KSBR 28 INS 27009/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 28 INS 27009/2015 Ze dne: Naše sp.zn.: 1 VSOL 107/2017-A-157 Krajskému soudu v Brně Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Husova 15 telefon: 585532321 601 95 Brno e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 20.7.2017

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis, který byl odvolacímu soudu předložen k rozhodnutí o odvolání dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o., insolvenčního navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o. a věřitele LEVAPLECK LTD proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.6.2016, č. j.-A-108. Věřitel LEVAPLECK LTD ve svých odvoláních ze dne 30.6.2016 a 20.7.2016 pouze uvedl, že podává odvolání s odkazem na ustanovení § 205 odst. 2 písm. d), e) a g) o.s.ř. proti výrokům II. a XV. usnesení Krajského soudu v Praze , o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a proti zamítnutí návrhu věřitele na povolení reorganizace s tím, že avizuje doplnění odvolání a následně žádá o poskytnutí další lhůty k jeho doplnění. Odvolací soud usnesením ze dne 20.6.2017, č.j. 1 VSOL 107/2017-A-153 () vyzval věřitele LEVAPLECK LTD k odstranění vad odvolání, a protože na tuto výzvu nebylo reagováno, rozhodl usnesením ze dne 20.7.2017, č.j. 1 VSOL 107/2017-A-156 ()o odmítnutí odvolání věřitele LEVAPLECK LTD., reg. č. 9212937, se sídlem THE APEX, SHERIFFS ORCHARD, CV1 3PP, Coventry, Spojené království Velké Británie a Severního Irska odvolání ze dne 30.6.2016, doručené soudu dne 1.7.2016, a odvolání ze dne 20.7.2016, doručené soudu dne 22.7.2016. Bude na soudu prvního stupně, aby usnesení ze dne 20.7.2017, č.j. 1 VSOL 107/2017-A-156 () doručil účastníkům a po právní moci tohoto rozhodnutí (až bude definitivně vyřešen okruh účastníků odvolacího řízení) věc opětovně doručil odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu isir.justi ce.cz