KSBR 27 INS 10820/2012-A-8
Jednací číslo: KSBR 27 INS 10820/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v právní věci insolvenčního řízení dlužníka Miroslav Malík, rč: 820522/3961, 664 01, Kanice 87E, práv. zast.: JUDr. František Mozga, advokát, Špitálka 41, 602 00, Brno, o návrhu na povolení oddlužení

takto:

Rozhodnutí podepsaného soudu čj. KSBR 27 INS 10820/2012-A-6 ze dne 10.5.2012, se m ě n í tak, že insolvenční návrh se neodmítá a insolvenční řízení o povolení oddlužení bude pokračovat.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 3.5.2012, doručeným soudu téhož dne, se domáhal dlužník prohlášení svého úpadku a povolení oddlužení. Rozhodnutí bylo vydáno asistentkou soudce. Proti rozhodnutí bylo podáno včasné odvolání.

Podle § 7 odst.1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., dále jen IZ, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Soud shledal, že odvolání je důvodné a proto rozhodl podle § 210a osř (jedná se o usnesení,, z něhož dosud nenabyla práva osoba jiná než odvolatel) o změně rozhodnutí a plně vyhověl návrhu odvolatele .

P o u č e n í : proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Brně 28.5.2012

JUDr.Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Pánská