KSBR 27 INS 10842/2011-B-30
KSBR 27 INS 10842/2011-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka: Ivo anonymizovano , anonymizovano , Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Vojtěchu anonymizovano , anonymizovano a Marii anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hoštice-Heroltice, Hoštice 98, PSČ 682 01, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Ivo anonymizovano , anonymizovano , Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice, ohledně majetku-nemovitostí sepsaných do majtekové podstaty, a to: -pozemek parc. č. 1233/2, orná půda -pozemek parc. č. 1234/2, zahrada zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, katastrální území Hoštice, obec Hoštice-Heroltice na LV č. 444 -nemovitost, stojící na výše uvedených parc. č. 1233/2, parc. č. 1234/2, nezapsaná v katastru nemovitostí

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-16 ze dne 22. 12. 2011, které nabylo právní moci dne 25. 1. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Současně byl ustaven insolvenčním správcem Mgr. Jakub Juřena, Masarykovo náměstí 39, 682 01 Vyškov (dále jen insolvenční správce).

Usnesením č.j.-B-24 ze dne 22. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 28. 1. 2013 insolvenční soud vyhověl návrhu insolvenčního správce a vyslovil souhlas s prodejem nemovitého majetku dlužníka.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 2. 8. 2013 požádal Vojtěch anonymizovano , anonymizovano a Marie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hoštice-Heroltice, Hoštice 98, PSČ 682 01, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, a to ohledně výše uvedených nemovitostí.

Podáním doručeným soudu dne 2. 8. 2013 předložil insolvenční správce souhlasná stanoviska členů věřitelského výboru a zajištěného věřitele k návrhu na prodej majetku z majetkové podstaty osobám blízkým dlužníkovi ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ. V podání dále uvedl, nad rámec dikce tohoto ustanovení, aby insolvenční soud vyhověl návrhu rodičů dlužníka k povolení nabytí sepsaných nemovitostí, když toto své stanovisko opírá o tyto skutečnosti: realitní kancelář inzerující sepsané nemovitosti přes několik uskutečněných prohlídek v současné době neeviduje další skutečné zájemce o koupi označených nemovitostí; sepsané nemovitosti dlužníka jsou reálně velmi obtížně zpeněžitelné z důvodů: a) sepsaná budova je stavebně i technicky propojena s budovou ve vlastnictví rodičů dlužníka (budovy mají částečně společné vytápění a naléhají na sebe stěnami) a sousedí s pozemky, na kterých je vystaven rodinný dům rodičů, b) sepsaná budova je nezkolaudovaná a v minulosti na ni byl opakovaně vystaven demoliční výměr (budovu lze označit za nelegální stavbu, c) inženýrské sítě k nemovitostem dlužníka vedou přes sousedící pozemek rodičů.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Insolvenční soud na základě zprávy o průběhu insolvenčního řízení č. V ze dne 23. 7. 2013 insolvenčního správce a žádosti ze dne 30. 7. 2013 Vojtěcha a Marie anonymizovano , jakožto osob blízkých ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku a dále souhlasných stanovisek věřitelů dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Poučení :

Proti výroku tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Toto rozhodnutí se dále doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (ust. § 71 odst. 1 IZ)

Krajský soud v Brně dne 23. 8. 2013

Eva Recová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Pavla Široká