KSBR 28 INS 20991/2011-P21-4
Číslo jednací: KSBR 28 INS 20991/2011-P21-4

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lenkou Mlýnkovou v insolvenční věci dlužníka: BMA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 26973821, se sídlem Tábor 888/21, Brno, o přihlášce pohledávky č. 21, ze dne 19. 7. 2016, o odvolání věřitele: Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o., IČ: 25723758, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 20991/2011-P21-2, ze dne 1. 9. 2016, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 21, ze dne 19. 7. 2016, věřitele Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o., IČ: 25723758, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, se neodmítá; účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P21-2, ze dne 1. 9. 2016, insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky č. 21, ze dne 19. 7. 2016, věřitele Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o., IČ: 25723758, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, z důvodu jejího pozdního podání. Zároveň rozhodl, že účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka v rozsahu přihlášky pohledávky č. 21 končí.

Proti uvedenému usnesení podal věřitel včas odvolání, ve kterém uvedl, že dne 20. 9. 2011 byla mezi ním jako úvěrujícím a společností BMA ASSET MANAGEMENT s.r.o. jako úvěrovanou, uzavřena smlouva o úvěru, jíž se věřitel zavázal poskytnout úvěr ve výši 6.781.560,60 Kč. Zástavní smlouvou uzavřenou mezi věřitelem jako zástavním věřitelem, společností BMA ASSET MANAGEMENT s.r.o. jako dlužníkem a společností NEWLAND ESTATE MANAGEMENT s.r.o. jako zástavcem bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo věřitele ke stavební parcele parc.č. st. 5167 a budově č.p. 2466 postavené na pozemku parc.č. st. 5167, vše zapsané na LV č. 8308 pro katastrální území a obec Blansko, k zajištění pohledávek věřitele ze smlouvy o úvěru (v podrobnostech soud odkazuje na podání věřitele ze dne 13. 9. 2016, č.l. P21-3).

Usnesením č.j.-A-44, ze dne 7. 1. 2013, byl zjištěn úpadek dlužníka BMA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., na jeho majetek byl prohlášen konkurs a věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby pokud dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitel však v této době neevidoval za dlužníkem žádnou pohledávku a neměl povědomí o tom, že isir.justi ce.cz předmět zajištění byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka. Nemohl tak svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka přihlásit. Učinil tak až po zjištění soupisu zástavy ve vlastnictví společnosti NEWLAND ESTATE MANAGEMENT s.r.o. do majetkové podstaty dlužníka. V této souvislosti věřitel také poukázal na skutečnost, že dosud nebyl insolvenčním správcem vyrozuměn o soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka a v katastru nemovitostí je jako vlastník zástavy dosud evidována společnost NEWLAND ESTATE MANAGEMENT s.r.o.

Žalobou ze dne 2. 8. 2012 se insolvenční správce dlužníka Mgr. Ing. Ondřej Malý jako žalobce domáhá proti žalované společnosti NEWLAND ESTATE MANAGEMENT s.r.o. jako zástavci domáhá vydání rozhodnutí, jímž bude určeno, že kupní smlouva uzavřená mezi dlužníkem jako prodávajícím a společností NEWLAND ESTATE MANAGEMENT s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem jsou mimo jiné nemovitosti zajišťující pohledávky věřitele, je neúčinná. Věc je projednávána u zdejšího soudu pod sp. zn. 28 ICm 2299/2012 a dosud nebyla pravomocně rozhodnuta.

Věřitel v odvolání také odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, vedeném pod sp.zn. 1 VSPH 663/2011-226-10. Dle názoru Vrchního soudu nebylo lze po odvolateli jako zástavnímu věřiteli ani spravedlivě požadovat, aby pohledávku vůči insolvenčnímu dlužníku uplatňoval jako vázanou na podmínku (§ 173 odst. 3 IZ) toliko pro případ, že by insolvenční správce shledal neplatnou kupní smlouvu, jejímž účastníkem odvolatel nebyl a na základě níž zástavní dlužník CJT, s.r.o. (jenž je v katastru nemovitostí uveden jako jejich vlastník) nabyl nemovitosti od insolvenčního dlužníka do svého vlastnictví a posléze je zastavil ve prospěch odvolatele. Při absenci adekvátní zákonné úpravy a vzhledem k povaze pohledávky odvolatele spočívající v právu na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ) je odvolací soud přesvědčen o tom, že též pohledávku odvolatele vzniklou byť jako důsledek právního úkonu insolvenčního správce (v zápisu nemovitostí ve vlastnictví osoby odlišné od insolvenčního dlužníka a zastavených ve prospěch odvolatele do soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka) je třeba podrobit pravidelnému režimu přihlášek pohledávek (§ 173 a násl. IZ) a tuto přezkoumat na přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ) a uspokojit jako jiné zajištěné pohledávky (§ 167, § 204, § 293, § 298, § 299 IZ). Jakýkoliv jiný náhled na pohledávku odvolatele by odporoval zásadám insolvenčního řízení, neboť věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti (§ 5 písm. b) IZ). Pokud jde o lhůtu, do kdy mohl odvolatel přihlásit svoji pohledávku vůči insolvenčnímu dlužníku, má odvolací soud za to, že v dané věci-vzhledem ke shora zjištěným skutečnostem-nelze na přihlášku odvolatele aplikovat pravidelnou přihlašovací lhůtu určenou pro (ostatní) věřitele, neboť v jejím průběhu odvolatel věřitelem insolvenčního dlužníka nebyl (a právo přihlásit svoji pohledku neměl), když se jím stal až po jejím uplynutí v důsledku zápisu zastavených nemovitostí do soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. Vzhledem k tomu, že o zápisu zastavených nemovitostí do soupisu majetkové podstaty insolvenční správce odvolatele neinformoval a soud I. stupně odvolateli nestanovil KSPH 41 INS 2804/2010-P226-lhůtu pro podání přihlášky jeho pohledávky vůči insolvenčnímu dlužníkovi na uspokojení pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ), je odvolací soud toho názoru, že odvolateli lhůta pro podání přihlášky dosud neuplynula. Opačný názor by byl dle přesvědčení odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z

účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a) IZ).

S ohledem na shora uvedené je věřitel toho názoru, že musí mít právo přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka ve lhůtě 30 dnů ode dne vyrozumění o soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční správce dosud věřitele o soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka nevyrozuměl, nemohla věřiteli uplynout lhůta k podání přihlášky pohledávky. Věřitel tak navrhl, aby usnesení č.j. 28 INS 20991/2011-P21-2, ze dne 1. 9. 2016, bylo změněno tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužníka je důvodné, neboť dle rozhodovací praxe soudů vyššího stupně měl být věřitel insolvenčním správcem vyrozuměn o soupisu nemovitých věcí (sloužících jako zástava) do majetkové podstaty dlužníka a měla mu být poskytnuta lhůta k podání přihlášky pohledávky. Z uvedeného důvodu tak přihláška pohledávky věřitele nemohla být podaná pozdě. Insolvenční soud tedy podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 29. 9. 2016

Mgr. Lenka Mlýnková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.