KSBR 27 INS 15127/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 27 INS 15127/2010 29 NSČR 87/2013-P11-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníků Jarmily Trnečkové, narozené 5. května 1958 a Petra Trnečky, narozeného 25. června 1967, obou bytem v Myslibořicích 54, PSČ 675 60, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 15127/2010, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 11, o dovolání věřitelky č. 11 Moniky Dobrovolné, narozené 4. července 1983, bytem v Třebíči, Čajkovského 535/5, PSČ 674 01, zastoupené JUDr. Rostislavem Kovářem, advokátem, se sídlem v Třebíči, Bráfova 52, PSČ 674 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. srpna 2011, č. j. KSBR 27 INS 15127/2010, 3 VSOL 427/2011-P11-9, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ůvo d ně ní:

Usnesením ze dne 18. března 2011, č. j.-P11-2, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud )-cituje ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-přihlášku pohledávky věřitelky Moniky Dobrovolné (dále jen M. D. ) ve výši 36.500,-Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí končí účast této věřitelky v insolvenčním řízení (bod II. výroku). Insolvenční soud vyšel z toho, že usnesením ze dne 17. prosince 2010, č. j. KSBR 27 INS 15127/2010-A-7, zjistil úpadek dlužníků, povolil jim oddlužení a zároveň vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Dále poukázal na to, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17. prosince 2010. Na základě zjištění, že M. D. podala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až 28. února 2011, pak insolvenční soud uzavřel, že tato věřitelka přihlásila pohledávku opožděně. K odvolání M. D. Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v závěru, že přihláška pohledávky M. D. je opožděná. Přitom zdůraznil, že insolvenční soud vyzval věřitele dlužníků k přihlášení pohledávky v souladu se zákonem a byli řádně poučeni o následcích opožděného přihlášení pohledávek. Posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky byl 17. leden 2011 a M. D. ji podala na poště až 28. února 2011. K tomu odvolací soud poukázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 25/2009 ), které je-stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže-dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu a na usnesení Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08 (dostupné na webových stránkách Ústavního soudu). Dovolání M. D. proti usnesení odvolacího soudu je (bez dalšího) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen o. s. ř. ); srov. R 25/2009 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněné pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 151/2011 ). Nejvyšší soud nicméně dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné. Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do závěru o opožděnosti přihlášky v souladu s R 25/2009, s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009, uveřejněným pod číslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, i s R 151/2011. Dovolací argumenty (o tom, že dovolatelka nevěděla o zahájení insolvenční řízení, že, je osobou v tomto směru právně nevzdělanou, má omezený přístup k využívání elektronických médií, kde je insolvenční rejstřík zveřejňován a tudíž tímto administrativním postupem tak přišla o možnost v zákonem stanoveném termínu přihlášku řádně uplatnit), nejsou způsobilé zvrátit účinky zmeškání lhůty k podání přihlášky též se zřetelem k ustanovení § 83 insolvenčního zákona, části věty před středníkem (jež určuje, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné). Tím, že pohledávku nepřihlásila (v souladu s § 110 insolvenčního zákona) v době od 10. prosince 2010 (kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení) do 17. února 2011 (kdy uplynula propadná přihlašovací lhůta), nekonala dovolatelka v souladu s obecným právním principem vigilantibus iura skripta sunt (bdělým náležejí práva), k němuž se ve své rozhodovací praxi opakovaně hlásí i Ústavní soud; následky, jež z takového nekonání plynou, jdou k dovolatelčině tíži (srov. např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sen. zn. 29 NSCR 63/2012). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. října 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová