KSBR 27 INS 1109/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD KSBR 27 INS 1109/2012 ýESKÉ REPUBLIKY 29 NSýR 97/2013-A-77

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenní vČci dlužníka Kaskády s. r. o., se sídlem v BrnČ, T mova 2245/13, PSý 616 00, identifikaní íslo osoby 26897318, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. KSBR 27 INS 1109/2012, o insolvenním návrhu vČ itel 1/ ZLS bytové domy a. s., se sídlem ve ZlínČ, Bartošova 5532, PSý 760 01, identifikaní íslo osoby 28315472, zastoupeného Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem, se sídlem v BrnČ, Kopená 987/11, PSý 602 00 a 2/ JUDr. Rudolfa Daniela, narozeného 22. ervence 1951, bytem ve ZlínČ, Fabiánka II/233, PSý 760 01, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem, se sídlem v BrnČ, P íkop 843/4, PSý 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. ervence 2013, . j. KSBR 27 INS 1109/2012, 3 VSOL 415/2013-A-71, takto:

Dovolání se odmítá.

O d v o d n Č n í:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka Kaskády s. r. o. v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil v bodech I. a II. výroku usnesení ze dne 15. dubna 2013, . j.-A-49, jímž Krajský soud v BrnČ zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ., v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí smČ uje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení d vodu dovolání, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a eho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Dle ustanovení § 237 o. s. . pak platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání p ípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací ízení koní, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. . obligatorní náležitostí dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné (srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSýR 55/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Tomuto požadavku dovolatel nedostál. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 31. íjna 2013

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Krch avá