KSBR 28 INS 26570/2012-A-10
Jednací číslo: KSBR 28 INS 26570/2012-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužnice: Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobromilice 168, okr. Prostějov, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26570/2012-A-8 ze dne 4. prosince 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 26570/2012-A-8 ze dne 4. prosince 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se zaplacení zálohy na náklady řízení neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 4. prosince 2012 uložil insolvenční soud dlužnici, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že dlužnice se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a jako způsob řešení úpadku navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice pobírá rodičovský příspěvek ve výši 11.500,-Kč, je vdaná, má vyživovací povinnost vůči třem dětem, svědčí jí vlastnické právo k zajištěným nemovitostem, zapsaným na LV č. 821 pro obec a k.ú. Dobromilice, okr. Prostějov (z něhož bude v případě jeho prodeje uspokojen zajištěný věřitel), dále dlužnice vlastní pouze movitý majetek (nábytek , televizi, automatickou pračku, lednici, PC sestavu a osobní automobil Opel Astra-rok výroby 1999). Za situace, kdy dlužnice je vdaná, má vyživovací povinnost vůči třem dětem, nelze z jejího příjmu ve výši 11.500,-Kč měsíčně, dle kalkulátoru splátek uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, provádět vůbec žádné srážky. K tomuto příjmu je nutno ještě připočítat částku z titulu darovací smlouvy uzavřené mezi Marií Červenobradovou, nar. 1993, bytem Dobromilice 128 a dlužnicí na částku 500,-Kč měsíčně, celkem tedy 30.000,-Kč. Avšak ani po zohlednění této částky není dlužnice schopna uspokojit alespoň 30% závazků svých nezajištěných věřitelů.

Proti uvedenému usnesení podala dlužnice včas odvolání, ve kterém uvedla, že insolvenční soud nepostupoval správně, neboť veškeré závazky vznikly za manželství, jsou tudíž součástí společného jmění manželů a jako manželé je chtějí společně hradit, proto její řízení mělo být spojeno s řízením jejího manžela Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobromilice 168, vedeného pod spisovou značkou KSBR 28 INS 26569/2012. V takovém případě je dlužnice s manželem schopna zaplatit za 5 let minimálně 30 % všech jejich nezajištěných závazků.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužnice je důvodné, neboť insolvenčním návrhem ze dne 23.10. 2012 se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení rovněž manžel dlužnice, řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 26569/2012. Z obsahu obou návrhů vyplývá, že manželé mají společné nezajištěné závazky, které vznikly za trvání manželství a jejichž celková výše činí 736.336,-Kč. Příjmy obou manželů postačují k úhradě minimálně 30 % uvedených závazků. Proto nejsou dány důvody pro zaplacení zálohy na náklady řízení a tedy insolvenční soud podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 10. 1. 2013 Bc. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana