KSBR 26 INS 776/2009-B-82
Číslo jednací: KSBR 26 INS 776/2009-B-82

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Stanislavou Lonerovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Dřevařská 857/14, 602 00 Brno, o návrhu Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Křivánky 710/34, 642 00 Brno na udělení výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 2 IZ

takto:

Insolvenční soud povoluje Ing. Jiřímu Němcovi, anonymizovano , bytem Křivánky 710/34, 642 00 Brno výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Výjimka se týká dlužníkova spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 449 pro k.ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, a to id. 1/8 budovy, obytného domu č.p. 857, postaveného na pozemku p.č. 1703, a id. 1/8 pozemku p.č. 1703.

Odůvodnění:

Dne 14.9.2012 požádal Ing. Jiří anonymizovano o povolení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. V žádosti uvádí, že je jedním ze šesti spoluvlastníků parcely č. 1703 v Brně, k.ú. 610372 Veveří a budovy č.p. 857 postavené na této parcele, to vše je zapsáno na LV č. 449 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno-město. Spoluvlastnický podíl činí id. 3/16. Insolvenčním správcem bylo navrhovateli, stejně jako ostatním spoluvlastníkům, nabídnuto odkoupení id. 1/8 uvedených nemovitostí, které jsou v majetku dlužníka; tato nabídka nebyla akceptována. Následně uskutečněná dražba skončila neúspěšně, proto insolvenční správce učinil opětovnou nabídku spoluvlastníkům, kterou jako jediný akceptoval navrhovatel Ing. Jiří anonymizovano . Navrhovatel Ing. Jiří anonymizovano je k dlužníkovi osobou blízkou.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 věta prvá na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 3.10.2012 vyplývá, že Ing. Jiří anonymizovano jako spoluvlastník uplatnil své předkupní právo a jako jediný učinil nabídku k odkupu spoluvlastnického podílu 1/8 uvedených nemovitostí.

Soud po posouzení návrhu Ing. Jiřího anonymizovano , s přihlédnutím k ustanovení § 140 občanského zákoníku, návrhu na povolení výjimky vyhověl.

Poučení: proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze navrhovatel Ing. Jiří anonymizovano do 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi, navrhovateli a insolvenčnímu správci se však doručuje zvláštním způsobem; lhůta k podání odvolání počíná běžet navrhovateli ode dne doručení zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. října 2012

Stanislava Lonerová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová