KSBR 28 INS 11584/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSBR 28 INS 11584/2010 29 NSCR 3/2018 B-273

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové V insolvenční věci dlužníka RE 100 D s. r. o., se sídlem VBmě, Příkop 843/4, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 27189481, vedené u Krajského soudu V Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 11584/2010, o návrhu věřitele, aby insolvenční správce byl zproštěn výkonu funkce, 0 dovolání věřitele L180 s. r. o., se sídlem V Praze 6-Dejvicích, Bachmačské náměstí 6, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 24820474, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem V Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, proti usnesení Vrchního soudu V Olomouci ze dne 22. září 2017, č. j. KSBR 28 INS 11584/2010, 4 VSOL 324/2017-B-230, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

[l] Usnesením ze dne 15. února 2017, č.j. KSBR 28 INS ll584/2010-B-l65, zamítl Krajský soud V Brně (dále jen insolvenční soud ) návrh věřitele Ll80 s. r. 0. (dále jen věřitel L ), aby insolvenční správce dlužníka (Ing. Miloš Bačík) byl zproštěn funkce.

[2] K odvolání věřitele L Vrchní soud V Olomouci usnesením ze dne 22. září 2017, č.j., 4 VSOL 324/2017-B-230, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel L dovolání. Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle 5 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání vypočtených Vš 238 o.s. ř., odmítl podle % 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že vposouzení právních otázek, na jejichž řešení spočívá (dovoláním zpochybněných) je napadené rozhodnutí V souladu s ustálenou judikaturou k výkladu š 32 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), konkrétně se závěry obsaženými V usnesení Vrchního soudu V Olomouci ze dne 27. června 2014, sen. zn. 2 VSOL 358/2014, uveřejněném pod číslem 91/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k nimž se Nejvyšší soud přihlásil např. též V usnesení ze dne 26. srpna 2015, sen. zn. 29 NSČR 93/2014, uveřejněném pod číslem 58/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 93/2014 ) [které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže) dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu].

[4] Napadené rozhodnutí V dotčeném ohledu nevybočuje z rámce vytyčeného označenou judikaturou k důvodům pro zproštění výkonu funkce insolvenčního správce (k čemuž lze připomenout, že podle R 93/2014 patří ustanovení 5 32 odst. 1 insolvenčního zákona k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení V každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností).

[5] Naznačuje-li se V dovolání, že o návrhu, aby insolvenční správce byl zproštěn výkonu funkce, nebylo rozhodnuto po slyšení správce (k tomuto pojmu srov. závěry plynoucí z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2015, sen. zn. 29 NSČR 2/2014, uveřejněného pod číslem 48/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), pak se tím z obsahového hlediska uplatňuje tzv. zmatečnostní vada řízení ve smyslu ustanovení 529 odst. 3 o. s. ř. Taková vada ale není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro její posouzení proto nelze připustit dovolání. Ktomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry se prosazují iv režimu občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013, jak dokládá např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 113/2014, uveřejněné pod číslem 40/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[6] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017) se podává zbodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. ktomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. ledna 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková

V zastoupení: Pavlína Tkaná