KSBR 28 INS 10582/2012-A-20
Jednací číslo: KSBR 28 INS 10582/2012-A-20

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Zdeňkou Hubertovou v insolvenční věci dlužníka: M.E.C., spol. s r.o. "v likvidaci", Masarykova 31, Brno, IČO: 47911956, o insolvenčním návrhu dlužníka samého, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 10582/2012-A-17, ze dne 22. 3. 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 10582/2012-A-17, ze dne 22. 3. 2013, se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-17, ze dne 22. 3. 2013, bylo v insolvenční věci dlužníka zastaveno řízení zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužníka s odůvodněním, že dlužník nezaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,--Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 25. 3. 2013. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo podáno 2. 4. 2013), se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal s odůvodněním, že zálohu na náklady řízení obratem, poté co byla doručena na bankovní účet likvidátora, odeslal jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze záznamu účtárny insolvenčního soudu vyplývá, že zálohu na náklady řízení dlužník ve lhůtě pro odvolání zaplatil, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, proto bylo podle § 95 IZ rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12. 4. 2013 Mgr. Zdeňka Hubertová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana