KSBR 28 INS 26687/2012-A-9
Jednací číslo: KSBR 28 INS 26687/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Čapků 2062, Žďár nad Sázavou, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26687/2012-A-7 ze dne 4. 12. 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26687/2012-A-7 ze dne 4. 12. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se zaplacení zálohy na náklady řízení ve výši 49.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 4. 12. 2012 uložil insolvenční soud dlužnici, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 49.000,-Kč s odůvodněním, že dlužnice se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a jako způsob řešení úpadku navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice je vdaná, má další vyživovací povinnost vůči třem dětem, vlastní pouze majetek, který je uveden v seznamu majetku (běžné vybavení domácnosti), její měsíční příjem představuje cca 14.719,-Kč. Dle kalkulátoru splátek uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky vyplývá, že za 5 let trvání splátkového kalendáře by dlužnice zaplatila pouze cca 9 % svých nezajištěných závazků a nesplňuje tak podmínky pro povolení oddlužení, přičemž pro účely oddlužení nelze použít příjmy manžela, neboť insolvenční zákon institut společného oddlužení manželů nezná.

Proti uvedenému usnesení podala dlužnice včas odvolání, ve kterém uvedla, že je jí známo, že insolvenční zákon institut společného oddlužení manželů nezná, přičemž odkázala na současnou soudní praxi, která je taková, že v případě, že návrh na zahájení insolvenčního řízení manželů podá každý z manželů samostatně, soudy obě řízení spojují ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby pro oba tyto dlužníky byl stanoven jeden insolvenční správce. V takovém případě budou společní věřitelé manželů uspokojeni z veškerého jejich majetku, tedy mzdu druhého manžela je možné využít pro zapravení dluhů ve společném jmění manželů. Dále dlužnice uvedla, že pracuje u firmy Hettich ČR k.s., Žďár nad Sázavou, jako montážní dělnice s čistým měsíčním příjmem cca 14.719,-Kč. Závazky za nezajištěnými věřiteli má společně s manželem v celkové výši cca 607.832,37 Kč. Dlužnice je ze své mzdy schopna za pět let zaplatit částku 121.440,-Kč a z příjmu manžela částku cca 92.640,-Kč. Pouze z příjmu z pracovního poměru tak dlužnice a její manžel zaplatí nezajištěným věřitelům 35% jejich pohledávek.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužnice je důvodné, neboť insolvenčním návrhem ze dne 29.10. 2012 se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení rovněž manžel dlužnice, řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 26684/2012. Z obsahu obou návrhů vyplývá, že manželé mají společné závazky, které vznikly za trvání manželství a jejichž celková výše činí 607.832,37 Kč. Příjmy obou manželů postačují k úhradě minimálně 30 % uvedených závazků. Proto nejsou dány důvody pro zaplacení zálohy na náklady řízení ve výši 49.000,-Kč a tedy insolvenční soud podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 18. ledna 2013 Bc. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana