KSBR 28 INS 16592/2012-P10-5
Jednací číslo: KSBR 28 INS 16592/2012-P10-5

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Radomír anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámek 14, Velké Opatovice, okr. Blansko, o přihlášce pohledávky č. 10 přihlášeného věřitele: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 453 17 054, zastoupeného advokátem JUDr. Josefem Kešnerem, se sídlem Lukavecká 1732, Praha

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 16592/2012-P10-2 ze dne 29. ledna 2013 se ve výroku I. mění tak, že přihláška pohledávky č. 10 přihlášeného věřitele: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 453 17 054, se neodmítá, a ve výroku II. tak, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P10-2 ze dne 29. ledna 2013 soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele Komerční banka, a.s., Praha, IČO: 453 17 054, jako pozdě podanou a současně ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení. V odůvodnění soud uvedl, že posledním dnem třicetidenní lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů byl 21.1. 2013, přihláška pohledávky věřitele Komerční banka, a.s., Praha, IČO: 453 17 054, byla odevzdána k poštovní přepravě až 22.1. 2013, tedy pozdě.

Dne 4. 2. 2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno odvolání věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 45317054 proti uvedenému usnesení. V uvedeném odvolání věřitel namítal, že jeho přihláška pohledávky byla podána včas, neboť byla zaslána v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 občanského soudního řádu dne 21. 1. 2013, tj. ve lhůtě, insolvenčnímu soudu faxem; tuto skutečnost však soud prvního stupně ve svém usnesení nikterak nezohlednil.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 42 odst. 3 zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění.

Soud zjistil, že v pohledávka věřitele Komerční banka, a.s., Praha, IČO: 45317054, byla soudu skutečně doručena faxem již dne 21.1. 2013, přičemž následně byla v souladu s ust. § 42 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, do tří dnů písemně doplněna.

Z uvedeného důvodu soud odvolání věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, vyhověl a ve smyslu § 95 insolvenčního zákona usnesení č.j.-P 10-2 ze dne 29. ledna 2013 změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele Komerční banka, a.s., Praha, IČO: 45317054 neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se může odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení pouze přihlášený věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta k odvolání mu počíná běžet ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona)

Krajský soud v Brně dne 5. února 2013 Bc. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana