KSBR 27 INS 28421/2012-B-30
KSBR 27 INS 28421/2012-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Hana Bílská, r. č. 685823/1644, 696 66 Sudoměřice 151, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 28421/2012-B-28 ze dne 29. 8. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 28421/2012-B-28 ze dne 29. 8. 2016, se mění takto:

I. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci: Mgr. Michal Večeřa, advokát, Rašínova 2, 602 00 Brno, k vydání výtěžku zpeněžení zajištěného majetku-nemovitostí, věřiteli Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, ve výši, ve výši 891 473,53 Kč.

II. Insolvenčnímu správci Mgr. Michal Večeřa, advokát, Rašínova 2, 602 00 Brno, se povoluje čerpání zálohy na odměnu ve výši 97 081,47 Kč včetně DPH.

Odůvodnění:

Dne 29. 8. 2016 soud vydal usnesením č. j.-B-28, ve kterém udělil souhlas insolvenčnímu správci o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a současně povolil čerpání zálohy na odměnu insolvenčního správce.

Podáním ze dne 16. 9. 2016, se proti tomuto usnesení odvolal zajištěný věřitel Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054. Uvedl, že má za to, že rozhodnutí insolvenčního soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. O způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto usnesením insolvenčního soudu č. j. -A-11 ze dne 12. 6. 2013, když bylo dlužníku povoleno oddlužení, které bylo následně schváleno usnesením-B-8 ze dne 13. 8. 2013. O způsobu oddlužení tedy bylo rozhodnuto v roce 2013, tzn. v době před účinností novely vyhlášky č. 313/2007 Sb., kterou se řídí výpočet odměny insolvenčního správce od 1. 1. 2014, a která byla insolvenčním správcem použita pro výpočet jeho odměny, když tuto vyčíslil ve výši 107 653,64 Kč. Přechodné ustanovení předmětné vyhlášky (účinné od 1. 1. 2014) stanoví následující: Podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této isir.justi ce.cz vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Z výše uvedeného je patrné, že měl insolvenční správce při výpočtu jeho odměny postupovat dle znění, které bylo účinné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Zajištěný věřitel proto navrhl, aby insolvenční soud udělil souhlas insolvenčnímu správci k vydání opraveného výtěžku zpeněžení věřiteli Komerční banka, a. s., IČ: 453 17 054, ve výši 891 473,53 Kč a insolvenčnímu správci povolil čerpání zálohy na odměnu ve výši 97 081,47 Kč včetně DPH.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soud zjistil, že odvolání zajištěného věřitele je důvodné, plně mu tak vyhověl v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., tak, že opravil výši výtěžku zpeněžení nemovitého majetku (výrok I) a výši zálohy na odměnu insolvenčního správce (výrok II).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 3. 10. 2016

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká