KSBR 27 INS 19952/2012-A-13
Jednací číslo: KSBR 27 INS 19952/2012-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci navrhovatele a dlužníka: Věra Jelínková, rč. 606126/1613, Kubšice 33, 671 76 Olbramovice, o insolvenčním návrhu na povolení oddlužení

takto: Insolvenční soud mění své rozhodnutí čj. KSBR 27 INS 19952/2012-A-11 ze dne 16.10.2012, kterým uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč, a to takto:

dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, buď na účet Krajského soudu vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2749199522 nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15 .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem ze dne 13.8.2012, podaným soudu dne 16.8.2012 se dlužník domáhal povolení svého oddlužení. Rozhodnutím ze dne 16.10.2012 soud vyměřil dlužníkovi zálohu na náklady řízení ve výši 50 tis. Kč, protože v té době dlužník neprokázal, že by splňoval podmínky pro povolení a schválení oddlužení a jediným řešením úpadku dlužníka mohl být pouze konkurz.

Dlužník se proti rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu včas odvolal a předložil listiny, z nichž vyplývá, že zřejmě bude schopen splnit podmínky oddlužení.

Soud proto ve smyslu § 210a osř k odvolání dlužníka změnil své rozhodnutí o stanovení výše zálohy, neboť z dokladů předložených dlužníkem vyplývá, že dlužník je schopen ze smlouvy o důchodu uspokojit své nezajištěné věřitele ve výši min. 30% jejich pohledávek a že oddlužení může být povoleno. V tom případě není nutná záloha na náklady konkurzního řízení ve výši 50 tis. Kč, ale záloha pro potřeby oddlužovacího řízení bude postačovat ve výši určené soudem-5 tis. Kč.

P o u č e n í : proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Brně dne 18.1.2013

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká