KSBR 28 INS 23206/2011-A-10
Jednací číslo: KSBR 28 INS 23206/2011-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Loučka 85, Újezd, okr. Zlín, o insolvenčním návrhu dlužníka samého

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 23206/2011-A-7, ze dne 23. 2. 2012, se mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Loučka 85, Újezd, okr. Zlín, s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-7, ze dne 23. 2. 2012, bylo v insolvenční věci dlužníka zastaveno řízení zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužníka s odůvodněním, že dlužník nezaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,--Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 27. 2. 2012. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo dáno na poštu k přepravě 24. 2. 2012), se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal s odůvodněním, že zálohu 21. 2. 2012 poslal.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze záznamu účtárny insolvenčního soudu vyplývá, že zálohu na náklady řízení dlužník ve lhůtě pro odvolání zaplatil, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, proto bylo podle § 95 IZ rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 19. března 2012

Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová