KSBR 27 INS 11169/2016-A-6
Referát:

IR

Zašli dlužníci poštou DS: exekutor J UDr. Martin Růžička KU Uherské Hradiště

L: 15 PM K: 30

Dne: 16.5.2016

Kaneeláři předáno: 16.5.2016 Odesláno dne:17.5.2016

KSBR 27 INS 11169/2016-A-6

J UDr. Hana Hrstková samosoudkyněFIFÍIHII'IHH Hnłma dn :hm mu... ,. ..

5' MEN! DÚ' "LHS I NICH mnm m" mm.

KSBR 27 !NS IllűgfłülłS-A-ű UunařľOZGIG!11111111111111 mm" ,. Í{:P;_'_'_"'r._e\ *51143-5-21115-1* ._ "LE.: _I _ t: x #11 anonymizovano Nnvákuvá, mě. 1959 i' "-Jłln'áf l Na _ I 68T 25 Hluk p. ::free- HL x*** iba-En I JMHHIWW I _-.. .. " '.'". ~_ _--MMMMIM *aj-w' .f _Ir-_ 1 '1; :-._ ,u _ Z ' f.. .... .;.... m,mmm i* "' .-r-'ł "'-mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v. Ivvvll-vvvl llvv Il'v 'WU-vv! vlvvv

27lNS 11169/2016 A-6 U-nař.P020/6, tisková skupina 51143-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

11169-2016-A-6 předběžné 2016/05/17 08:50:13 JUDr. Růžička Martin, IČ: 49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: RŮŽIČKAMART 3 Typ DS: OVM_EXEKUT

Růžička Martin, JUDr.-soudní exekutor, 2. května 2384, 76001 Zlín, CZ ID DS: s22g8ys

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201611:02:10 17.05.201611:02:11

Pavla široká 17.05.201617:00:15

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201611:02:10 17.05.201611:02:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 17:00:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:00 Kontrolu provedl:

18.05.2016 01 :23

Pánská Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-.v'---v-v Ivvvvvlvl II l-lvl I "v v vvvvvvvvlvvvl J I'

27lNS 11169/2016 A-6 U-nař.P020/6, tisková skupina 51143-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

11169-2016-A-6 předběžné 2016/05/17 08:50:13

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, ostatní OVM, ID: KATASTR-DAT-UHHRAD

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská 568, 68601 Uherské Hradiště, CZ

ID DS: 3sgiey9 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

17.05.201611:02:12 17.05.201611:02:14

Pavla široká 17.05.2016 11:03:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201611:02:11 17.05.201611:02:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 11:03:57 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:04 Kontrolu provedl: Pánská Jana

18.05.2016 01:23KONEC VÝPISU

Spisová značka:27INS 11169/2016 Identifikace dotazuz51143-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 08:56 Kontrolu provedl: Široká Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Růžička Martin, IČ: TYPľexekutor IDzRŮŽIČKAMART 3 49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor

Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:522g8ys Stav DS Přístupná Název DS firma: Růžička Martin, JUDr.-soudní exekutor IČ: 49477251

Adresa: 2. května /2384, 76001 Zlín, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Zlínský TYpľostatní OVM IDzKATASTR-DAT-UHHRAD kraj, IČ: 71185216, obch.náz. Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, ostatní OVM Údaje O schránce: typ=ovn REQ 1D DS:35giey9 Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj) IČ: 71185216

Adresa: Svatováclavská /568, 68601 Uherské Hradiště, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzNováková anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzNOVÁKOVLIBU310559 2 IČ: 46958541, podnikající FO 1 FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Nováková, Lib anonymizovano , 46958541 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R