KSBR 28 INS 23516/2013-A-12
Jednací číslo: KSBR 28 INS 23516/2013-A-12

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Adam anonymizovano , anonymizovano , Podvesná XV 1463, Zlín, o insolvenčním návrhu dlužníka samého

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 23516/2013-A-9, ze dne 30. října 2013, se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-9, ze dne 30. října 2013, bylo v insolvenční věci dlužníka rozhodnuto o zastavení řízení, a to pro nezaplacení zálohy na náklady řízení. Uvedené usnesení bylo dlužníkovi doručeno 1. 11. 2013. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo insolvenčnímu soudu doručeno 8. 11. 2013), se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal s odůvodněním, že požadovaná záloha na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč byla dne 4. 11. 2013 zaplacena.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze záznamu účtárny insolvenčního soudu vyplývá, že záloha na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč byla 4.11. 2013 zaplacena, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, proto bylo podle § 95 IZ usnesení Krajského soudu v Brně č. j. -A-9, ze dne 30. října 2013 změněno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 13. 11. 2013 Mgr. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana