KSBR 27 INS 6072/2010-B-27
KSBR 27 INS 6072/2010-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr.Hanou Hrstkovou v konkurzním řízení dlužníka Milan anonymizovano , anonymizovano , Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 65, PSČ 768 41, o dalším vedení insolvenčního řízení

takto:

Soud uděluje výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty ve prospěch osoby blízké dlužníkovi: Jaroslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinsko pod Hostýnem 65, 768 41 Bystřice pod Hostýnem. Výjimka se uděluje k nabytí nemovitostí: pozemek parc.č. st. 128-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 65 a pozemek parc.č. 160/7-zahrada, vše v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem v obci Bystřice pod Hostýnem, zapsané na lv č.6 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Tento souhlas je podmíněn vyjádřením věřitelského orgánu (Komerční banky, a.s.) a bude realizován poté, co insolvenční správce zjistí, že zde není výhodnějších nabídek pro majetkovou podstatu.

Toto rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, protože jde o usnesení o vedení řízení a není proti němu odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 5. 9. 2014

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová