KSBR 28 INS 1224/2011-A-55
Jednací číslo: KSBR 28 INS 1224/2011-A-55

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: Dana Bratkovičová, podnikatelka, bytem a s místem podnikání Na Bažantnici 842, Bzenec, IČO: 613 91 816, o insolvenčním návrhu věřitelů: A) Společenství vlastníků jednotek Machuldova č.p. 575 a č.p.576, Praha 4, Kamýk, Machuldova 575/13, IČO: 285 30 543, B) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, C) Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, D) Ján anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, E) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, F) Jindřiška anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, G) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, H) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, CH) Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, I) Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, J) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, K) Jana Schejbalová, nar. 14. 7. 1947, bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, L) Alois anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, M) Bohunka Šperlichová, nar. 18. 12. 1946, bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, N) Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 576/15, Praha 4-Kamýk, O) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Machuldova 575/13, Praha 4-Kamýk, věřitelé A) -O) zastoupeni advokátkou JUDr. Šárkou Toulovou, Helénská 1799/4, Praha 2, Vinohrady

takto:

I. Výrok I. usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-A-52, ze dne 21. 2. 2012, se mění tak, že řízení s e n e z a s t a v u j e.

II. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-A-52, ze dne 21. 2. 2012, se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-52, ze dne 21. 2. 2012, bylo v insolvenční věci dlužníka rozhodnuto o zastavení řízení zahájeného k insolvenčnímu návrhu věřitelů A)-O) s odůvodněním, že uvedení věřitelé nezaplatili zálohu na náklady řízení ve výši 45 000,--Kč (výrok I.) a současně bylo rozhodnuto o nákladech

řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Usnesení bylo věřitelům A)-O) doručeno 23. 2. 2012. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo insolvenčnímu soudu doručeno 8. 3. 2012), se věřitelé A)-O) proti uvedenému usnesení odvolali s odůvodněním, že záloha na náklady řízení byla odepsána z účtu věřitele A) 21. 2. 2012 a na účet soudu musela být připsána nejpozději 23. 2. 2012, záloha na náklady řízení tedy byla zaplacena před doručením rozhodnutí o zastavení řízení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze záznamu účtárny insolvenčního soudu vyplývá, že záloha na náklady řízení byla 21. 2. 2012, tedy ve lhůtě pro odvolání zaplacena, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, proto bylo podle § 95 IZ usnesení Krajského soudu v Brně č. j. -A-52, ze dne 21. 2. 2012, ve výroku I. změněno tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení a současně byl zrušen navazující výrok o nákladech řízení (výrok II. tohoto usnesení).

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, věřitelům A)-O) a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 19. března 2012

Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová