka Revelstoke Invest s.r.o., IČ 24120782, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno ve stejné podobě, jako kdyby k uzavření kupní smlouvy nikdy nedošlo a nabyvatel RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1-Nové Město se nikdy nestal vlastníkem nemovitostí. Navrhovatel považuje za nezbytné od kupní smlouvy ihned odstoupit, čímž dojde k obnovení vlastnického práva k nemovitostem a tyto budou moci být zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Nemovitosti se tak dostanou pod kontrolu navrhovatele jako předběžného správce dlužníka a budou zajištěny pro uspokojení dlužníkových věřitelů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se navrhovatel domáhá ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 občanského soudního řádu, aby soud uložil předběžným opatřením povinnost osobě odlišné od dlužníka, a to společnosti RILGACOM CZ s.r.o., IČ 04203089. Při formulaci svého návrhu vychází navrhovatel i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. MSPH 98 INS 15069/2015, 4 VSPH 1688/2015-A-26, ve kterém bylo zkonstatováno, že třetí osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení, je ale možné uložit nějakou povinnost jen pokud to po ní lze spravedlivě žádat ve smyslu § 76 odst. 2 o.s.ř., a zásadně na návrh, neboť nařízení takového předběžného opatření, jež omezuje osobu stojící mimo vlastní insolvenční řízení, shledal-li by takový požadavek insolvenční soud vůbec důvodným, se svou povahou vymyká úpravě předběžného opatření v režimu insolvenčního zákona v tom smyslu, že by je bylo lze přímo subsumovat pod ona výše zmíněná ustanovení insolvenčního zákona. . Insolvenční soud tedy může osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení, uložit povinnost za současného splnění obou těchto podmínek: a) na návrh a b) pokud to po ní lze spravedlivě požadovat. V daném případě je předběžný správce toho názoru, že obě podmínky jsou bezpochyby splněny, neboť správce se domáhá vydání předběžného opatření návrhem a s ohledem na výše uvedené skutečnosti vč. předložených listin je zřejmé, že společnost RILGACOM CZ s.r.o. nezaplatila dlužníkovi ani část kupní ceny nemovitostí, a proto lze po ní zcela jistě požadovat, aby s těmito nemovitostmi nenakládala, ani je nezatížila právy ve prospěch třetích osob. Nad rámec uvedeného zde existuje důvodná potřeba chránit společný zájem věřitelů, jakož i veřejný zájem spočívající v řádném průběhu insolvenčního řízení. K návrhu na vydání předběžného opatření, kterým by bylo společnosti RILGACOM CZ s.r.o. zakázáno disponovat s nemovitostmi, navrhovatel přistupuje zejména z toho důvodu, že po odstoupení od kupní smlouvy nedojde v katastru nemovitostí bezodkladně k uvedení stavu zápisu do souladu se skutečným právním stavem vlastnictví, a proto je v mezidobí nutné zabránit tomu, aby společnost RILGACOM CZ s.r.o. této skutečnosti zneužila a pokusila se dokončit avizovaný převod vlastnické právo k nemovitostem na třetí subjekt, případně je účelově zatížit ve prospěch třetích osob.

K podanému návrhu navrhovatel doložil: -výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví číslo 1143, k.ú. Nová Ves pod Pleší -kupní smlouva ze dne 12. srpna 2015 -výzva k plnění v dodatečné lhůtě + doručenka -výpis z bankovního účtu č. 2106500117/2700 -katastrální mapa nemovitostí zachycující jejich polohu -Přehled nabídky rodinných domů projektu Na Včelníku z internetových stránek.

Dlužník se k návrhu na vydání předběžného opatření nevyjádřil.

Podle § 5 IZ Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

Podle § 82 odst. 1 a 2 IZ (1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. (2) Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Dle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Podle § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Dle § 113 odst. 1 IZ může soud, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, vydat předběžné opatření, kterým dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může s majetkovou podstatou nebo její částí nakládat pouze se souhlasem předběžného správce.

Dle § 229 odst. 3 IZ Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d) dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Dle § 235 IZ (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. (2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 240 IZ (1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. (2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle § 241 IZ (1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. (2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. (4) Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (5) Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle § 242 IZ (1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. (2) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. (3) Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Předběžné opatření v podobě uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí může insolvenční soud vydat i bez návrhu. S ohledem na tyto skutečnosti a výše citované ustanovení § 82 odst. 1 IZ soud nepožadoval po navrhovateli tohoto předběžného opatření složení jistoty ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř.

Insolvenčnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že v současné době je u zdejšího soudu vedeno pod těmito spisovými značkami insolvenční řízení na majetek těchto dlužníků:

Spisová dlužník Statutární orgán Prokurista značka dlužníka Stav řízení dlužníka řízení 28 INS AGROPROREAL s.r.o., C.M.B. 26999/2015 IČ: 28739175 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs 28 INS Alusail s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27001/2015 25405535 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS APATIT a.s., IČ: C.M.B. 27004/2015 28474228 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS DRYETREN TRADE C.M.B. Bez meritorního 27009/2015 s.r.o., IČ: 29312451 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Elkana Property, s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27011/2015 IČ: 24314161 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS GLENCROS TRADE C.M.B. Bez meritorního 27014/2015 s.r.o., IČ: 29371066 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS HELIOS Tech., a.s., IČ: C.M.B. 27017/2015 27350452 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS HT ENERGY s.r.o., IČ: C.M.B. 27020/2015 28110391 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS ILANOVE s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27022/2015 29128986 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Lansdowne Invest, s.r.o., C.M.B. 27027/2015 IČ: 24800422 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Megantic Invest s.r.o., C.M.B. 27029/2015 IČ: 24288241 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS MERIPRA s.r.o., IČ: C.M.B. 27030/2015 02138816 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Montebello Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27031/2015 IČ: 24799378 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Moravskoslezská agrární C.M.B. Bez meritorního 27033/2015 s.r.o., IČ: 24854298 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Revelstoke Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27034/2015 IČ: 24120782 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RILGAMEN s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27036/2015 24671517 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

28 INS Rimouski Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27038/2015 IČ: 24291196 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Rock Forrest Invest s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27039/2015 IČ: 22792856 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Solar Technology a.s., C.M.B. Bez meritorního 27042/2015 IČ: 29057191 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Soleil Energy a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27045/2015 24693677 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SUN DC/AC a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27046/2015 28383753 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS SYNTEROSEN s.r.o, IČ: C.M.B. Bez meritorního 27047/2015 24769436 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TERATERA a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27049/2015 24728179 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORIRADAN a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27050/2015 24681580 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TORVINTANE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27052/2015 IČ: 24769380 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS KREANS, a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27133/2015 29000327 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS RAY-ON a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27134/2015 27359760 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ZANA invest a.s., IČ: C.M.B. 27135/2015 24843024 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS Matake Invest s.r.o., IČ: C.M.B. 27136/2015 24281841 Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs

28 INS AWAC TRADE C.M.B. 27137/2015 ENERGY a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek Prohlášen konkurs 28461967 28 INS Marlborough Invest C.M.B. Bez meritorního 27139/2015 s.r.o., IČ: 24119831 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS ENERGOSUN a.s., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27141/2015 28386477 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS TYRASIL TRADE s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27299/2015 IČ: 29352053 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27300/2015 26882591 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS Vrchovina-zemědělská C.M.B. Bez meritorního 27301/2015 obchodní a.s., IČ: Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28608119 28 INS Baseland s.r.o., IČ: C.M.B. Bez meritorního 27304/2015 29274222 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí 28 INS DESPERADOS s.r.o., C.M.B. Bez meritorního 27310/2015 IČ: 25423754 Management, s.r.o. Vít Zaorálek rozhodnutí

Všechny dlužníky uvedené v tabulce spojuje: a) osoba jednatele (u společností s ručením omezeným), resp. jediného člena představenstva (u akciových společností)-spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, b) osoba prokuristy, kterým je vždy p. Vít Zaorálek c) většinoví společníci příp. akcionáři, kterými jsou C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; ve výše uvedených řízeních, kde dlužník přistoupil se svým vlastním insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dlužník ke svým návrhům vždy připojil jako přílohu svého návrhu prohlášení jediného akcionáře p. Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD.

K otázce koncernu výše uvedených společností se vyjádřil Vrchní soud v Olomouci ve svém již výše zmíněném rozhodnutí ze dne 14.4.2016 č.j. 2 VSOL 239/2016-A-56: Výpisy z obchodního rejstříku dále dokládají, že jediným akcionářem společnosti APATIT a.s. je společnost C.M.B. Energy LTD, reg. č. 8860221, jediným společníkem Matake Invest s.r.o. je C.M.B. Real estate LTD, reg. č. 8860244, jediným společníkem DESPERADOS s.r.o. je společnost C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293 a jediným společníkem samotného dlužníka je společnost je C.M.B. Real estate LTD, reg. č. 8860244 (stejná osoba, která je jediným společníkem Matake Invest s.r.o.). Všichni tito společníci či akcionáři mají sídlo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk lze zjistit vlastnickou strukturu těchto společností. V rejstříku je u všech těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return) ze dne 24.1.2016, dle které byl k tomuto dni jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek a je z něj rovněž patrné, že od podání předchozí výroční zprávy nedošlo ve struktuře akcionářů k žádným změnám. Z těchto skutečností je nepochybné, že Vít Zaorálek je ovládající osobou dlužníka i společností APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. Jedinými společníky (akcionáři) těchto společností jsou totiž společnosti, jejichž je Vít Zaorálek jediným akcionářem. Dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je většinový společník vždy řídící osobou. Dle ustanovení § 79 odst. 1 zákona o obchodních korporacích osoby podrobené jednotnému řízení jinou řídící osobou tvoří spolu s řídící osobou koncern. Z dostupných údajů proto lze dovodit, že všechny dotčené osoby jsou členy koncernu, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek, který je jednak ovládající osobou osob, které jsou samy ovládajícími osobami dotčených společností (uvedené společnosti se sídlem ve Spojeném království) a dále je prokuristou všech dotčených společností, jakož i ovládající osobou jejich statutárního orgánu (společnosti C.M.B. Management, s.r.o.). .

Obdobný závěr o existenci koncernu mezi výše uvedenými společnostmi zaujal Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí ze dne 25.4.2016 č.j. 3 VSOL 241/2016-A-68 ve věci dlužníka RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517 (28 INS 27036/2015): Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně v závěru, že dlužník byl ke dni vydání přezkoumávaného usnesení propojen osobou jednatele C.M.B. Management se společnostmi dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. a dalšími třiceti třemi společnostmi, jejichž insolvenční řízení probíhají u soudu prvního stupně. Jak dokládají výpisy z obchodních rejstříků těchto společností, jediným akcionářem společnosti APATIT a.s. je společnost

C.M.B. Energy LTD, reg. č. 8860221, jediným společníkem Matake Invest s.r.o. je C.M.B. Real estate LTD, reg. č. 8860244, která je rovněž jediným společníkem dlužníka a jediným společníkem DESPERADOS s.r.o. je společnost C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu těchto společností. V rejstříku je u všech těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return) ze dne 24.1.2016, dle které byl k uvedenému dni jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek a je z něj rovněž patrné, že od podání předchozí výroční zprávy nedošlo ve struktuře akcionářů k žádným změnám. Z těchto skutečností je nepochybné, že Vít Zaorálek je ovládající osobou dlužníka i společností APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o., neboť jedinými společníky (akcionáři) těchto společností jsou společnosti, ovládané Vítem Zaorálkem jako jediným akcionářem (ust. § 74 odst. 3 o obchodních korporacích). Ostatně tato skutečnost vyplývá i z prohlášení Víta Zaorálka, které připojil k návrhům těch dlužníků-členů koncernové skupiny, jejichž úpadek již byl zjištěn. Z těchto údajů vyplývá, že dlužník spolu s ostatními dlužníky tvoří nejen podnikatelské seskupení horizontálního typu podléhající jednotnému řízení společnosti C.M.B. Management (tzv. nepodřízený koncern, § 79 zákona o obchodních korporacích), ale rovněž, že všechny dotčené osoby jsou členy koncernu, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek, který je jednak ovládající osobou osob, které jsou samy ovládajícími osobami dotčených společností (uvedené společnosti se sídlem ve Spojeném království) a dále je prokuristou všech dotčených společností, jakož i ovládající osobou jejich statutárního orgánu, společnosti C.M.B. Management, s.r.o. (vertikální koncern, § 74, § 79 zákona o obchodních korporacích).

V případě obchodní společnosti RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 042 03 089 je dle aktuálního výpisu z veřejného rejstříku jednatelem společnost C.M.B. Management, s.r.o., IČ: 02476053 (při výkonu funkce zastupuje Jan Zaorálek, nar. 1978), prokuristou společnosti Vít Zaorálek, nar. 1968 a jediným společníkem C.M.B. COMPANIES LTD se sídlem ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo: 8860245. Také tato společnost je, v souladu s výše citovanými závěry podepsaného i odvolacího soudu, součástí koncernu C.M.B. .

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČO 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-15, úplné znění na dok. A-27), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 konkrétně se jedná o řízení V-7523/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a dále řízení V- 12149/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice (viz dok. A-14 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným členem představenstva dlužníka, e) jediným prokuristou spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Matake Invest s.r.o., IČO 242 81 841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-21, úplné znění na dok. A-30), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, konkrétně se jedná o řízení V-8590/2015 zahájené dne 27. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (viz dok. A-20 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka, e) jediným prokuristou spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. . V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16.11.2015 (zkrácené znění na dok. A-20, úplné znění na dok. A-29), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: f) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu g) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u těchto katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem:

Katastrální úřad Katastrální Sp. zn. řízení poznámka pro kraj pracoviště Středočeský Benešov V-10623/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Příbram V-11276/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Kolín V-11909/2015 Zastaveno 23.11.2015 Středočeský Kutná Hora V-8213/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Slaný V-4417/2015 Zastaveno 16.11.2015 Středočeský Mělník V-10825/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Mladá Boleslav V-11797/2015 Zastaveno 19.11.2015 Liberecký Česká Lípa V-9299/2015 Zastaveno 30.11.2015 Liberecký Frýdlant V-2014/2015 Zastaveno 16.11.2015 Liberecký Liberec V-11772/2015 Zastaveno 18.11.2015 Liberecký Semily V-6561/2015 Zastaveno 20.11.2015 Karlovarský Cheb V-7903/2015 Zastaveno 18.11.2015 Karlovarský Karlovy Vary V-10142/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Děčín V-5720/2015 Zastaveno 19.11.2015 Ústecký Chomutov V-6571/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Litoměřice V-12093/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Louny V-4476/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Most V-7272/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Teplice V-7448/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8589/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8623/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Žatec V-3844/2015 Zastaveno 16.11.2015

vždy ve prospěch nabyvatele spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, h) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Agroindustry LTD C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, EC3N 4AH LONDON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860293; tyto údaje vyplývají např. z příloh k insolvenčnímu návrhu dlužníka ve věci sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 zveřejněné jako dok. A-11 a A-12 spisu, i) jediným jednatelem spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka. V této fázi insolvenčního řízení, kdy doposud nebylo meritorně rozhodnuto o insolvenčních návrzích navrhovatelů, má dle § 229 odst. 3 písm. a) IZ dispoziční oprávnění k majetku dlužníka dlužník sám. Dne 24. 11. 2015 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na určení předběžného insolvenčního správce, o tomto návrhu však insolvenční soud nemohl doposud rozhodnout (viz úřední záznam ze dne 2. 12. 2015 založený jako dok. A-27 spisu). V této fázi tedy nejsou dispoziční oprávnění nijak omezena, mimo omezení plynoucí z § 111 IZ. Výše uvedená vkladová řízení byla zahájena ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2015, tj. několik dnů předtím, než navrhovatel odlišný od dlužníka podal u podepsaného insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Nelze tedy dlužníkovi přímo přičítat k tíži, že v okamžiku podání návrhu na zahájení vkladových řízení u katastru nemovitostí nevěděl o podaném insolvenčním návrhu navrhovatele a). Posuzovaný postup dlužníka nelze proto považovat za porušení zákazu daného § 111 odst. IZ, tj. zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení o několik dnů později než dlužník svými návrhy zahájil vkladová řízení u uvedených katastrálních úřadů. Současně však nelze přehlížet fakt, že ve svém podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-17 spisu) dlužník výslovně uvedl, že drtivá většina koncernových společností jsou společnosti v úpadkové situaci (viz druhý odstavec bodu IV. dok. A-17 spisu), u nichž přichází podle dlužníka v úvahu pouze prohlášení konkursu. Z tohoto tvrzení samotného dlužníka lze vyvozovat, že dlužník si byl po delší dobu vědom své úpadkové situace. Této situace si byl dlužník nepochybně vědom také dne 27. 10. a 29. 10. 2015, kdy podával návrhy na zahájení vkladových řízení u příslušných katastrálních úřadů. Dále nelze ignorovat fakt, že dlužník se pokoušel o vyvedení předmětných nemovitostí na společnost, která je vlastněna koncernově propojeným subjektem a řízena stejným subjektem jako dlužník sám. Tato fakta musí vést k důvodné pochybnosti, zda ze strany dlužníka skutečně nešlo o snahu vyvést nemovitý majetek z vlastnictví dlužníka a postavit jej tak mimo účinky pro dlužníka v té době již důvodně očekávaného insolvenčního řízení. Za situace, kdy dlužník si byl vědom své úpadkové situace (ke které se nakonec přihlásil ve svém výše zmíněném podání ze dne 13. 11. 2015), mohl a měl dlužník vědět, že zcizení nemovitostí, tj. podstatného majetku dlužníka v okamžiku, kdy dlužník je již v úpadkové situaci, je napadnutelné cestou odpůrčích žalob ve smyslu § 235 IZ jako obecné definice neúčinného právního úkonu a některé ze skutkových podstat neúčinnosti popsaných ve výše citovaném § 240 až 242 IZ. Tento argument je o to závažnější, že jediným jednatelem dlužníka je subjekt, které řídí rozsáhlou koncernovou strukturu, která je v současné době předmětem insolvenčních řízení vedených u zdejšího soudu pod těmito spisovými značkami:

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení

28 INS 26999/2015 AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 Prohlášen konkurs

28 INS 27001/2015 Alusail s.r.o., IČ: 25405535 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27004/2015 APATIT a.s., IČ: 28474228 Prohlášen konkurs

DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 28 INS 27009/2015 Bez meritorního rozhodnutí 29312451

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení

28 INS 27011/2015 Elkana Property, s.r.o., IČ: 24314161 Bez meritorního rozhodnutí

GLENCROS TRADE s.r.o., IČ: 28 INS 27014/2015 Bez meritorního rozhodnutí 29371066

28 INS 27017/2015 HELIOS Tech., a.s., IČ: 27350452 Prohlášen konkurs

28 INS 27020/2015 HT ENERGY s.r.o., IČ: 28110391 Prohlášen konkurs

28 INS 27022/2015 ILANOVE s.r.o., IČ: 29128986 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27027/2015 Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: 24800422 Prohlášen konkurs

28 INS 27029/2015 Megantic Invest s.r.o., IČ: 24288241 Prohlášen konkurs

28 INS 27030/2015 MERIPRA s.r.o., IČ: 02138816 Prohlášen konkurs

28 INS 27031/2015 Montebello Invest s.r.o., IČ: 24799378 Bez meritorního rozhodnutí

Moravskoslezská agrární s.r.o., IČ: 28 INS 27033/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24854298

28 INS 27034/2015 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27036/2015 RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27038/2015 Rimouski Invest s.r.o., IČ: 24291196 Bez meritorního rozhodnutí

Rock Forrest Invest s.r.o., IČ: 28 INS 27039/2015 Bez meritorního rozhodnutí 22792856

28 INS 27042/2015 Solar Technology a.s., IČ: 29057191 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27045/2015 Soleil Energy a.s., IČ: 24693677 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27046/2015 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27047/2015 SYNTEROSEN s.r.o, IČ: 24769436 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27049/2015 TERATERA a.s., IČ: 24728179 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27050/2015 TORIRADAN a.s., IČ: 24681580 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27052/2015 TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380 Bez meritorního rozhodnutí

Spisová značka dlužník Stav řízení řízení

28 INS 27133/2015 KREANS, a.s., IČ: 29000327 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27134/2015 RAY-ON a.s., IČ: 27359760 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27135/2015 ZANA invest a.s., IČ: 24843024 Prohlášen konkurs

28 INS 27136/2015 Matake Invest s.r.o., IČ: 24281841 Prohlášen konkurs

AWAC TRADE ENERGY a.s., IČ: 28 INS 27137/2015 Prohlášen konkurs 28461967 Marlborough Invest s.r.o., IČ: 28 INS 27139/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24119831

28 INS 27141/2015 ENERGOSUN a.s., IČ: 28386477 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27299/2015 TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: 29352053 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27300/2015 Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: 26882591 Bez meritorního rozhodnutí

Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., 28 INS 27301/2015 Bez meritorního rozhodnutí IČ: 28608119

28 INS 27304/2015 Baseland s.r.o., IČ: 29274222 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27310/2015 DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 Bez meritorního rozhodnutí

Osoba řídící tak rozsáhlou podnikatelskou strukturu si musí být výše uvedených dopadů vědoma. Nemluvě o obecné zásadě neznalost zákona neomlouvá , která dopadá bez rozdílu na všechny subjekty vstupující do právních vztahů. Pokusy dlužníka o vyvedení nemovitostí ze své vlastnické struktury je dále nutno vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, především zásady uvedené v § 5 písm. a) IZ (maximální a rychlé uspokojení věřitelů dlužníka). Vedení příp. odpůrčích žalob směrem k připravovaným převodům nemovitostí by nepochybně prodloužilo a možná i snížilo míru uspokojení příp. insolvenčních věřitelů. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že všechna výše uvedená vkladová řízení byla zastavena. Zde je nutno vzít do úvahy fakt, že řízení byla v drtivé většině zastavena až po zveřejnění zkráceného znění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (16. 11. 2015). Insolvenční soud, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a závěry, má za dostatečně osvědčenou obavu ze zkrácení příp. majetkové podstaty a tím i možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů. Vzhledem k výše uvedenému vydal insolvenční soud předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výše uvedené závěry potvrdil odvolací soud ve svém rozhodnutí ze dne 14.4.2016 č.j. 2 VSOL 239/2016-A-56:

Dlužník sám ve svém vyjádření k návrhu na nařízení předběžného opatření potvrdil, že společnosti APATIT a.s., DESPERADOS s.r.o. a Matake Invest s.r.o. činily úkony směřující k převodu vlastních nemovitostí na třetí osoby, pouze namítal, že tyto převody nelze považovat za účelové (buď proto, že nebyly míněny vážně nebo proto, že nebyly činěny ke škodě majetkové podstaty, protože převodce měl dostat přiměřené protiplnění). Nemovitosti měly nabýt společnosti NOVODESK s.r.o., IČ 04319702, CENTROX s.r.o., IČ 04339347 a BIGRES s.r.o., IČ 04318404. Z výpisu z obchodního rejstříku těchto společností vyplývá, že jejich jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., jejich prokuristou Vít Zaorálek. Rovněž společníkem všech tří společností je společnost C.M.B. COMPANIES LTD, reg. č. 8860245, jejímž jediným akcionářem je (jak již bylo uvedeno výše) Vít Zaorálek. Proto je zřejmé, že společnosti, které měly nabýt nemovitý majetek, jsou členy téhož koncernu, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek. Proti těmto třem společnostem nebylo zahájeno insolvenční řízení. Proti převodcům byly ovšem podány insolvenční návrhy v rozmezí od 29.10.2015 až 2.11.2015. Návrhy na zahájení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí došly na katastrální úřady 27. až 29.10.2015, tedy bezprostředně před zahájením insolvenčních řízení. Ve věcech APATIT a.s. a Matake Invest. s.r.o. bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, a to usnesením č.j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-25 z 23.11.2015 (dlužník APATIT a.s.) a usnesením č.j. KSBR 28 INS 27136/2015-A-28 z 23.11.2015 (dlužník Matake Invest s.r.o.). Dlužník proti oběma usnesením podal odvolání, ovšem pouze do odstavců výroku, kterými bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku a o ustanovení insolvenčního správce, nikoliv proti odstavci výroku, kterým bylo rozhodnuto o samotném úpadku. Lze tedy shledat, že u obou těchto osob byl jejich úpadek pravomocně osvědčen. Ve věci dlužníka DESPERADOS s.r.o. dosud nebylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu (dokument č. A-26 v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) uvedl, že jeho majetková situace je nejistá a sám není schopen s jistotou říci, zda se nachází v úpadku či nikoliv. Byť tedy existenci úpadku výslovně nepotvrdil, alespoň připustil, že není vyloučeno, že se v úpadku nachází. Uvedení dlužníci činili úkony směřující k převodu nemovitostí bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu, a jak vyplývá z jejich úkonů v insolvenčních řízeních, museli si být vědomi, že se nachází v úpadku, nebo v natolik komplikované majetkové situaci, že jim úpadek alespoň hrozil. Nelze pominout, že nemovitosti byly převáděny na jiné členy koncernu, proti kterým nebyl ani následně podán insolvenční návrh. V takovém případě se nelze vyhnout podezření, řídící osoba koncernu byla vedena snahou převést majetek ze společností, které byly ve špatné majetkové situaci, a hrozilo, že bude zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude rozhodnuto o jejich úpadku, na společnosti, kterým takové nebezpečí nehrozilo. Tím došlo k poškození věřitelů těchto dlužníků, neboť byl zmenšen majetek, ze kterého by mohli být uspokojeni. Tvrdil-li dlužník ve vyjádření k návrhu na nařízení předběžného opatření, že nemovitosti byly převáděny za přiměřenou protihodnotu, jednak je nutné uvést, že k tomuto tvrzení nenavrhl žádné důkazy, navíc ani tato skutečnost nemusí znamenat, že nešlo o jednání ke škodě věřitelů. S ohledem na větší likviditu peněz oproti nemovitým věcem by pak pro dlužníky totiž bylo snadnější je vyvést dále mimo dosah věřitelů. Vysvětlení dlužníka, že APATIT a.s. vůbec neměla v úmyslu nemovitosti převést, a jednalo se pouze o administrativní pochybení, považuje odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně, za nevěrohodné. Strany totiž nejen uzavřely smlouvu o převodu nemovitostí, ale i podaly návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Šlo tedy o jednání vyvolávající zásadní právní následky k významnému majetku a lze si stěží představit, že by tyto subjekty nejen uzavřely smlouvu, ale i zahájily vkladové řízení pouze omylem. Pokud by však přesto mělo jít skutečně pouze o administrativní pochybení, toto vysvětlení se nevztahuje na společnosti Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o., které rovněž převáděly nemovitosti za obdobných okolností. Byť je pravdou, že vkladová řízení byla zastavena, stalo se tak až po zahájení insolvenčních řízení, a není jasné, zda se tak nestalo pouze pod tlakem vnějších okolností proti skutečným přáním dlužníka. Jak bylo uvedeno již výše, tato právní jednání nečinil samotný dlužník, ale jiní členové koncernu. Všechny členy koncernu však ovládá stejná řídící osoba, kterou je Vít Zaorálek, a který je rovněž jako prokurista oprávněn za všechny společnosti převádět a zatěžovat nemovitosti (neboť jej k tomu udělená prokura výslovně zmocňuje, což umožňuje ustanovení § 450 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). V posuzovaném případě nelze jednotlivé členy koncernu od sebe oddělovat, jelikož vůle každého z nich je v zásadě projevem vůle jediné osoby; naopak je třeba shledat, že je-li nutné omezit v nakládání s majetkem jednoho člena koncernu, je namístě omezit obdobným způsobem i členy ostatní. Jak bylo zdůvodněno výše, někteří členové koncernu (byť odlišní od dlužníka) se dopustili jednání, které mohlo vést ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Dlužník sám připustil, že je přinejmenším možné, že se může nacházet v úpadku (vyjádření na dok. č. A-20). Proto jsou splněny podmínky pro jejich omezení v nakládání s majetkovou podstatou a tím i podmínky pro totéž omezení dlužníka samotného. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně shledává, že je nutné respektovat zásadu minimalizace zásahu do práv subjektů dotčených předběžným opatřením. Proto není namístě zakázat dlužníkovi nakládat se svým majetkem zcela, ale toliko podřídit jej dohledu předběžného správce, jehož úkolem je přezkoumat případná jednání dlužníka, kterými by dlužník nakládal s majetkovou podstatou a v případě, že nejsou ke škodě věřitelů, je povolit. Závěr soudu prvního stupně je tedy i přes jisté nedostatky v odůvodnění napadeného usnesení správný.

Zásady insolvenčního řízení popsané v § 5 IZ dopadají na celé insolvenční řízení, bez ohledu na fázi, ve které se řízení nachází. Insolvenční soud musí činit všechna možná opatření k zajištění jejich dodržení. Z odůvodnění výše citovaných rozhodnutí vyplývá, že osoby jednající za dlužníka se opakovaně pokoušely nakládat s majetkem jiných subjektů-dlužníků vystupujících v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních, způsobem, který mohl vést k porušení zmíněných zásad. Souvislost mezi výše uvedenými insolvenčními řízeními nelze přehlížet, tento závěr potvrdil také odvolací soud v citovaných rozhodnutích. Propojení dlužníka se subjektem, který nabyl od dlužníka nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí, je jasně dána (viz výše uvedené skutečnosti o personálním propojení dlužníka a dalších uvedených společností).

Z podaného návrhu a listin k němu připojených vyplývá, že kupní cena za převedené nemovitosti nebyla uhrazena. Za tohoto stavu věcí se lze důvodně domnívat, že předmětným převodem nemovitostí došlo ke zkrácení majetku dlužníka a tím také ke zkrácení potencionální majetkové podstaty dlužníka. Předmětné vyvedení nemovitostí také velmi pravděpodobně naplňuje znaky neúčinného právního úkonu ve smyslu citovaného § 235 IZ jako obecné definice neúčinného právního úkonu a některé ze skutkových podstat neúčinnosti, které jsou popsány v § 240 až 242 IZ. Při případném rozhodnutí o úpadku dlužníka by bylo na místě takový úkon napadnout postupem, který předpokládá právní řád; může jít o incidenční žalobu na neplatnost příp. neúčinnost předmětného úkonu příp. řešit situaci navrácením nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka na základě odstoupení od uzavřené kupní smlouvy. Pro úspěšnou realizaci některého z výše uvedených postupů je nutné zachovat status quo, stav kdy vlastníkem předmětných nemovitostí je společnost RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089. V opačném případě by neměly nastíněné postupy, budou-li úspěšné, reálnou šanci dospět k navrácení dotčených nemovitostí do vlastnictví dlužníka resp. do majetkové podstaty dlužníka.

Možnost uložit omezení při nakládání s majetkem osobě, která není účastníkem tohoto insolvenčního řízení, podepsaný soud opírá o navrhovatelem citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. MSPH 98 INS 15069/2015, 4 VSPH 1688/2015-A-26. Současně je nutné opakovaně připomenout, že společnost RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089 je součástí koncernu C.M.B. jako dlužník (viz výše uvedené závěry podepsaného soudu a soudu odvolacího) a že předmětný převod nemovitostí byl realizován na obou stranách stejnými osobami, resp. osobami jednajícími ve shodě. Na uložené omezení je proto třeba nahlížet jako omezení uložené subjektu jednajícímu ve shodě s dlužníkem.

Současně musí insolvenční soud respektovat obecně uznávanou zásadu minimalizace zásahu do práv subjektů dotčených předběžný opatřením. Zásah do práv dotčených subjektů nesmí překročit míru nezbytně nutnou.

Pokud se navrhovatel domáhal oprávnění odstoupit od kupní smlouvy označené ve výroku II. tohoto rozhodnutí, pak má podepsaný soud za to, že v této chvíli je předběžné opatření v takovém rozsahu přinejmenším předčasné. K tomuto závěru vedou podepsaný soud tyto úvahy: a) odstoupení od předmětné smlouvy by bylo prakticky nevratným krokem, který by společnost RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089 zbavil vlastnického práva. To by byl významný zásah do jednoho z nejvíce chráněných práv každého subjektu, do vlastnického práva. Tento zásah by byl přitom činěn bez toho, aby se společnost RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089 mohla jakkoli bránit v řádném soudním řízení (incidenční spor o neúčinnost nebo neplatnost předmětné smlouvy apod.), předběžné opatření nemůže sloužit k vytvoření nevratného stavu věcí, v tomto případě ke změně vlastnických práv, b) předmětem sporu jsou nemovitosti, nakládání s nimi bude výrokem I. tohoto rozhodnutí zablokováno a bude tak zachováno status quo až do doby, kdy bude důvodnost požadavku navrhovatele na vytvoření status quo ante posouzena v řádném sporu, kde bude moci druhá strana, společnost RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089, přednést své případné argumenty, to vše za předpokladu, že pro takový spor bude důvod, tzn. že bude rozhodnuto o úpadku dlužníka příp. bude na jeho majetek prohlášen konkurs.

Tímto způsobem bude zajištěna dostatečná kontrola nad osudem předmětných nemovitostí, který by potencionálně mohl ovlivnit rozsah případné budoucí majetkové podstaty. Současně bude respektována zásada minimalizace zásahů do oprávnění třetí osoby při nakládání s jejím majetkem.

Soudní poplatek nebyl navrhovateli coby předběžnému insolvenčnímu správci vyměřen. Podle § 11 odst. 2 písm. o) a odst. 3 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je insolvenční správce osvobozen od povinnosti hradit soudní poplatek v insolvenčním řízení, vč. řízení o předběžném opatření. Podle § 27 odst. 3 IZ ustanovení o insolvenčním správci platí přiměřeně také pro správce předběžného. Soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč nebyl proto v tomto případě vyměřen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, oběma navrhovatelům, společnosti RILGACOM CZ, s.r.o., IČ: 04203089, předběžnému insolvenčnímu správci a Krajskému státnímu zastupitelství v Brně bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Brně dne 6. 5. 2016

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Ševčíková