KSBR 26 INS 7103/2012-A-8
Jednací číslo: KSBR 26 INS 7103/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Rosice, Brněnská 1027, IČO: 60722690, zastoupeného JUDr. Ilonou Schelleovou, Dr., advokátkou, Brno, Foltýnova 37,

o návrhu dlužníka na vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení,

takto:

I. Soud v y h l a š u j e m o r a t o r i u m na majetek dlužníka.

II. Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá do 26. června 2012.

III. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

IV. Není-li dále stanoveno jinak, nastávají vyhlášením moratoria účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

V. I v době trvání moratoria lze podat insolvenční návrh a věřitelé mohou uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria, není-li dále stanoveno jinak. Podá-li insolvenční návrh dlužník, moratorium tím zaniká.

VI. Za věřitele dlužníka se po dobu trvání moratoria považují přihlášení věřitelé a osoby uvedené v seznamu závazků.

VII. Závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.

VIII. Smlouvy na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo

služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky uvedené v bodu VII. výroku.

IX. Dlužník, který v době trvání moratoria poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Této odpovědnosti se dlužník zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria.

X. Za škodu nebo jinou újmu vzniklou podle bodu IX. výroku ručí společně a nerozdílně členové statutárního orgánu dlužníka.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 26. března 2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová