KSBR 28 INS 26684/2012-A-9
Jednací číslo: KSBR 28 INS 26684/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrov nad Oslavou 94, okr. Žďár nad Sázavou, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26684/2012-A-7 ze dne 4. 12. 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26684/2012-A-7 ze dne 4. 12. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady řízení ve výši 49.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 4.12. 2012 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 49.000,-Kč s odůvodněním, že dlužník se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a jako způsob řešení úpadku navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník je ženatý, má další vyživovací povinnost vůči třem dětem, nevlastní žádný nemovitý majetek, vlastní pouze majetek, který je uveden v seznamu majetku (běžné vybavení domácnosti). Dle kalkulátoru splátek uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky vyplývá, že za 5 let trvání splátkového kalendáře by dlužník zaplatil pouze cca 4 % svých nezajištěných závazků a nesplňuje tak podmínky pro povolení oddlužení, přičemž pro účely oddlužení nelze použít příjmy manželky, neboť insolvenční zákon institut společného oddlužení manželů nezná.

Proti uvedenému usnesení podal dlužník včas odvolání, ve kterém uvedl, že je mu známo, že insolvenční zákon institut společného oddlužení manželů nezná, přičemž odkázal na současnou soudní praxi, která je taková, že v případě, že návrh na zahájení insolvenčního řízení manželů podá každý z manželů samostatně, soudy obě řízení spojují ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby pro oba tyto dlužníky byl stanoven jeden insolvenční správce. V takovém případě budou společní věřitelé manželů uspokojeni z veškerého jejich majetku, tedy mzdu druhého manžela je možné využít pro zapravení dluhů ve společném jmění manželů. Dále dlužník uvedl, že pracuje u firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., Žďár nad Sázavou jako operátor s čistým měsíčním příjmem cca 14.000,-Kč. Závazky za nezajištěnými věřiteli má společně s manželkou v celkové výši cca 607.832,37 Kč. Dlužník je ze své mzdy schopen za pět let zaplatit částku 92.640,-Kč a z příjmu manželky částku cca 121.440,-Kč. Pouze z příjmu z pracovního poměru tak dlužník a jeho manželka zaplatí nezajištěným věřitelům 35% jejich pohledávek.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužníka je důvodné, neboť insolvenčním návrhem ze dne 29.10. 2012 se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení rovněž manželka dlužníka, řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 26687/2012. Z obsahu obou návrhů vyplývá, že manželé mají společné závazky, které vznikly za trvání manželství a jejichž celková výše činí 607.832,37 Kč. Příjmy obou manželů postačují k úhradě minimálně 30 % uvedených závazků. Proto nejsou dány důvody pro zaplacení zálohy na náklady řízení ve výši 49.0000,-Kč a tedy insolvenční soud podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 18. ledna 2013 Bc. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana