KSBR 28 INS 23995/2011-A-11
Jednací číslo: KSBR 28 INS 23995/2011-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužnice: Růžena anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo nám. 30/1, Kyjov, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 23995/2011-A-9 ze dne 21. 11. 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 23995/2011-A-9 ze dne 21. 11. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se zaplacení zálohy na náklady řízení neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-9 ze dne 21. 11. 2012 uložil insolvenční soud dlužnici, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 45.000,-Kč s odůvodněním, že dlužnice se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a jako způsob řešení úpadku navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice je vdaná, má další vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti, nevlastní žádné pohotové finanční prostředky, měsíční příjem dlužnice z titulu invalidního důchodu a pracovního poměru činí celkem 10 216,--Kč. Dle kalkulátoru splátek uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky vyplývá, že za 5 let trvání splátkového kalendáře by dlužnice ze svých příjmů nebyla schopna zaplatit vůbec žádnou částku, protože její příjem nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního správce ve výši 64 800,--Kč a dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení.

Proti uvedenému usnesení podala dlužnice včas odvolání, ve kterém uvedla, že dne 21. 12. 2011 podala s manželem insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení a žádostí, aby byla obě řízení spojena a proběhlo tzv. oddlužení manželů. Nesouhlasí s tím, že soud posuzuje oba návrhy samostatně. Všechny dluhy vznikly za trvání manželství, jsou tedy součástí společného jmění manželů a z tohoto důvodu měl soud obě řízení spojit. V takovém případě je dlužnice s manželem schopna zaplatit za 5 let minimálně 30 % všech jejich nezajištěných závazků.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužnice je důvodné, neboť insolvenčním návrhem ze dne 16. 12. 2011 se domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení rovněž manžel dlužnice, řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 23999/2011. Z obsahu obou návrhů vyplývá, že manželé mají společné závazky, které vznikly za trvání manželství a jejichž celková výše činí 1 041 135,--Kč. Příjmy obou manželů postačují k úhradě minimálně 30 % uvedených závazků. Proto nejsou dány důvody pro zaplacení zálohy na náklady řízení a tedy insolvenční soud podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28. prosince 2012

Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana, roz. Novotná