KSBR 27 INS 12774/2012-A-11
Jednací číslo: KSBR 27 INS 12774/2012-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v právní věci insolvenčního řízení dlužníka GERBEX s.r.o., IČ: 282 88 041, Brno, Běhounská 2/22, PSČ 602 00, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Návrh Celního úřadu Brno na vydání předběžného opatření ve smyslu § 112 z.č. 182/2006 Sb. a na ustanovení předběžného insolvenčního správce ze dne 4.6.2012, se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 25.5.2012, doručeným soudu téhož dne, se domáhal dlužník prohlášení úpadku na svůj majetek. Soud jeho návrh dne 31.5.2012 odmítl, protože byl neúplný, neobsahoval veškeré náležitosti, nebyla prokázána mnohost věřitelů-v návrhu nebyl označen řádně obchodní firmou, IČem a sídlem žádný z věřitelů. Po rozhodnutí soudu byl soudu doručen návrh Celního úřadu Brno a to dne 4.6.2012 na vydání předběžného opatření. Protože však již ve věci bylo rozhodnuto o návrhu samotném (byť procesně), je návrh osoby, která není ani účastníkem řízení, bezpředmětný. Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., dále jen IZ, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Soud proto rozhodl, že toto později uplatněné podání se pro bezpředmětnost zamítá. To nebrání subjektu, který takový návrh podal, aby se téhož nedomáhal v ev.řízení dalším řádně probíhajícím nebo aby sám nepodal insolvenční návrh.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Brně dne 7.6.2012 JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Vybíhalová