KSBR 28 INS 14622/2010-P999-4
Číslo jednací: KSBR 28 INS 14622/2010-P999-4

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lenkou Mlýnkovou v insolvenční věci dlužníka: Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, IČ: 26304708, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, o přihlášce pohledávky č. 999, ze dne 18. 3. 2016, o odvolání věřitele: Pohledávky & Poradenství s.r.o., IČ: 28340981, se sídlem Cejl 40/107, Brno,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-P999-2, ze dne 8. 9. 2016, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 999, ze dne 18. 3. 2016, věřitele Pohledávky & Poradenství s.r.o., IČ: 28340981, se sídlem Cejl 40/107, Brno, se neodmítá; účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P999-2, ze dne 8. 9. 2016, insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky č. 999, ze dne 18. 3. 2016, věřitele Pohledávky & Poradenství s.r.o., IČ: 28340981, se sídlem Cejl 40/107, Brno, z důvodu jejího pozdního podání. Zároveň rozhodl, že účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka v rozsahu přihlášky pohledávky č. 999 končí.

Proti uvedenému usnesení podal věřitel včas odvolání, ve kterém uvedl, že přihláškou pohledávky uplatňuje vůči dlužníku pohledávky z titulu zástavního práva, resp. z jeho uhrazovací funkce. Dlužník v uplatněném právním vztahu vystupuje jako dlužník zástavní, nikoliv jako dlužník osobní. Obligačním (osobním) dlužníkem v uplatnění pohledávce je obchodní společnost Byty Nížkovice, s.r.o. v likvidaci, IČ: 27697355 (dále jen BN ).

Usnesením ze dne 21. 4. 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, IČ: 26304708, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby pokud dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Až po skončení této lhůty a v době, kdy pozemky, které tvoří předmět zajištění, byly ve vlastnictví BN, vydal Městský soud v Brně usnesení, kterým přiznal společnosti GASTONS s.r.o. náklady řízení ve výši 13.056,-Kč, přičemž povinnou osobou byla BN. Tato pohledávka byla vymáhána v exekuci JUDr. Kamilem Součkem. V rámci této exekuce bylo na předmětných pozemcích zřízeno isir.justi ce.cz exekutorské zástavní právo, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno dne 6. 11. 2012 (v podrobnostech soud odkazuje na odvolání věřitele na č.l. P999-3).

Insolvenční správce dlužníka sepsal předmětné pozemky do majetkové podstaty až po uplynutí propadné lhůty k podání přihlášek pohledávek a to dne 7. 6. 2011 s tím, že BN se domáhaly vyloučení předmětných pozemků z majetkové podstaty dlužníka a usnesení o ukončení řízení ohledně vylučovací žaloby z důvodu zpětvzetí návrhu nabylo právní moci dne 7. 11. 2014.

Přihlášený věřitel Pohledávky & Poradenství s.r.o., IČ: 28340981 tuto pohledávku získal postoupením od společnosti GASTONS na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28. 1. 2016 a to včetně zástavního práva. Pohledávka nebyla osobním dlužníkem doposud uhrazena.

Věřitel v odvolání také odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2016, vedeném pod sp.zn. 3 VSPH 1357/2016-P6-7. Dle názoru Vrchního soudu nabyl-li dlužník vlastnické právo, k věci zatížené zástavním právem až v průběhu insolvenčního řízení, v době až po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek, neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího zbaven práv dovolat se zajištění. Insolvenční soud je povinen takového věřitele vyzvat, aby ve lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění, a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že právo na uspokojení pohledávky ze zajištění neuplatnil. S ohledem na shora uvedené je věřitel toho názoru, že musí mít právo přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka ve lhůtě 30 dnů ode dne vyrozumění o soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční správce dosud věřitele o soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka nevyrozuměl, nemohla věřiteli uplynout lhůta k podání přihlášky pohledávky. Věřitel tak navrhl, aby usnesení č.j. 28 INS 14622/2010-P999-2, ze dne 8. 9. 2016, bylo změněno tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že odvolání dlužníka je důvodné, neboť dle rozhodovací praxe soudů vyššího stupně měl být věřitel insolvenčním správcem vyrozuměn o soupisu nemovitých věcí (sloužících jako zástava) do majetkové podstaty dlužníka a měla mu být poskytnuta lhůta k podání přihlášky pohledávky. Z uvedeného důvodu tak přihláška pohledávky věřitele nemohla být podaná pozdě. Insolvenční soud tedy podle § 95 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 29. 9. 2016

Mgr. Lenka Mlýnková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.