KSBR 28 INS 22392/2013-A-11
Jednací číslo: KSBR 28 INS 22392/2013-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Havlíčkovo náměstí 48, Pavlice, o insolvenčním návrhu dlužníka samého, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 22392/2013-A-9, ze dne 16.10. 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 22392/2013-A-9, ze dne 16. 10. 2013 se ve výroku mění t a k t o :

Insolvenční soud u k l á d á dlužníkovi: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Havlíčkovo náměstí 48, Pavlice, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol-1148, variabilní symbol-2849223923 u České národní banky, Praha, pobočky Brno-město, zálohu na náklady řízení ve výši 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud uložil dlužníkovi, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Proti uvedenému usnesení podal včas dlužník odvolání. Uvedl, že se domnívá, že výše zálohy na náklady řízení, která mu byla soudem vyměřena, je neúměrně vysoká a mimo jeho aktuální finanční možnosti a schopnosti, podstatně převyšuje obvyklou výši hotových výdajů vzniklých insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho funkce. Na podporu svého tvrzení odkázal např. na rozhodnutí KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B19, které se přímo týká problematiky zálohy na náklady insolvenčního řízení při uvažovaných nákladech na odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku ve skutkově obdobných případech, kdy je celková výše nákladů na odměnu správce vyčíslena částkou 1.945,-Kč, což je částka o dost nižší nežli ta, kterou soud požaduje uhradit v jeho případě.

Podle § 95 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že s ohledem na dlužníkem citovaná rozhodnutí a dále např. na rozhodnutí sp. zn. KSBR

40 INS 4970/2009, 2 VSOL 264/2009 je výše zálohy 2.000,-Kč dostačující a odpadly tak důvody pro uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 14. 11. 2013 Mgr. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana