KSBR 27 INS 819/2015-B-19
KSBR 27 INS 819/2015-B-19

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka: a) Jan Slováček, r. č. 710519/3876, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna a b) Helena Slováčková, r. č. 625114/1666, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: a) Jan Slováček, r. č. 710519/3876, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna a b) Helena Slováčková, r. č. 625114/1666, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna a to: Romaně anonymizovano , anonymizovano , Turgeněvova 16, 618 00 Brno.

II. Insolvenční soud povoluje Romaně anonymizovano , anonymizovano , Turgeněvova 16, 618 00 Brno výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: a) Jan Slováček, r. č. 710519/3876, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna a b) Helena Slováčková, r. č. 625114/1666, Loosova 215, 664 62 Hrušovany u Brna, ohledně majetku-nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dne 5. 5. 2016, a to: id 1/4 bytové jednotky č. 1133/8, včetně podílu na společných částech domu, vše zapsané na LV č. 2252 a č. 1515 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno a katastrální území Černovice.

III. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci, aby zpeněžil majetek prodejem mimo dražbu, nemovitosti uvedené ve výroku II. tohoto usnesení Romaně anonymizovano , anonymizovano , Turgeněvova 16, 618 00 Brno.

IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, předložil insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení. Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-14 ze dne 2. 2. 2015, soud zjistil úpadek dlužníka a) a b) povolil jim oddlužení, současně ustanovil insolvenčního správce: Ing. Petr Janíček, DiS. (dále jen insolvenční správce). Usnesením č. j.-B-5 ze dne 14. 7. 2015 (PM dne 4. 8. 2015), soud schválil oddlužení dlužníků, a to plněním splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 22. 7. 2016, požádal insolvenční správce soud o vydání souhlas se zpeněžením majetku dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 5. 5. 2016, a současně aby soud udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku Romaně anonymizovano , která je osobou blízkou dlužníkovi (dcera). K podání byla připojena žádost Romany anonymizovano ze dne 7. 7. 2016 o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek.a

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Podle ustanovení § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ustanovení § 289 odst. 3 platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku

Podle ustanovení § 283 odst. 4 IZ kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.

Jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 1. 4. 2015, vzhledem k neúčasti věřitelů rozhodl soud usnesením, že funkce věřitelského výboru přechází na soud.

Insolvenční soud na základě žádosti insolvenčního správce a Romany anonymizovano (jakožto osoby dlužníkovi blízké), dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Poučení :

Proti výroku I., III., IV. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1. 9. 2016

Bc. Eva Recová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Pavla Široká