KSBR 27 INS 212/2011-B-35
KSBR 27 INS 212/2011-B-35

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Radkou Hanušovou v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Medlov 107, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Medlov 107.

II. Insolvenční soud povoluje Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem Medlov 107, 664 66, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Medlov 107, ohledně majetku (nemovitostí) sepsaného do majetkové podstaty pod položkami 1-3, a to:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/9 na pozemku par. č. 252, o výměře 418m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rod. dům č.p. 107; Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/9 na pozemku par. č. 253, o výměře 837m2, zahrada;

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, katastrální území a obec Medlov, okres Brno-venkov na LV č. 405.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-26 ze dne 10. 2. 2014 soud udělil souhlas insolvenčnímu správci se zpeněžením mj. ve výroku uvedených nemovitostí prodejem mimo dražbu.

Podáním doručeným soudu dne 16.9.2015 požádal Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem Medlov 107, 664 66-bratr dlužníka, soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku-nemovitostí zapsaných v majetkové podstatě dlužníka v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů neustanovila věřitelský výbor, vykonává jeho působnost insolvenční soud.

Soud přezkoumal žádost Pavla Kovaříka, osoby blízké od dlužníka a s ohledem na zprávy insolvenční správkyně, ze kterých vyplývá, že Pavel Kovařík je jediným zájemcem o odkup předmětných nemovitostí, obecně špatné zpeněžitelnosti podílů na nemovitostech, a tedy riziku, že nepovolením této výjimky by věřitelé nebyli uspokojeni z těchto nemovitostí vůbec, soud rozhodl o tom, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Pro úplnost je třeba uvést, že tímto usnesením není dotčen pokyn zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení věci, práva, pohledávky, nebo jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění jeho pohledávky, ani souhlas soudu s prodejem majetku sepsaného do majetkové podstaty mimo dražbu.

Poučení :

Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 23. 11. 2015

Mgr. Radka Hanušová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Pavla Široká