KSBR 26 INS 9996/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 26 INS 9996/2014 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 414/2015-B-35 Husova 15 Vyřizuje: 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 24.8.2015

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky , pod kterou probíhá u Vašeho soudu řízení v insolvenční věci dlužnice Marie Machálkové.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 15.4.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. února 2015, č.j.2 VSOL 1416/2014-B-25.

Odvolací soud konstatuje, že opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád -k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí-neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Toliko Nejvyššímu soudu svědčí skutečnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně je tedy právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 20. ledna 2015, sp. zn. 30 Cdo 161/2015, ke shodným závěrům dospěl Nejvyšší soud ale již v usnesení ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, zveřejněném pod pořadovým č. 85 časopisu Soudní judikatura, ročník 2001, č. 7, na str. 320 a násl., dále v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 2383/2006 a v dalších, na která jinak postačí odkázat). Odvolací Vrchní soud v Olomouci tedy není k rozhodnutí o odvolání proti svému rozhodnutí příslušný a předložení věci nebylo důvodné.

Vzhledem k uvedenému i s přihlédnutím ke zjevně nedostatečnému právnímu povědomí dlužnice ústícímu až do přehlédnutí, nepochopení či ignorace poučení o opravných prostředcích bude třeba dlužnici opětovně poučit o nemožnosti napadení rozhodnutí vrchního soudu odvoláním, o možnosti a podmínkách použití mimořádných opravných prostředků, poučit ji o procesních důsledcích současného stavu a vyzvat ji k jednoznačnému prohlášení, zda i po tomto poučení hodlala napadnout usnesení Vrchního soudu odvoláním, či zda toto odvolání bere zpět nebo mínila podat proti usnesení Vrchního soudu dovolání; je třeba též dlužnici poučit i o důsledcích její případné pasivity, při níž bude krajský soud vycházet 2 VSOL 414/2015-B-35 z obsahu dosavadního odvolacího podání. Podle vývoje situace pak krajský soud zvolí příhodný procesní postup a předloží spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o odvolání nebo bude činit další úkony v dovolacím řízení předcházející předložení věci dovolacímu soudu.

Pro rozhodnutí odvolacího soudu ovšem nejsou splněny zákonné předpoklady, proto nezbylo než spis vrátit soudu prvního stupně.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu