KSBR 28 INS 22270/2013-A-5
Jednací číslo: KSBR 28 INS 22270/2013-A-5

Us nes ení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr.Ludmilou Hanzlíkovou, zastupující Mgr. Zdeňku Hubertovou v době její nepřítomnosti, v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Nerudova 251/11, 697 01 Kyjov, o insolvenčním návrhu dlužníka-o návrhu Mgr. Ing. Josefa Cingroše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno na vydání předběžného opatření

takto :

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi, Exekutorský úřad Brno-město, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 009EX 3286/08, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Nerudova 251/11, 697 01 Kyjov-parcely st.č. 271/2, parcely st. č. 271/3, parcely č. 123/1, parcely č. 3427/1, budovy č.p. 251 na parcele st.č. 271/2, zapsaných na LV č. 2289 pro obec a k.ú. Kyjov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 28 INS 22270/2013 k dispozici v tomto řízení.

O d ů vo d ně n í:

Dne 12.8.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný dlužníkem a tím okamžikem bylo zahájeno insolvenční řízení. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužníka a v seznamu závazků dlužník označil dva věřitele, a to Komerční banku, a.s. se splatnou pohledávkou ve výši 1 450 000,-Kč a Provident Financial s.r.o. se splatnou pohledávkou ve výši 10 000,-Kč. Uvedl, že pohledávka věřitele Komerční banky, a.s. je řešena exekučně a doložil usnesení soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše o určení termínu dražebního jednání na 21.8..2013. V seznamu majetku uvedl movité věci a nemovitosti zapsané na LV č. 2289 pro obec a k.ú. Kyjov.

Dne 14.8.2013 byl soudu doručen návrh soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona tak, že soudnímu exekutorovi se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod.sp.zn. 009EX 3286/08.

Soudní exekutor uvedl, že exekuce byla nařízena na základě usnesení Okresního soudu v Hodoníně č.j. 43 Nc 200/2008-6 ze dne 1.9.2008. V rámci exekučního řízení, které je vedeno prodejem zástavy-výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví povinného, bylo dne 12.3.2012 vydáno usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 009EX 3286/08-18, jímž byl určen termín dražby těchto nemovitostí na den 16.5.2012. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno 24.3.2012. Dne 14.5.2012, tedy 2 dny před konáním dražby, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka (povinného) pod č.j. KSBR 44 INS 11471/2012, a to na základě jeho vlastního insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Toto řízeno bylo skončeno usnesením o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 16.5.2012, které nabylo právní moci dne 5.6.2012.

Po odpadnutí překážky insolvenčního řízení vydal dne 27.8.2012 soudní exekutor usnesení č.j. 009EX 3286/09-28, kterým stanovil nový termín dražebního jednání na den 24.10.2012. Toto rozhodnutí bylo doručeno povinnému dne 11.9.2012. Dne 18.10.2012, tedy 6 dnů před konáním dražby, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku opět vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka pod č.j. KSBR 28 INS 25515/2012-A-2, a to na základě vlastního insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Toto řízení bylo ukončeno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 3.12.2012, které nabylo právní moci dne 21.12.2012.

Po odpadnutí této opětovné překážky rozhodl soudní exekutor usnesením č.j. 009EX 3286/08-39 ze dne 18.7.2013 o stanovení termínu dražby na den 21.8.2013. Toto rozhodnutí bylo doručeno povinnému dne 24.7.2013. Dne 12.8.2013 , tedy 10 dnů před konáním dražby, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna další vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka pod č.j. KSBR 28 INS 22270/2013-A-2 vydaná na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem opakovaného podávání insolvenčního návrhu dlužníkem je snaha dlužníka zabránit provedení exekuce a opětovně tak mařit účel exekučního řízení. Insolvenční návrhy jsou podávány výhradně před stanovenými termíny dražebních jednání tak, aby bylo zabráněno provedení dražeb a bylo oddáleno zpeněžení nemovitého majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti má soudní exekutor za to, že jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ust. § 82 odst. 2 písm.b) insolvenčního zákona, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Soudní exekutor má za to, že předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů. Soudní exekutor na podporu svého návrhu odkázal na rozhodnutí VS v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.7.2013.01 K návrhu na nařízení předběžného opatření doložil pravomocné usnesení Okresního soudu v Hodoníně č.j. 43 Nc 200/2008-6 ze dne 1.9.2008 , kterým byla ve věci oprávněné Komerční banky, a.s. proti povinnému Jiřímu Ilčíkovi podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28.2.2008 č.j. Nc 263/2007-27 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 1 470 841,33 Kč s příslušenství nařízena exekuce na majetek povinného, a to prodejem výše uvedených nemovitostí v k.ú. Kyjov. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš.

Soudní exekutor dále doložil trojí usnesení o určení termínu dražebního jednání, a to na den 16.5.2012, 24.10.2012 a 21.8.2013 tak, jak uvedl v návrhu.

Lustrací insolvenční rejstříku insolvenční soud zjistil, že dlužník podal dne 14.5.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.¨ V seznamu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužník označil pouze jednoho věřitele, a to Komerční banku, a.s. s pohledávkou ve výši 1 450 000,-Kč splatnou ke dni 1.9.2008. Doložil mimo jiné usnesení soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) na den 16.5.2012. Soud usnesením č.j. KSBR 44 INS 11471/2012-A-4 ze dne 16.5.2012 insolvenční návrh zamítl v souladu s ust. § 143 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť z insolvenčního návrhu a jeho příloh vyplývá, že se dlužník nenachází v úpadku.

Další insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře byl dlužníkem podán dne 17.10.2012. V popisu rozhodujících skutečností dlužník označil dva věřitele, a to Komerční banku, a.s., vůči níž má splatný závazek ve výši 1 450 000,-Kč, tento dluh je řešen exekučně a měl být uhrazen 1.9.2008, a dále Provident Financial s.r.o. s pohledávkou ve výši 10 000,-Kč, splatnou do 25.10.2011. Doložil seznam závazků, v němž uvedl tyto dva věřitele, dále seznam majetku obsahující movité věci a nemovitosti zapsané na LV č. 2289 pro obec a k.ú. Kyjov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Usnesením ze dne 12.11.2012 vyzval soud dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů doplnil svůj insolvenční návrh tak, že předloží přehledný, správný a úplný seznam svého majetku, přehledný, správný a úplný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů. Současně byl dlužník poučen o tom, že nedoplní-li svůj insolvenční návrh ve stanovené lhůtě, insolvenční soud jej odmítne. Dlužník na výzvu soudu nereagoval a insolvenční návrh nedoplnil. Proto soud usnesením ze dne 3.12.2012 insolvenční návrh v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítl.

Dne 12.8.2013 byl soudu doručen opět insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkové kalendáře, který byl obsahově, i pokud jde o přílohy, totožný s insolvenčním návrhem podaným dne 17.10.2012. K návrhu byla doloženo usnesení soudního exekutora mgr.Ing. Josefa Cingroše o určení termínu dražebního jednání na den 21.8.2013.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Při rozhodování o tomto návrhu vycházel soud z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, podle níž je rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu ( v § 82 písm.b) IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit dokončení exekuce ( s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

Z výše uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh nebude přes výzvu soudu doplněn.

Jak již bylo výše uvedeno, dlužník podal první insolvenční návrh dva dny před termínem konání dražby, přestože měl pouze jednoho věřitele a nebyl v úpadku. Druhý insolvenční návrh podal šest dnů před termínem konání dražby, avšak tento insolvenční návrh ani přes výzvu soudu nedoplnil, ačkoliv byl poučen o tom, že nebude-li návrh doplněn, soud insolvenční návrh odmítne. Třetí (poslední) insolvenční návrh podal dlužník deset dnů před termínem konání dražby, přičemž tento insolvenční návrh byl obsahově naprosto totožný s druhým insolvenčním návrhem.. S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů dlužníka je zřejmé, že dlužník svůj insolvenční návrh nemíní vážně a podal jej jenom proto, aby zabránil provedení exekuce (doložil usnesení o nařízení termínu dražebního jednání na den 21.8.2013). Musel přitom předpokládat, že bude opět vyzván k jeho doplnění a že v případě jeho nedoplnění bude insolvenční návrh odmítnut. Dlužník v insolvenčním návrhu označil pouze dva věřitele, a to Komerční banku, a.s., k uspokojení jejíž pohledávky je vedeno předmětné exekuční řízení, a Provident Financial, s.r.o. s pohledávkou ve výši 10 000,-Kč, jejíž existenci však nedoložil žádným dokladem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má soud za to, že jsou zde dány důvody hodné zvláštního zřetele, pro které je třeba návrhu na nařízení předběžného opatření vyhovět.

Proto soud rozhodl o nařízení předběžného opatření, kterým soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi umožnil provést již nařízenou exekuci. Omezení tohoto účinku spojeného se zahájením exekučního řízení uvedeného v ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť předběžné opatření bylo nařízeno s tím, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení dispozici v tomto insolvenčním řízení.

Soud v této souvislosti odkazuje na usnesení odvolacího Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.7.2013, který v obdobné věci rozhodl stejným způsobem.

P o uče n í :

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, přičemž lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Krajský soud v Brně dne 16. srpna 2013 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana