KSBR 27 INS 10502/2010-B-13
Jednací číslo: KSBR 27 INS 10502/2010-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Veletiny 225, PSČ 687 33, zast. obecným zmocněncem Lukášem Mrázkem, Veletiny 225, PSČ 687 33, o dalším vedení insolvenčního řízení

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch syna dlužníka: Lukáše Mrázka, Veletiny 225.

Výjimka se týká možnosti nabývat majetek sepsaný v majetkové podstatě pod položkami 5-9: nemovitý majetek v obci a k.úz.Veletiny

Odůvodnění:

Dne 23.3.2011 požádal syn dlužníka Lukáš anonymizovano soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku uvedeného v § 295 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Žadatel o výjimku ze zákazu nabývat majetek podstaty uvedl, že v nemovitosti, jíž se má výjimka týkat, trvale bydlí a v případě jejího prodeje jiné osobě by neměl možnost vystěhovat se jinam, žadatel o výjimku není v úpadku, nemá platební problémy, pracuje a prostředky na platbu za nemovitost si hodlá zaopatřit úvěrem, jenž byl předběžně schválen.

Soud má za to, že jsou splněny všechny předpoklady § 295 odst. 3 IZ a výjimku povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 29.3.2011

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Vybíhalová