KSBR 27 INS 33107/2013-B-25
KSBR 27 INS 33107/2013-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Zbyněk Moždiák, r. č. 550605/2354, 664 01 Babice nad Svitavou 197, korespondenční adresa: Herálec 260, 592 01 Herálec, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Ing. Zbyněk Moždiák, r. č. 550605/2354, 664 01 Babice nad Svitavou 197, a to: MgA. Bohumile anonymizovano , anonymizovano , Vaculíkova 525/2, 638 00 Brno.

II. Insolvenční soud povoluje MgA. Bohumile anonymizovano , anonymizovano , Vaculíkova 525/2, 638 00 Brno, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Ing. Zbyněk Moždiák, r. č. 550605/2354, 664 01 Babice nad Svitavou 197, ohledně majetku sepsaného dne 6. 5. 2014 do majetkové podstaty pod bodem A1 a A2-podíl na nemovitostech, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, pro obec Herálec a katastrální území Herálec na Moravě na LV č. 245, a pro obec a katastrální území Nové Město na Moravě na LV č. 2076.

III. Insolvenční soud uděluje souhlas osobě, která se označuje jako osoba blízká , za účelem účasti na procesu zpeněžení výše uvedeného majetku formou aukce a splnění podmínek stanovených zajištěným věřitelem.

IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, předložil insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-10 ze dne 7. 2. 2014, soud zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení, současně ustanovil insolvenčního správcem 1. insolvenční v.o.s. (dále jen insolvenční správce). Usnesením č. j.-B-13 ze dne 18. 7. 2014 (PM dne 28. 7. 2014), soud schválil oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 19. 10. 2016 a dne 20. 10. 2016, požádala MgA. Bohumile anonymizovano , anonymizovano , Vaculíkova 525/2, 638 00 Brno, o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ustanovení § 289 odst. 3 platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku

Podle ustanovení § 283 odst. 4 IZ kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.

Jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 20. 6. 2014, vzhledem k neúčasti věřitelů rozhodl soud usnesením, že funkce věřitelského výboru přechází na soud. Insolvenční soud na základě žádosti ze dne 19. 10. 2016 a dne 20. 10. 2016, paní MgA. Bohumily anonymizovano , která se označila jako osoba blízká, připustil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil za splnění podmínek stanovených zajištěným věřitelem.

Poučení :

Proti výroku I. a III., IV. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. 11. 2016

Bc. Eva Recová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Pavla Široká