KSBR 26 INS 7185/2012-B-21
Jednací číslo: KSBR 26 INS 7185/2012-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Dornych 147/110, 617 00 Brno, o změně usnesení č.j. KSBR 26 INS 7185/2012-B-16 ze dne 20.8.2012

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSBR 26 INS 7185/2012-B-16 o schválení oddlužení ze dne 20.8.2012 s e m ě n í tak, že dlužníku se ukládá, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně navýšené o daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správce v průběhu oddlužení jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1) Věřiteli č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO: 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 47 732,-Kč, měsíční splátku ve výši 9,66 % z těchto příjmů. 2) Věřiteli č. 2 SMART Capital, a. s., Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČO: 26865297, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29 071,-Kč, měsíční splátku ve výši 5,89 % z těchto příjmů. 3) Věřiteli č. 3 JUDr. Jiří anonymizovano , nar. 22.1.1957, Brno, Františkánská 428/1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 70 000,-Kč, měsíční splátku ve výši 14,17 % z těchto příjmů. 4) Věřiteli č. 4 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 107 696,25 Kč, měsíční splátku ve výši 21,8 % z těchto příjmů. 5) Věřiteli č. 5 Mgr. Zdenka anonymizovano , anonymizovano , Brno, Veleckého 1908/11, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 108 000,-Kč, měsíční splátku ve výši 21,87 % z těchto příjmů. 6) Věřiteli č. 7 Statutární město Brno, Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6 670, Kč, měsíční splátku ve výši 1,35 % z těchto příjmů. 7) Věřiteli č. 8 Home Credit, a.s., Moravské nám. 249/8, Brno, IČO: 26978636, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46 798,-Kč, měsíční splátku ve výši 9,47 % z těchto příjmů.

8) Věřiteli č. 9 Vladimír Šmídek, Brno, Bieblova 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6 100,-Kč, měsíční splátku ve výši 1,24 % z těchto příjmů. 9) Věřiteli č. 10 CETELEM ČR, a.s., Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČO: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36 871,-Kč, měsíční splátku ve výši 7,46 % z těchto příjmů. 10) Věřiteli č. 11 Bc. Monika anonymizovano , anonymizovano , Brno, Horácké nám. 1470/8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35 000,-Kč, měsíční splátku ve výši 7,09 % z těchto příjmů.

II. Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20.8.2012, č.j.-B-16, rozhodl insolvenční soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j.-P6-3 ze dne 23.7.2012 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 6 Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, Plynárenská 499/1, IČO: 49970607, právní mocí tohoto usnesení (4.9.2012) účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení skončila. Dne 10. 10.2012 se konalo další přezkumné jednání, na kterém byla přezkoumána a zjištěna pohledávka poř. č. 11. Dle ust. § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Vzhledem k tomu, že zpětvzetím pohledávky věřitele č. 6 došlo ke změně v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů, bylo nutno změnit splátkový kalendář způsobem, jak uvedeno ve výroku I.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 19.10.2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová