KSBR 26 INS 6363/2013-A-19
Jednací číslo: KSBR 26 INS 6363/2013-A-19

Us ne s e ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: NET MILK-POTRAVINY s.r.o., U Mlékárny 1020, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 291 81 968, o insolvenčním návrhu navrhovatelů: a) Lucie anonymizovano , anonymizovano , 742 53 Kunín 300, b) Gabriela anonymizovano , anonymizovano , 742 53 Kunín 20, c) Michaela anonymizovano , anonymizovano , K.Čapka 1595, 765 02 Otrokovice,, d) Lucie anonymizovano , anonymizovano , 742 53 Kunín 373, e) Mlékárna Všechovice, s.r.o., 753 53 Všechovice 50, IČO 292 13 835, f) VIAMILK a.s., Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, IČO 287 64 871,

o odvolání navrhovatele e) proti usnesení č.j. KSBR 26 INS 6363/2013-A-14 ze dne 2.8.2013

takto:

Usnesení č.j.-A-14 ze dne 2.8.2013 se mě ní tak, že zní: Soud ukládá navrhovateli f), aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč na účet Krajského soudu v Brně vedený u ČNB Brno-město, č.ú. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 26 49 6363 13 nebo složil v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně

Od ůvo d ně n í:

Výše uvedeným usnesením bylo uloženo navrhovateli e) a navrhovateli f), aby společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Dne 9.8.2013 bylo soudu doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu navrhovatele e) a současně jeho odvolání proti usnesení č.j.-A-14 ze dne 2.8.2013.

Soud proto postupoval dle ust. § 130 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční řízení ve vztahu k navrhovateli e) zastavil.

Na základě včasného odvolání podaného navrhovatelem e) postupoval soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona a výše uvedené usnesení změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se ukládá pouze navrhovateli f), který je jediným účastníkem řízení, po němž lze zaplacení zálohy požadovat (ostatní navrhovatelé mají pohledávky spočívající pouze v pracovněprávních nárocích).

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12.8.2013

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová