KSBR 28 INS 1247/2014-A-43
Jednací číslo: KSBR 28 INS 1247/2014-A-43

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: Auto Activity s.r.o., Spojovací 1339, Horka-Domky, Třebíč, IČO: 255 89 768, o insolvenčních návrzích: a) věřitele-insolvenčního navrhovatele: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinova 4057/129, Jihlava, b) dlužníka samého, zastoupeného advokátem JUDr. Milošem Jirmanem, Nádražní 600/21, Žďár na Sázavou, c) věřitele-insolvenčního navrhovatele: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 452 44 782, zastoupený advokátem JUDr. Dušanem Dvořákem, Hlinky 505/118, Brno,

o návrhu věřitele-insolvenčního navrhovatele c): Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 452 44 782, na nařízení předběžného opatření, ze dne 11. 4. 2014,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje toto předběžné opatření:

Obchodní společnosti Hyundai HB a.s., Trojická 1910/7, Nové Město, Praha 2, IČO: 014 35 451, panu Martinovi anonymizovano , anonymizovano , Bubenská 1160/13, Praha, a dalším osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, se ukládá, aby napříště plnění ze závazků, které mají vůči dlužníkovi, poskytovali předběžnému správci dlužníka, Mgr. Michalovi Večeřovi, Rašínova 103/2, Brno, IČO: 73734926.

II. Věřiteli: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 452 44 782, se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně č. 3703-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2849124714 u ČNB Brno soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,--Kč.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 21. 1. 2014 se věřitel-insolvenční navrhovatel a) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinova 4057/129, Jihlava domáhá zjištění úpadku dlužníka.

Insolvenčním návrhem ze dne 20. 1. 2014 přistoupil do řízení dlužník a insolvenčním návrhem ze dne 24. 1. 2014 přistoupil do řízení věřitel-insolvenční navrhovatel Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 452 44 782 (dále jen "věřitel c)").

Usnesením č.j.-A-26, ze dne 5. 3. 2014, které nabylo právní moci dne22. 3. 2014, insolvenční soud v insolvenční věci dlužníka ustanovil předběžným správcem Mgr. Michala Večeřu, Rašínova 103/2, Brno, IČO: 73734926.

Návrhem na nařízení předběžného opatření ze dne 11. 4. 2014 se věřitel c) domáhal vydání předběžného opatření, uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení. Uvedl, že dlužník disponuje naprosto minimální hotovostí a jeho účty, na které směřují plnění od osob, které mají vůči dlužníkovi závazky, jsou obstaveny ve prospěch jeho věřitelů. Tato situace znemožňuje dlužníkovi plnění jakýchkoliv jeho závazků, tedy např. úhrady za dodávky energií do dlužníkem vlastněných objektů. Dlužník tak nemůže zajistit zabezpečení těchto objektů, protože toto je na dodávkách přímo závislé. Bez patřičné likvidity tak dlužník ani předběžný správce nejsou schopni zajistit řádnou správu majetku nacházejícího se v majetkové podstatě dlužníka.

Podle § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ), je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ze zprávy předběžného správce ze dne 26. 3. 2014 vyplývá, že dlužník disponuje naprosto minimální hotovostí a jeho účty, na které směřují plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníkovi, jsou obstaveny ve prospěch jeho věřitelů, co fakticky znemožňuje dlužníkovi plnění jakýchkoliv jeho závazků. Dlužník tak není schopen zajistit ani tak zásadní věci jako jsou dodávky energií do jím vlastněných objektů nebo na těchto dodávkách závislé zabezpečení těchto objektů. Tyto objekty představují nejvýznamnější položky dlužníkova majetku. Bez uvedených plnění není dlužník ani předběžný správce schopen zajistit řádnou správu majetku dlužníka. Osobami, které mají závazky vůči dlužníkovi jsou přinejmenším nájemníci dlužníka, a to Hyundai HB a.s., IČO: 01435451, se sídlem Praha 2, Nové Město, Tyršova 1834/11 a pan Martin Ferdus, se sídlem Bubenská 1160/13, Praha. Společnosti Hyundai HB a.s., IČO: 01435451, je pronajata provozovna dlužníka na adrese Spojovací 1339, Třebíč, nemovitosti dlužníka-9 garáží na adrese Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou-je pronajato panu Martinovi anonymizovano . Na základě těchto skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené výše uvedených ustanovením IZ, proto návrhu věřitele c) na nařízení předběžného opatření vyhověl.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli c), dlužníkovi, předběžnému správci a osobám označeným ve výroku I. tohoto usnesení se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Proti výroku I. tohoto usnesení se však mohou odvolat pouze dlužník a osoby označené ve výroku I. tohoto usnesení. Proti výroku II. tohoto usnesení se však může odvolat pouze věřitel c).

Krajský soud v Brně dne 15. 4. 2014 Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana