KSBR 27 INS 10499/2010-B-20
Jednací číslo: KSBR 27 INS 10499/2010-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka: Viera anonymizovano , anonymizovano , Veletiny 225, PSČ 687 33, o návrhu Lukáše Mrázka, Veletiny 225, PSČ 687 33, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud p o v o l u j e Lukáši anonymizovano , Veletiny 225, PSČ 687 33, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Viera anonymizovano , anonymizovano , Veletiny 225, PSČ 687 33, ohledně majetku-nemovitostí, které byly zapsány dne 13.1.2011 do soupisu majetkové podstaty pod položkami 5 až 9 (č.l. B-2/2 spisu), a to: rodinný dům č.p. 225 postavený na pozemku St. 439 podíl ve výši 1/2 na rodinném domu č.p. 123, postavený na pozemku St. 285 podíl ve výši 1/2 na pozemku St. 285 podíl ve výši 1/2 na pozemku St. 439 podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 105/4 zapsáno pro Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území Veletiny, list vlastnictví č. 791.

II. Insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci s o u h l a s se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu majetku-nemovitostí uvedených ve výroku I. tohoto usnesení.

III. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského orgánu uděluje s o u h l a s insolvenčnímu správci se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu majetku-nemovitostí uvedených ve výroku I. tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením soudu č.j.-A-11 ze dne 10.12.2010, které nabylo právní moci dne 30.12.2010, byl zjištěn úpadek dlužnice a byl prohlášen nepatrný konkurs. Současně byl ustaven insolvenčním správcem Ing. Petr Janíček, DiS., Uherský Brod, Kaunicova 76, PSČ 688 01 (dále jen správce). Dne 13.1.2011 sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužnice správce mimo jiné výše uvedené nemovitosti.

Podáním doručeným soudu dne 23.2.2011 požádal insolvenční správce soud o udělení souhlasu s prodejem výše uvedených nemovitostí mimo dražbu s tím, že zajištěný věřitel č. 1 -Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ 100 17, IČO: 492 41 397, uplatnil ve své přihlášce právo na uspokojení ze zajištění k předmětným nemovitostem v soupise majetkové podstaty pod položkami 5, 8 a 9. Současně připojil souhlas věřitele č. 1 ze dne 16.2.2011 s prodejem těchto nemovitostí přímým prodejem a to i osobám blízkým dlužníkovi uvedených v ust. § 295 odst. 3 zákona č. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) a prodejem za cenu dle znaleckého posudku.

Podáním ze dne požádal Lukáš Mrázek, Veletiny 225, PSČ 687 33, syn dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 IZ, a to ohledně nemovitostí, které byly zapsány ke dni 13.1.2011 do soupisu majetkové podstaty pod položkami 5 až 9 (č.l. B-2/2 spisu). Svoji žádost odůvodnil tím, že tuto nemovitost obývá s bratrem a rodiči, v případě koupě nemovitosti někým jiným, není kam se vystěhovat. Dále sdělil, že má pravidelný měsíční příjem a úvěr na zakoupení uvedených nemovitostí je již předběžně schválen.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud na základě vyjádření insolvenčního správce a žádosti Lukáše Mrázka, jakožto osoby blízké ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku, dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ a povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části I. usnesení.

Výrokovou částí II. usnesení soud zároveň udělil souhlas insolvenčnímu správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu. Podle ust. § 286 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce.

V důsledku neúčasti věřitelů na schůzi věřitelů dne 8.2.2011 insolvenční soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor, avšak v průběhu insolvenčního řízení došlo k odstoupení všech členů prozatímního věřitelského výboru.

Podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud.

Poučení:

Proti výroku I. usnesení m ů ž e podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Toto rozhodnutí se dále doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (ust. § 71 odst. 1 IZ)

Proti výroku II. a III. usnesení n e n í odvolání přípustné (ust. § 11 a ust. § 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25.3.2011

Eva Recová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Martina Vybíhalová