KSBR 28 INS 19804/2012-A-18
Jednací číslo: KSBR 28 INS 19804/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Kratochvilka 60, okr. Brno-venkov, o insolvenčním návrhu dlužníka samého, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 19804/2012-A-14, ze dne 13. 3. 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 19804/2012-A-14, ze dne 13. 3. 2013, se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-14, ze dne 13. 3. 2013, bylo v insolvenční věci dlužníka zastaveno řízení zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužníka s odůvodněním, že dlužník nezaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,--Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 14. 3. 2013. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo podáno u soudu 25. 3. 2013), se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal s odůvodněním, že zálohu dne 14. 3. 2013 uhradil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze záznamu účtárny insolvenčního soudu vyplývá, že zálohu na náklady řízení dlužník ve lhůtě pro odvolání zaplatil, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, proto bylo podle § 95 IZ rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12. 4. 2013 Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana