KSBR 27 INS 20442/2012-B-26
KSBR 27 INS 20442/2012-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Radkou Hanušovou v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Jaroslav Sitár, rč: 540706/2001, 669 02 Chvalovice 93, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: JUDr. Jaroslav Sitár, rč: 540706/2001, 669 02 Chvalovice 93.

II. Insolvenční soud povoluje Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 52, 669 04 Přímětice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: JUDr. Jaroslav Sitár, rč: 540706/2001, 669 02 Chvalovice 93, ohledně majetku (nemovitostí) sepsaného do majetkové podstaty, a to:

-jednotka č.p. 93/4 byt v budově č.p. 93 rod. dům na parcele p. č. 533/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2 s podílem 8419/60043 na společných částech domu č.p. 93/4 a pozemku p. č. 533/3, -jednotka č.p. 93/10 garáž v budově č.p. 93 rod. dům na parcele p. č. 533/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2 s podílem 1800/60043 na společných částech domu č.p. 93/4 a pozemku p. č. 533/3 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území a obec Chvalovice na LV č. 658.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-12 ze dne 10. 9. 2013 soud udělil souhlas insolvenčnímu správci se zpeněžením ve výroku uvedených nemovitostí prodejem mimo dražbu.

Podáním doručeným soudu dne 29.10.2015 požádal Jaroslav Sitár anonymizovano , bytem Dlouhá 52, 669 04 Přímětice, soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku-nemovitostí zapsaných v majetkové podstatě dlužníka v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů neustanovila věřitelský výbor, vykonává jeho působnost insolvenční soud.

Soud přezkoumal žádost Jaroslava Sitára, osoby blízké od dlužníka a s ohledem na skutečnost, která z tohoto podání vyplývá, tedy že nabídka osoby blízké je vyšší než současná nejvyšší nabídka, a v souladu se zásadou co nejvyššího uspokojení věřitelů, soud rozhodl o tom, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Pro úplnost je třeba uvést, že tímto usnesením není dotčen pokyn zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení věci, práva, pohledávky, nebo jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění jeho pohledávky, ani souhlas soudu s prodejem majetku sepsaného do majetkové podstaty mimo dražbu.

Poučení :

Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 18. 11. 2015 Mgr. Radka Hanušová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Pavla Široká