KSBR 27 INS 15125/2011-B-24
KSBR 27 INS 15125/2011-B-24

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , r. č. 716208/4061, bytem Slovácká 2826/9, Břeclav, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

I. Insolvenční soud povoluje Martině anonymizovano , anonymizovano , Slovácká 2826/9, Břeclav, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Jitka anonymizovano , r. č. 716208/4061, bytem Slovácká 2826/9, Břeclav, ohledně majetku-věcí movitých zaevidovaných pod položkou B-13.

II. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci, aby zpeněžil majetek prodejem mimo dražbu zapsaný do majetkové podstaty pod položkou B-19, věci movité: Martině anonymizovano , anonymizovano , Slovácká 2826/9, Břeclav, za kupní cenu 5 000 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-28 ze dne 31. 8. 2012, soud zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, současně ustanovil insolvenčního správce: JUDr. Vlasta Němcová (dále jen insolvenční správce).

Podáním doručeným soudu dne 6. 9. 2016, insolvenční správce sdělil, že dcera dlužnice Martina anonymizovano , anonymizovano , Slovácká 2826/9, Břeclav, požádala jeho prostřednictvím, aby soud rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku a prodeji mimo dražbu věcí movitých zapsaných do majetkové podstaty dlužníka (B-13), coby osobě blízké. Insolvenční správce dále uvedl, že požádal věřitelský výbor o stanovisko a dva z členů vyslovili souhlas k povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku pro dceru dlužnice.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ustanovení § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ustanovení § 289 odst. 3 platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku

Insolvenční soud na základě žádosti insolvenčního správce ze dne 2. 9. 2016 a Martiny anonymizovano (osoby dlužníkovi blízké) ze dne 10. 8. 2016, souhlasného vyjádření členů věřitelského výboru, dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil a rovněž udělil souhlas s prodejem tohoto majetku mimo dražbu.

Poučení :

Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20. 9. 2016 Bc. Eva Recová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Pavla Široká